Thema's van omgevingsrecht
Online
850,20 incl. 9% btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

De uitgave is opgedeeld in relevante rechtsgebieden en thema’s. Binnen de diverse thema’s worden de onderwerpen verder uitgewerkt aan de hand van de volgende onderdelen: 

  • Wetgeving (waarin ook Parlementaire geschiedenis is opgenomen) 
  • Jurisprudentie 
  • Commentaar

Alle bijdragen betreffen het Nederlandse positieve recht waarbij ook internationale en Europese aspecten in ogenschouw worden genomen. Toekomstig omgevingsrecht wordt, indien relevant, behandeld. Zo worden o.a. de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van ‘De Omgevingswet’ op de voet gevolgd. 
  
De informatie van Thema's van omgevingsrecht maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingsrecht. In combinatie met andere bronnen uit deze collectie beschikt u over een unieke combinatie tussen wetenschappelijk-  en praktijkgeoriënteerde vakinformatie op het gebied van Omgevingsrecht.

Rechtsgebieden die aan de orde komen:
 
I Algemeen omgevingsrecht 
1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
II Milieuhygiënerecht 
2. Wet milieubeheer 
3. Crisis˗ en herstelwet 
4. Waterwet 
5. Wet bodembescherming 
6. Wet geluidhinder 
III Natuurbeschermingsrecht 
7. Natuurbeschermingswet 1998 
8. Flora˗ en Faunawet 
9. Boswet 
IV Ruimtelijk bestuursrecht 
10. Wet op de ruimtelijke ordening 
11. Woningwet 
12. Monumentenwet 
V Bestuursrechtelijk omgevingsrecht 
13. Algemene wet bestuursrecht 
14. Wet Bibob 
15. Wet openbaarheid van bestuur 
VI Strafrechtelijk omgevingsrecht 
16. Formeel omgevingsstrafrecht 
17. Materieel omgevingsstrafrecht 
VII Privaatrechtelijk omgevingsrecht 
18. Boek 2 BW 
19. Boek 3 BW 
20. Boek 5 BW 
21. Boek 6 BW 
22. Boek 7 BW 
VIII Europees omgevingsrecht 
23. Aarhus: inspraak en openbaarheid 
24. RIE 
25. Habitatrichtlijn 
26. Vogelrichtlijn 
27. Afvalstoffen richtlijnen 
28. EVOA 
IX Toekomstig omgevingsrecht 
29. Nieuwe omgevingswet 
30. Natuurwet 

Meerdere gebruikers
Wilt u bestellen voor meerdere gebruikers? Dan krijgt u korting. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via (0570) 673555.

 

Auteurs/redactie

Navigator

Navigator
Terug naar boven