Collectie Staats- en Bestuursrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Staats- en Bestuursrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Staats- en Bestuursrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Collectie Staats- en Bestuursrecht

Basis

€ 85 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 1.014,00 excl. btw | € 1.226,94 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Data Juridica (DJ)
 • Homo Digitalis
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht II
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
meest gekozen

Compleet

€ 192 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.303,60 excl. btw | € 2.787,36 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Data Juridica (DJ)
 • Homo Digitalis
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht II
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De burgerlijke rechter in het publiekrecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht

Expert

€ 213 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.553,20 excl. btw | € 3.089,37 incl. btw
 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Data Juridica (DJ)
 • Homo Digitalis
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht II
 • Tekst & Commentaar Grondwet
 • Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De burgerlijke rechter in het publiekrecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)
 • 50 vragen over erfpacht
 • AB Klassiek
 • Adviezen over de tussentijdse ontbinding van de Staten van Aruba Curaçao en Sint Maarten
 • Advisering in het bestuursrecht
 • Artikel 13b Opiumwet: wegwijs gedogen en handhaven
 • Beleid in tekst en context
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat dl. 1
 • Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Bezield Staatsrecht
 • Codes en convenanten: (zelf) regulering van studentenmigratie naar Europa
 • Constitutionele normen en decentralisatie
 • Coulant compenseren?
 • De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht
 • De bestuurlijke boete
 • De bestuurlijke organisatie van Nederland
 • De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
 • De intrekking van beschikkingen mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
 • De last onder dwangsom
 • De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer
 • De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen
 • De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland
 • De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Democratie in relatie tot Recht en Politiek
 • Democratisch manifest
 • Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging
 • Drie rechters en één norm
 • Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
 • Expropriation Law in Europe
 • Financiële controle in het gemeenterecht
 • Foreign terrorist fighters
 • Gedogen door bestuursorganen
 • Gemeenschappelijk recht
 • Geschilbeslechting door de bestuursrechter
 • Goed bestuur
 • Handboek onteigening
 • Handhavingsrecht
 • Het budgetrecht van het Nederlandse parlement
 • Het EVRM en het materiële omgevingsrecht
 • Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht
 • Het nationale budgetrecht en Europese integratie
 • Het Nederlandse kiesrecht
 • Het schuldige geheugen?
 • Het Statuut voor het Koninkrijk
 • Het verhaal van de rechter
 • Het vertrouwensbeginsel bij interstatelijke samenwerking in strafzaken
 • Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? (PDF)
 • Honderd jaar AB
 • Hoofdstukken van bestuursrecht
 • Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht
 • Horizontale werking van grondrechten (HSB)
 • In de regel
 • Internationaal recht en cannabis
 • Klachtrecht en ombudsman
 • Leerstukken van bestuursprocesrecht
 • Leidende motieven bij decentralisatie
 • Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel
 • Nederlands waterrecht in Europese context
 • Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief
 • Onteigeningsrecht
 • Openbare-orderecht
 • Orde in de openbare orde
 • Parl. Gesch. Herziening Wet RO
 • Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht
 • Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten
 • Rechterlijke organisatie rechters en rechtspraak
 • Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure
 • Rechtsbescherming tegen bestraffing strafrecht en bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland Noorwegen en Zweden
 • Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving
 • Rechtspleging en rechtsbescherming
 • Rechtsvinding op veertien terreinen
 • Regelgeving in Nederland
 • Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Subsidierecht
 • Toezicht tegen het licht
 • Totdat het tegendeel is bewezen
 • Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten
 • Unierecht in de Nederlandse rechtsorde
 • Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen
 • Verlofstelsels in strafzaken
 • Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest
 • Voortgaande heroverweging van uitgangspunten van bestuursprocesrecht
 • Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief
 • Wetgeven
Terug naar boven