Jaarrekening MKB Checklist 2017

Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen

Jaarrekening MKB Checklist 2017
Kies uw producttype:
Boek E-book
Editie:
editie 2017
Verschijningsdatum:
10 april 2017
Jaarrekening MKB Checklist 2017
€ 30,66
€ 32,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze checklist biedt u een overzicht van alle regelgeving voor de jaarverslaggeving van Nederlandse MKB-bedrijven, stichtingen en verenigingen. De uitgave is tot stand gekomen met medewerking van specialisten uit het SRA-netwerk. Een ideale geheugensteun die u los of naast het SRA-handboek ‘Jaarrekening MKB 2017’ kunt gebruiken.
De Jaarrekening MKB Checklist 2017 is tot stand gekomen op initiatief van SRA, de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland. Het biedt u een beknopt overzicht van alle regelgeving die geldt voor het opstellen van de jaarrekening van grote, middelgrote en kleine MKB-ondernemingen, stichtingen en verenigingen. De checklist is gericht op de jaarrekeningposten en behandelt de opname/verwerking van de post, de waardering, de wettelijke presentatievoorschriften en de fiscale regels. Alle regelgeving is tot 1 januari 2017 bijgewerkt en waar relevant is een bronverwijzing opgenomen naar de gebruikte wetten en richtlijnen. Een praktisch naslagwerk dat u als losse checklist kunt gebruiken, maar ook naast het SRA-handboek ‘Jaarrekening MKB 2017’.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
10 april 2017
Editie:
2017
Druk:
1
ISBN:
9789013142303
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Jaarrekening MKB 2017
  5
 2. Afkortingen Checklist
  10
 3. A
  GRONDSLAGEN EN UITGANGSPUNTEN
  1. A1
   Algemene grondslagen
   11
  2. A2
   Grenzen groot, middelgroot, klein en micro
   12
  3. A3
   Discontinuïteit
   13
  4. A4
   Vreemde valuta
   14
  5. A5
   Bijzondere waardeverminderingen
   16
  6. A6
   Stelselwijziging, schattingswijziging, foutherstel
   17
 4. B
  JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG EN OVERIGE GEGEVENS
  1. B1
   Activa
   20
   1. B1.1
    Immateriºle vaste activa
    20
   2. Oprichtingskosten en kosten uitgifte aandelen
    22
   3. Kosten van ontwikkeling
    22
   4. Verwerving ter zake van concessies, vergunningen, rechten en intellectuele eigendom
    23
              1. Goodwill verkregen van derden
               24
              2. B1.2
               Materiºle vaste activa
               24
              3. Regels die gelden voor beide waarderingsgrondslagen
               25
              4. Waardering op actuele waarde
               26
              5. Waardering op historische kostprijs
               27
              6. Vastgoedbeleggingen
               29
              7. Leasing
               31
              8. B1.3
               Financiºle vaste activa
               33
              9. Deelnemingen en kapitaalbelangen
               33
              10. Goodwill in deelnemingen
               35
              11. Overige financiºle vaste activa
               40
              12. B1.4
               Voorraden
               41
              13. B1.5
               Onderhanden projecten
               44
              14. B1.6
               Kortlopende vorderingen en overlopende activa
               48
              15. B1.7
               Effecten
               51
              16. B1.8
               Liquide middelen
               53
              17. B1.9
               Niet in de balans opgenomen activa
               53
             1. B2
              Eigen vermogen
              55
              1. B2.1
               Eigen vermogen
               55
              2. Wettelijke reserves
               58
              3. Herwaarderingsreserve
               58
              4. Reserve deelneming
               59
              5. Andere reserves
               60
              6. B2.2
               Groepsvermogen
               60
              7. B2.3
               Opties
               61
              8. B2.4
               Winst per aandeel
               62
             2. B3
              Voorzieningen
              64
              1. B3.1
               Voorzieningen algemeen
               64
              2. B3.2
               Pensioenvoorzieningen
               66
              3. B3.3
               VUT-voorziening en verlofregeling
               68
              4. B3.4
               Voorziening latente belastingen (actief en passief)
               68
              5. B3.5
               Overige voorzieningen
               69
              6. B3.5.1 Voorziening reorganisatiekosten
               69
              7. B3.5.2 Garantievoorziening
               70
              8. B3.5.3 Voorziening groot onderhoud
               71
              9. B3.5.4 Voorziening milieuschade
               71
              10. B3.5.5 Voorziening herstelkosten
               72
              11. B3.5.6 Voorziening verwijderingsverplichtingen
               72
              12. B3.5.7 Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten
               72
              13. B3.5.8 Voorziening overheidsheffingen
               72
             3. B4
              Schulden
              73
              1. B4.1
               Schulden op lange en korte termijn
               73
              2. B4.2
               Niet in de balans opgenomen verplichtingen
               76
             4. B5
              Winst-en-verliesrekening
              78
              1. B5.1
               Algemeen
               78
              2. B5.2
               Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
               78
              3. B5.3
               Categoriale indeling
               79
              4. Netto-omzet
               80
              5. Wijziging voorraad gereed product en onderhanden projecten
               80
              6. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
               81
              7. Afschrijvingen
               83
              8. Overige bedrijfskosten
               83
              9. Honorarium accountant
               83
              10. B5.4
               Functionele indeling
               84
              11. Netto-omzet
               84
              12. Verkoopkosten
               85
              13. Algemene beheerkosten
               85
              14. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
               85
              15. B5.5
               Overige posten winst-en-verliesrekening
               85
              16. Bijzondere posten
               86
              17. Buitengewone baten en lasten
               86
              18. B5.6
               Belastingen naar de winst
               86
              19. B5.7
               Beºindiging van bedrijfsactiviteiten
               88
              20. B5.8
               Verbonden partijen
               89
              21. B6
               Kasstroomoverzicht
               90
              22. B7
               Bestuursverslag
               94
              23. B8
               Overige gegevens
               98
              24. B9
               Gebeurtenissen na balansdatum
               100
              25. B10
               Overige toelichtingen
               102
            1. C
             JAARVERSLAGGEVING BIJ ONDERSCHEIDEN ORGANISATIES
             1. C1
              Grote rechtspersonen
              103
              1. Balans
               104
              2. Winst-en-verliesrekening
               105
              3. Kasstroomoverzicht
               108
              4. Grondslagen en overige toelichting
               108
             2. C2
              Microrechtspersonen
              110
              1. Balans
               112
              2. Winst-en-verliesrekening
               113
              3. Kasstroomoverzicht en overige toelichting
               113
             3. C3
              Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid
              116
             4. C4
              Commerciºle stichtingen en verenigingen
              119
             5. C5
              Organisaties-zonder-winststreven
              122
              1. C5.1
               Algemeen
               122
              2. C5.2
               Vrijstellingen voor kleine organisaties-zonder-winststreven
               127
              3. C5.3
               Stichting administratiekantoor
               128
            2. D
             CONCERNVERHOUDINGEN
             1. Concernverhoudingen
              129
             2. Consolidatieplicht
              130
             3. Joint ventures
              130
             4. Consolidatietechniek
              131
             5. Consolidatie en fusies en overnames
              131
             6. Consolidatie en vreemde valuta
              132
             7. Consolidatievrijstellingen en vereenvoudigingen
              133
            3. E
             FINANCI¸LE INSTRUMENTEN
             1. E1
              Financiºle instrumenten
              135
             2. E2
              Hedge-accounting
              141
              1. Risicobeheer
               141
              2. Ineffectiviteit kostprijshedge-accounting
               142
            4. F
             CAPITA SELECTA
             1. F1
              Accountantscontrole
              143
             2. F2
              Financiºle analyses en kengetallen
              146
              1. Kengetallen
               146
              2. Kernbegrippen
               147
              3. Financiºle kengetallen en Basel II/III
               148
             3. F3
              Segmentatie
              150
             4. F4
              Samengestelde transacties
              152
             5. F5
              Termijnen jaarrekening
              153
            Meer Verberg
            € 30,66
            € 32,50 incl. btw
            Prijs per stuk
            Boek
            Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
            • Bestellen op rekening
            • Gratis verzending
            • Grootste uitgever van juridische informatie
            Terug naar boven