Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2018binnenkort

Vereisten bij toepassing NL GAAP

Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2018

Editie: editie 2019
Geplande verschijningsdatum: 26 maart 2019
Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2018
Producttype Boek :
€ 61,42
€ 66,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze checklist helpt u efficiënt vast te stellen of een jaarrekening 2018 voldoet aan de vereisten van NL GAAP. De lijst volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening, zodat u deze puntsgewijs kunt doorlopen. De inhoud is afgestemd op rechtspersonen van uiteenlopende grootten, en is daarmee breed inzetbaar.
Wilt u snel en gemakkelijk controleren of een jaarrekening 2018 voldoet aan alle vereisten van NL GAAP? Dan mag Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2018 niet op uw bureau ontbreken. 

NL GAAP omvat alle Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie rondom verslaggeving, in combinatie met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze checklist volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening. Per onderdeel vindt u de actuele bepalingen over de juiste verwerking, waardering, presentatie en toelichting. Zo kunt u uw klanten snel en volledig van dienst zijn.

Jaarrekening 2018 rechtspersonen
Voor verschillende rechtspersonen (groot, middelgroot en klein) gelden andere regels en vrijstellingen. Daarom vindt u helder per rechtspersoon aangegeven in hoeverre de voorschriften betrekking hebben op inrichtings- (I) dan wel de publicatievereisten (P) van de jaarstukken. Doordat voor grote rechtspersonen de inrichtingsjaarrekening ook moet worden gepubliceerd, vindt u binnen deze categorie de kolommen inrichtings- en publicatievereisten samengevoegd. 

Ongeacht voor welke organisatiegrootte u de checklist raadpleegt - de systematische opbouw helpt u snel en doelgericht op weg.

U kunt de checklist op twee manieren gebruiken. Aan de ene kant kunt u de checklist van A tot Z volgen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Aan de andere kant kunt u het als kompas bij de hand houden, waarbij u voor specifieke onderdelen vaststelt of deze voldoen aan verwerking en waarderingsvereisten dan wel aan presentatie- en toelichtingsvereisten.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
26 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013152876
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
444
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Lijst van afkortingen
  IX
 2. Inleiding
  1
 3. Balans
 4. Immateriële vaste activa
  9
 5. Materiële vaste activa
  19
 6. Vastgoedbeleggingen
  35
 7. Financiële vaste activa
  45
 8. Voorraden
  59
 9. Onderhanden projecten in opdracht van derden
  67
 10. Vorderingen en overlopende activa
  77
 11. Effecten
  83
 12. Liquide middelen
  91
 13. Eigen vermogen
  93
 14. Voorzieningen
  115
 15. Schulden en overlopende passiva
  127
 1. Winst-en-verliesrekening
 2. Winst-en-verliesrekening
  137
 3. Overzicht van het totaalresultaat
  153
 4. Personeelsbeloningen
  155
 5. Op aandelen gebaseerde betalingen
  175
 6. Belastingen naar de winst
  191
 7. Financiële instrumenten
  203
 8. Overheidssubsidies
  235
 9. Leasing
  239
 10. Kasstroomoverzicht
 11. Kasstroomoverzicht
  251
 12. Algemene grondslagen
 13. Algemene grondslagen
  257
 14. Discontinuïteit of twijfel omtrent continuïteit
  263
 15. Vreemde valuta
  267
 16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
  277
 17. Stelselwijzigingen
  287
 18. Schattingswijzigingen
  293
 19. Gebeurtenissen na balansdatum
  295
 20. Foutherstel
  299
 21. Toelichting
 22. Overige informatie in de toelichting
  303
 23. Vermeldingen kapitaalbelangen en groepshoofd
  307
 24. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
  311
 25. Niet in de balans opgenomen activa
  317
 26. Niet in de balans opgenomen regelingen
  319
 27. Verbonden partijen
  321
 28. Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
  325
 29. Winst per aandeel
  329
 30. Gesegmenteerde informatie
  335
 31. Bijzondere onderwerpen
 32. Fusies en overnames
  339
 33. Joint ventures
  355
 34. Consolidatie
  359
 35. Resultaten op intercompanytransacties in de jaarrekening
  375
 36. Concessiedienstverlening
  381
 37. Jaarrekening op fiscale grondslagen
  385
 38. Jaarrekening van microrechtspersonen
  395
 39. Bestuursverslag, Overige gegevens en overige informatie
 40. Bestuursverslag
  399
 41. Verslag raad van commissarissen
  419
 42. Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten
  423
 43. Overige gegevens
  427
 44. Tussentijdse berichten
 45. Tussentijdse berichten
  429
Meer Verberg
Producttype Boek :
€ 61,42
€ 66,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven