Collectie Staats- en Bestuursrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Staats- en Bestuursrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Staats- en Bestuursrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Collectie Staats- en Bestuursrecht

Basis

€ 91 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 1.087,00 excl. btw | € 1.184,83 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Homo Digitalis
meest gekozen

Compleet

€ 206 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.468,00 excl. btw | € 2.690,12 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)

Expert

€ 228 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.736,00 excl. btw | € 2.982,24 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Homo Digitalis
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)
 • 50 vragen over erfpacht
 • AB Klassiek
 • Adviezen over de tussentijdse ontbinding van de Staten van Aruba Curaçao en Sint Maarten
 • Advisering in het bestuursrecht
 • Artikel 13b Opiumwet: wegwijs gedogen en handhaven
 • Beleid in tekst en context
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 1
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 2
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Compleet
 • Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Bezield Staatsrecht
 • Codes en convenanten: (zelf) regulering van studentenmigratie naar Europa
 • Constitutionele normen en decentralisatie
 • Coulant compenseren?
 • De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief
 • De bestuurlijke boete
 • De bestuurlijke organisatie van Nederland
 • De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
 • De intrekking van beschikkingen mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
 • De last onder dwangsom
 • De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer
 • De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen
 • De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland
 • De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Democratie in relatie tot Recht en Politiek
 • Democratisch manifest
 • Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging
 • Drie rechters en één norm
 • Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
 • Experimentele wetgeving
 • Expropriation Law in Europe
 • Financiële controle in het gemeenterecht
 • Foreign terrorist fighters
 • Gedogen door bestuursorganen
 • Gemeenschappelijk recht
 • Geschilbeslechting door de bestuursrechter
 • Goed bestuur
 • Handboek Recht voor de culturele sector
 • Het budgetrecht van het Nederlandse parlement
 • Het EVRM en het materiële omgevingsrecht
 • Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht
 • Het juridische begrip van godsdienst
 • Het nationale budgetrecht en Europese integratie
 • Het Nederlandse kiesrecht
 • Het schuldige geheugen?
 • Het Statuut voor het Koninkrijk
 • Het verhaal van de rechter
 • Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken
 • Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? (PDF)
 • Honderd jaar AB
 • Hoofdstukken van bestuursrecht - folio-editie
 • Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht
 • Horizontale werking van grondrechten
 • In de regel
 • In het nu...wat worden zal
 • Internationaal recht en cannabis
 • Klachtrecht en ombudsman
 • Leerstukken van bestuursprocesrecht
 • Leidende motieven bij decentralisatie
 • Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel
 • Nederlands waterrecht in Europese context
 • Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief
 • Onteigeningsrecht
 • Openbare-orderecht
 • Orde in de openbare orde
 • Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie
 • Parl. Gesch. Herziening Wet RO
 • Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht
 • Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten
 • Raad zonder raadgevers?
 • Realistisch revolveren
 • Rechterlijke organisatie rechters en rechtspraak
 • Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure
 • Rechtsbescherming tegen bestraffing strafrecht en bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland Noorwegen en Zweden
 • Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving
 • Rechtspleging en rechtsbescherming
 • Rechtsvinding op veertien terreinen
 • Regelgeving in Nederland
 • Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Staatssteun in de decentrale praktijk
 • Subsidierecht
 • Toezicht tegen het licht
 • Totdat het tegendeel is bewezen
 • Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten
 • Unierecht in de Nederlandse rechtsorde
 • Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen
 • Verlofstelsels in strafzaken
 • Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest
 • Voortgaande heroverweging van uitgangspunten van bestuursprocesrecht
 • Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief
 • Wetgeven
Terug naar boven