Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Verschijningsdatum: 3 januari 2017
Tekst & Commentaar Pensioenrecht
€ 269,04
€ 293,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Belangrijke wetswijzigingen door de Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling… in de nieuwe 6e druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Pensioenrecht. Het bevat - bijgewerkt tot en met 1 september 2016 - de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en glasheldere commentaren op bijna 1100 artikelen.

De nieuwe editie van Tekst & Commentaar Pensioenrecht verschijnt in maart 2019.
Als pensioenrecht uw terrein is en u snel inzicht in alle relevante en actuele wet- en regelgeving wilt hebben, is de zesde druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht een ‘must-have’.

De beste auteurs uit de pensioenpraktijk hebben voor u in deze herziene druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht de belangrijkste wet- en regelgeving gebundeld en korte en glasheldere commentaren op bijna 1100 artikelen geschreven. Zij gaan onder meer in op de volgende belangrijke wetswijzigingen:
 • Wet pensioencommunicatie (beoogt verbetering van de informatieverstrekking over pensioenen)
 • Wet algemeen pensioenfonds (hiermee is een nieuwe pensioenuitvoerder - het algemeen pensioenfonds - geïntroduceerd)
 • Wet verbeterde premieregeling (hierin is geregeld dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen)

Het commentaar is geschreven naar de stand van 1 september 2016. Van recente jurisprudentie is waar nodig melding gemaakt.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Pensioenrecht
Tekst & Commentaar Pensioenrecht
Online
€ 134,30
€ 120,87
€ 146,25 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 januari 2017
Editie:
2016
Druk:
6
ISBN:
9789013129946
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
2.500
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Pensioenwet*
  1
 2. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling*
  505
 3. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen*
  607
 4. Code Pensioenfondsen*
  655
 5. Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004*
  703
 6. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000*
  715
 7. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000*
  773
 8. Wet verplichte beroepspensioenregeling*
  821
 9. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding*
  1019
 10. Wet op de medische keuringen*
  1073
 11. Wet op het financieel toezicht* (Uittreksel)
  1097
 12. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft* (Uittreksel)
  1221
 13. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft* (Uittreksel)
  1317
 14. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie* (Uittreksel)
  1359
 15. Algemene wet gelijke behandeling* (Uittreksel)
  1369
 1. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen* (Uittreksel)
  1373
 2. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid*
  1379
 3. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte*
  1409
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 3* (Uittreksel)
  1429
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7* (Uittreksel)
  1431
 6. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst* (Uittreksel)
  1445
 7. Wet op de ondernemingsraden* (Uittreksel)
  1447
 8. Faillissementswet* (Uittreksel)
  1455
 9. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (Uittreksel)
  1459
 10. Werkloosheidswet* (Uittreksel)
  1461
 11. Algemene Ouderdomswet* (Uittreksel)
  1467
 12. Algemene nabestaandenwet* (Uittreksel)
  1507
 13. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen* (Uittreksel)
  1549
 14. Wet op de loonbelasting 1964* (Uittreksel)
  1603
 15. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965* (Uittreksel)
  1649
 16. Wet inkomstenbelasting 2001* (Uittreksel)
  1663
 17. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001* (Uittreksel)
  1765
 18. Wet op de vennootschapsbelasting 1969* (Uittreksel)
  1769
 19. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971* (Uittreksel)
  1781
 20. Successiewet 1956* (Uittreksel)
  1783
 21. Algemene wet inzake rijksbelastingen* (Uittreksel)
  1793
 22. Invorderingswet 1990* (Uittreksel)
  1801
 23. Fiscale besluiten
 24. Besluit aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden Europees Parlement*
  1823
 25. Besluit begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht*
  1829
 26. Besluit vragen en antwoorden toepassing 30%-regeling (extraterritoriale werknemers)*
  1837
 27. Besluit financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding*
  1855
 28. Besluit opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht*
  1859
 29. Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten*
  1893
 30. Besluit beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen*
  1923
 31. Handreiking Centraal Aanspreekpunt Pensioenen voor toepassing Besluit 21 december 2009
  1951
 32. Besluit aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid*
  1959
 33. Bijlagen Juridisch
 34. Aanverwante wetgeving Pensioenwet
 35. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  1975
 36. Code Rechtstreeks verzekerde regelingen
  1995
 37. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  1999
 38. Pensioen- en spaarfondsenwet (oud) (tot 1 januari 2007)
  2033
 39. Overige wetgeving
 40. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Uittreksel)
  2085
 41. Wet privatisering ABP
  2107
 42. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers* (Uittreksel)
  2129
 43. Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015
  2185
 44. Uitvoeringsregelingen Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-fonds 2000
 45. Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000
  2195
 46. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  2199
 47. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
  2205
 48. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  2209
 49. Uitvoeringsregelingen Wet verplichte beroepspensioenregeling
 50. Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling
  2235
 51. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  2243
 52. Uitvoeringsregelingen Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
 53. Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
  2263
 54. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
  2267
 55. Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
  2271
 56. Uitvoeringsregelingen Wet op de medische keuringen
 57. Besluit aanstellingskeuringen
  2277
 58. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  2281
 59. Protocol Verzekeringskeuringen
  2287
 60. Bijlagen Fiscaal
 61. Loonbelasting
 62. Besluit waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen
  2305
 63. Besluit waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  2321
 64. Inkomstenbelasting
 65. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (Uittreksel)
  2333
 66. Vennootschapsbelasting
 67. Besluit knip in de opbouw van pensioenrechten
  2337
 68. Trefwoordenregister
  2343
Meer Verberg
€ 269,04
€ 293,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven