Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 31 juli 2017
Tekst & Commentaar Vermogensrecht
€ 306,65
€ 334,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Redactie: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk en M.H. Wissink
 • Met ruim 1700 commentaren alles wat u nodig heeft als vermogensrechtspecialist
 • In 5 tot 10 minuten leest u het artikel én het commentaar
Bent u werkzaam op het terrein van het vermogensrecht en wilt u een advies schrijven, een processtuk opstellen of een zitting voorbereiden? Tekst & Commentaar Vermogensrecht is de perfecte hulp tijdens uw werkaamheden. De negende druk biedt u de allerlaatste stand van zaken.
De negende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op vermogensrechtelijk terrein voorzien van korte en glasheldere commentaren. Daarmee heeft u snel antwoord op alle mogelijke vragen.

De uitgave bevat zo’n 1700 artikelsgewijze commentaren op de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen van de Boeken 7 en 10. In de bijlage vindt u een selectie van essentiële aanverwante verdragen, wetten en richtlijnen. Veelal ook voorzien van commentaar. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben in aanvulling op Boek 10 ruime aandacht besteed aan belangrijke internationaalprivaatrechtelijke regelingen op het terrein van het vermogensrecht. In verband met het toenemend belang van het recht van de Europese Unie voor het privaatrecht hebben zij diverse EU-verordeningen en EU-richtlijnen in de uitgave opgenomen.

De negende druk bevat veel wijzigingen, waaronder:
 • Toevoeging van de Richtlijn 2014/17/EU kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen.
 • Toevoeging van de Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (eIDAS-verordening).
 • Verwerking van de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 290), die in verband met KEI voorziet in aanpassingen in de wettekst, waarvan de datum van inwerkingtreding per rechtbank verschilt. Bij de desbetreffende bepalingen is daaraan consequent aandacht besteed in de laatste aantekening van het commentaar.

Met Tekst & Commentaar Vermogensrecht verzekert u zich van de allerlaatste informatie: de wetgeving is bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017; de selectie van jurisprudentie en literatuur naar de stand van 15 februari 2017.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Vermogensrecht
Tekst & Commentaar Vermogensrecht
Online
€ 154,96
€ 139,46
€ 168,75 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
31 juli 2017
Editie:
2017
Druk:
9
ISBN:
9789013139471
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
3.392
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
  1. Burgerlijk Wetboek Boek 3*
   3
  2. Burgerlijk Wetboek Boek 5*
   425
  3. Burgerlijk Wetboek Boek 6*
   647
  4. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel)*
   1339
  5. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*
   1891
  1. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
   2029
  2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)
   2045
  3. Verordening (EEG, Euratom) Nr. 1182/71 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden
   2075
  4. Verordening (EG) Nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro
   2079
  5. Verordening (EG) Nr. 974/98 over de invoering van de euro
   2085
  6. Verordening (EG) Nr. 2866/98 omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen
   2095
  7. Colportagewet (oud)*
   2097
  8. Art. 13 en 75 Wet bodembescherming*
   2099
     1. Kadasterwet*
      2111
     2. Wet commissies standaardregelingen
      2257
     3. Wet op het consumentenkrediet*
      2261
     4. Art. 185 Wegenverkeerswet 1994*
      2271
     5. Wet handhaving consumentenbescherming
      2275
     6. Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken
      2299
     7. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
      2303
     8. Besluit gevonden voorwerpen
      2305
     9. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
      2307
     10. Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG*
      2309
     1. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg*
      2365
     2. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten
      2397
     3. Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging*
      2403
     4. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken*
      2429
     5. Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen (Unesco-verdrag)
      2591
     6. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst*
      2601
     7. Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts*
      2677
     8. Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’)*
      2719
     9. Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (‘Rome I’)*
      2773
     1. Richtlijn 85/374/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken
      2845
     2. Aanbeveling 86/198/EGKS inzake de invoering van een voorrecht voor schuldvorderingen uit hoofde van de heffingen op de produktie van kolen en staal
      2853
     3. Richtlijn 86/653/EEG inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
      2857
     4. Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten
      2865
     5. Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
      2875
     6. Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen
      2885
     7. Richtlijn 2000/31/EG juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (‘Richtlijn inzake elektronische handel’)
      2895
     8. Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
      2921
     9. Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad
      2939
     10. Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (‘Richtlijn oneerlijke handelspraktijken’)
      2955
     11. Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame
      2975
     12. Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt
      2985
     13. Richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG
      2993
     14. Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad
      3059
     15. Richtlijn 2008/122/EG betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
      3103
     16. Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
      3129
     17. Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
      3139
     18. Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
      3155
     19. Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
      3195
     20. Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht
      3279
    1. Trefwoordenregister
     3293
    Meer Verberg
    € 306,65
    € 334,25 incl. btw
    Prijs per stuk
    Boek
    Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
    • Bestellen op rekening
    • Gratis verzending
    • Grootste uitgever van juridische informatie
    Terug naar boven