Naar content

Wolters Kluwer en Open Access

Inleiding

Wolters Kluwer streeft naar maximale toegang tot wetenschappelijke publicaties. Met betrekking tot wetenschappelijke publicaties stelt Wolters Kluwer zich op als een zogenaamde Green Access-uitgever: Wolters Kluwer staat u als auteur toe, na een embargo-periode, uw publicatie op te nemen in een (voor het publiek vrij toegankelijke) repository van de instelling waaraan u verbonden bent.

Wij hanteren de zogenoemde repositoryclausule: een embargo-periode van een jaar. Een en ander is geregeld in onze repositoryclausule die u hieronder aantreft.

Let op: uw publicatie is wetenschappelijk wanneer u op basis van een concrete probleemstelling en een uitputtende analyse daarvan, tot uitkomsten bent gekomen die leiden tot 'increasing the body of academic knowledge', aldus het Rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid, VSNU, oktober 2005.

 

Repositoryclausule

De auteur kan aan de uitgever toestemming vragen om het Werk op te (laten) nemen in de databank van de eigen wetenschappelijke publicaties van een universiteit of wetenschappelijke instelling (institutional repository) teneinde het Werk van daaruit op de gebruikelijke wijze voor raadpleging beschikbaar te maken.

Als voorwaarden voor eventuele toestemming gelden in ieder geval:

  • dat het gaat om de institutional repository van een universiteit of wetenschappelijke instelling waaraan de auteur ten tijde van het maken van het Werk zelf verbonden was en de opname beperkt blijft tot die gedeelten van het Werk die de auteur in die hoedanigheid zelf gemaakt heeft;
  • dat het Werk een wetenschappelijke publicatie is, zoals (maar niet beperkt tot) een oratie, dissertatie of tijdschriftartikel, waartoe echter niet worden gerekend Werken die (tevens) worden gebruikt als handboek voor de commerciële praktijk of als studiemateriaal voor het onderwijs, een en ander ter beoordeling van de uitgever;
  • dat na de eerste publicatie van het Werk door de uitgever ten minste twaalf maanden zijn verstreken;
  • dat de toestemming schriftelijk wordt verzocht;
  • indien aan deze voorwaarden is voldaan zal de uitgever zijn toestemming alleen onthouden indien het exploitatiebelang van de uitgever zich tegen de verzochte opname verzet, zulks ter beoordeling van de uitgever en bespreking met de auteur;
  • na verlening van de verzochte toestemming staat de auteur er jegens de uitgever voor in dat de desbetreffende universiteit of wetenschappelijke instelling het Werk op geen enkele wijze commercieel zal exploiteren of doen exploiteren.
  • Een verleende toestemming vervalt indien en voor zover aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden of omstandigheden niet meer is voldaan.