Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
Kies uw producttype:
E-book
€ 42,81
Boek
€ 31,75
€ 29,13
€ 31,75 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Juristen in ondernemingsrecht vinden in deze uitgave een update 2016-2017 op het gebied van corporate litigation in Nederland. De uitgave bevat kronieken over enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, bestuurdersaansprakelijkheid, medezeggenschap, uitkoop en de geschillenregeling. Ook bijdragen over vergoeding van vermogensschade, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, Moot court en overdracht van aandelen passeren de revue.
De kronieken bieden overzichten van de ontwikkelingen per vakgebied in de afgelopen periode. Zo vragen de auteurs in de kroniek Collectieve acties (en schikkingen) aandacht voor het wetsvoorstel van 16 november 2016, met weliswaar de collectieve schadevergoeding in geld, maar tevens een ingrijpende wijziging van de procedure. Tekortkomingen lijken het gevolg. Medezeggenschap op grond van de Wet op de Ondernemingsraden blijkt door wetgeving en jurisprudentie steeds verder te reiken. Zijn de grenzen bereikt? De auteur komt met twee waarschuwingen.

De kroniek Enquêterecht biedt een onmisbaar overzicht voor degenen die zich met deze praktijk bezighouden. In de kroniek Uitkoop en Geschillenregeling vindt u een fraaie doorlooptijdentabel, inclusief suggesties voor verdere bekorting van de procedures.

De kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid reikt een interessante beschouwing aan in een jaar met weinig opzienbarende ontwikkelingen. De bijdrage over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat met name over de invloed van de aanwezigheid van zo’n verzekering op rechterlijke oordelen over vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook effecten van deze verzekering op advocaten van gedupeerden en op de curator in faillissement komen aan de orde. Een crediteur met een concurrente vordering op de boedel van een gefailleerde vennootschap doet er verstandig aan onderzoek te doen naar een mogelijk onrechtmatige aandelenoverdracht. Mogelijk is er bij de voormalige aandeelhouder en bestuurder aansprakelijkheid voor de schade. Maar in welke hoedanigheid en op basis van welke norm of verplichting?

Ook het vergoeden van vermogensschade is een belangrijk element in Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017. Er worden twee methoden naast elkaar gezet voor het begroten van geleden verlies en gederfde winst, waarbij de voor- en nadelen van beide methoden worden geïnventariseerd.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
28 juni 2017
Editie:
2016-2017
Druk:
1
ISBN:
9789013144277
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
456
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Great expectations
  XIII
 2. Deel I:
  Kronieken
  1
  1. Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2016: It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)
   3
   1. 1
    Inleiding
    3
   2. 2
    Afschaffen ernstig verwijt maatstaf?
    4
   3. 3
    Artikel 2:9 BW
    5
   4. 4
    Artikel 2:11 BW in de schijnwerpers
    8
   5. 5
    Artikel 2:248 / 2:138 BW
    10
   6. 5.1
    Lid 1 van artikel 2:248 BW
    10
   7. 5.2
    Lid 2 van artikel 2:248 BW
    11
   8. 5.3
    De publicatieplicht en artikel 2:248 lid 2 BW
    15
   9. 5.4
    De administratieplicht en artikel 2:248 lid 2 BW
    17
   10. 5.5
    Hoogte faillissementstekort ex artikel 2:248 BW
    19
   11. 6
    Uitkeringen aan aandeelhouders
    20
   12. 7
    Misbruik
    22
               1. 7.1
                Faillissementsfraude
                22
               2. 7.2
                Misbruik van rechtspersoonlijkheid of vereenzelviging
                27
               3. 7.3
                Misbruik door middel van de turboliquidatie
                29
               4. 8
                Varia
                31
               5. 8.1
                Bestuurdersaansprakelijkheid en klachtplicht
                31
               6. 8.2
                D&O-polis
                33
               7. 8.3
                Bestuurdersaansprakelijkheid en gebrek aan informatie bij schuldeisers
                34
               8. 8.4
                Bestuurdersaansprakelijkheid en hindsight bias
                35
               9. 8.5
                Bestuurdersaansprakelijkheid en financiºle toezichtsregels
                35
               10. 8.6
                Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatige executie
                36
               11. 9
                Nieuwe wetgeving
                37
               12. 9.1
                Civielrechtelijk bestuursverbod
                37
               13. 9.2
                Wet bestuur en toezicht
                40
              1. Kroniek EnquŒterecht 2016
               43
               1. 1
                Inleiding
                43
               2. 2
                Kwantitatief overzicht
                43
               3. 2.1
                Uitspraken Hoge Raad
                43
               4. 2.2
                Beschikkingen Ondernemingskamer
                44
               5. 2.2.1
                EnquŒteverzoeken
                44
               6. 2.2.2
                Verzoeken tot treffen van onmiddellijke voorzieningen
                45
               7. 2.2.3
                Verzoeken tot vaststellen van wanbeleid en treffen van voorzieningen
                46
               8. 3
                Formeel enquŒterecht
                47
               9. 3.1
                Type rechtspersoon
                47
               10. 3.2
                Type verzoeker
                47
               11. 3.3
                Kenbaar maken bezwaren ex art. 2:349 lid 1 BW
                52
               12. 3.4
                Rechtsverwerking
                53
               13. 3.5
                Geschillen van louter vermogensrechtelijke aard
                55
               14. 3.6
                EnquŒtebevoegdheid
                56
               15. 3.6.1
                ConcernenquŒte
                56
               16. 3.6.2
                Economische gerechtigdheid
                58
               17. 3.7
                Verandering, vermeerdering of intrekking verzoek; ontslag van instantie
                59
               18. 3.8
                Belanghebbenden
                60
               19. 3.9
                Onderzoek
                61
               20. 3.9.1
                Reikwijdte en onderwerpen onderzoek
                61
               21. 3.9.2
                Positie en werkwijze onderzoeker
                62
               22. 3.9.3
                Terinzagelegging onderzoeksverslag en machtiging ex art. 2:353 lid 3 BW
                63
               23. 3.9.4
                Raadsheer-commissaris
                68
               24. 3.9.5
                Beºindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen
                69
               25. 3.9.6
                Kosten onderzoek
                70
               26. 3.10
                Onmiddellijke voorzieningen
                72
               27. 3.10.1
                Maatstaf onmiddellijke voorzieningen
                72
               28. 3.10.2
                Overzicht getroffen onmiddellijke voorzieningen
                73
               29. 3.11
                Tijdelijk benoemde functionarissen: taakuitoefening en kosten
                78
               30. 3.12
                Varia
                79
               31. 3.12.1
                Aantal raadsheren en raden
                79
               32. 3.12.2
                Verhouding tussen art. 2:15 BW en de vernietiging van besluiten in enquŒte
                79
               33. 3.12.3
                Bijzondere maatregelen met betrekking tot de zitting en publicatie van de beschikking
                80
               34. 4
                Materieel enquŒterecht: gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen
                81
               35. 5
                Materieel enquŒterecht: wanbeleid en verantwoordelijkheid daarvoor
                86
              2. Kroniek collectieve acties en schikkingen 2016
               93
               1. 1
                Inleiding
                93
               2. 2
                Wettelijke regeling in het BW sedert 1994
                94
               3. 3
                Jurisprudentie november 2015 – december 2016: een bloemlezing
                95
               4. 3.1
                Statutaire doelomschrijving en eigen belang
                96
               5. 3.2
                Voorafgaand overleg
                97
               6. 3.3
                Gelijksoortige belangen
                98
               7. 3.4
                De reikwijdte van de 305a-vordering: geen schadevergoeding in geld
                100
               8. 3.5
                Adequate belangenbehartiging en Claimcode
                103
               9. 3.6
                Procedureel karakter van de 305a-procedure
                107
               10. 3.7
                Verhouding 305a-procedure en 6:240/241 BW-toetsing
                109
               11. 3.8
                Verhouding collectieve actie en bestuursrecht
                111
               12. 3.9
                Stuiting van de verjaring, vernietiging buiten recht
                113
               13. 3.10
                WCAM verbindendverklaring
                117
               14. 4
                Nationale ontwikkelingen op gebied van de collectieve actie
                118
               15. 4.1
                De Motie Dijksma
                118
               16. 4.2
                Het Voorontwerp uit juli 2014
                118
               17. 4.3
                De 5 Aanbevelingen van de Juristengroep in december 2015
                119
               18. 5
                Wetsvoorstel van 16 november 2016
                121
               19. 5.1
                Algemeen
                121
               20. 5.2
                Zwaardere eisen voor alle 305a-organisaties
                122
               21. 5.3
                De scope rule
                122
               22. 5.4
                De verschillende stadia van de collectieve schadevergoedingsactie
                124
               23. 5.5
                Kritische bespreking van het Wetsvoorstel
                126
               24. 6
                Internationale ontwikkelingen
                128
               25. 6.1
                Inleiding
                128
               26. 6.2
                Duitsland
                128
               27. 6.3
                Frankrijk
                129
               28. 6.4
                Belgiº
                130
               29. 6.5
                Verenigd Koninkrijk
                132
               30. 6.6
                Zwitserland
                133
               31. 7
                Afsluitende opmerkingen
                134
              3. Kroniek medezeggenschap 2016
               135
               1. 1
                Inleiding
                135
               2. 2
                Het adviesrecht
                135
               3. 2.1
                Het adviesrecht in faillissement
                136
               4. 2.2
                De OR en governance conflicten
                140
               5. 2.3
                Artikel 25 WOR, toerekening en medeondernemerschap
                147
               6. 2.4
                Opmerkingen over de verdere rechtspraak ex art. 26 WOR
                150
               7. 2.5
                Een aantal observaties over de koers van de rechtspraak
                151
               8. 3
                Het instemmingsrecht
                153
               9. 3.1
                Een aantal cijfers
                153
               10. 3.2
                Rechtspraak artikel 27 WOR
                154
               11. 3.3
                Meer instemmingsrecht: pensioen
                156
               12. 4
                Een verdere analyse van de rechtspraak in 2016
                158
               13. 4.1
                Artikel 32 WOR: over de ondernemingsovereenkomst
                158
               14. 4.2
                Procesbevoegdheid van de OR
                160
               15. 4.3
                Artikel 30 WOR
                163
               16. 4.4
                Ontslagbescherming voor “OR-leden”
                164
               17. 4.5
                Instelling en samenstelling OR
                165
               18. 5
                Wetsvoorstellen
                165
               19. 5.1
                Beloning
                165
               20. 5.2
                Medezeggenschap als bijvangst
                167
               21. 6
                Slotwoord: de economische werkelijkheid
                168
              4. Kroniek uitkoop en geschillenregeling 2015-2016
               171
               1. 1
                Inleiding
                171
               2. 2
                Uitkoop
                171
               3. 2.1
                Algemeen
                171
               4. 2.2
                Gemiddelde doorlooptijden
                173
               5. 2.3
                Peildatum
                175
               6. 2.3.1
                Unit4
                175
               7. 2.3.2
                Toepassing van uitgangspunten Unit4
                178
               8. 2.3.3
                De datum van betaalbaarstelling onder het bod
                178
               9. 2.3.4
                De datum van het tussenarrest
                179
               10. 2.3.5
                Alternatieve peildata
                179
               11. 2.4
                Wie te dagvaarden?
                180
               12. 2.4.1
                Onbekende aandeelhouders
                180
               13. 2.4.2
                Degenen aan wie de aandelen zullen toebehoren?
                181
               14. 2.4.3
                Wetswijziging
                182
               15. 2.4.3.1
                Betekening dagvaarding
                182
               16. 2.4.3.2
                Betekening arrest en bekendmaking
                182
               17. 2.5
                Verklaring van notaris of registeraccountant
                183
               18. 2.5.1
                Algemeen
                183
               19. 2.5.2
                Venidero
                184
               20. 2.5.3
                Verklaring aangaande de 95%-eis: Ten Cate, Ballast en Nedam en Mota-Engil
                185
               21. 2.5.4
                TNT
                187
               22. 2.5.5
                Verklaring aangaande de 90%-eis: Ten Cate en USG
                188
               23. 2.5.6
                Verklaring aangaande groepsmaatschappijen ontoereikend: Global City
                189
               24. 2.5.7
                Praktische overwegingen
                190
               25. 2.6
                De vaststelling van de prijs bij procedures die niet op een openbaar bod volgden
                190
               26. 2.6.1
                Prijsbepaling op basis van een deskundigenonderzoek
                190
               27. 2.6.1.1
                Deskundigenonderzoek wegens onvoldoende informatie: Pleisterplaatsen en VIBA
                191
               28. 2.6.1.2
                Mota-Engil
                192
               29. 2.6.1.3
                Corporate Express
                192
               30. 2.6.2
                Prijsbepaling zonder deskundigenonderzoek
                192
               31. 2.6.2.1
                Onderhandelingen met andere aandeelhouders: AAA Auto Group en DIM Vastgoed
                193
               32. 2.6.2.2
                Biedprijs onder inkoopbod: Global City
                194
               33. 2.6.2.3
                NAGRON
                194
               34. 2.7
                Relevantie biedprijs onder openbaar bod voor uitkoopprocedures
                194
               35. 2.7.1
                Uitkoopprijs is biedprijs: Unit4, Nutreco en Grontmij
                195
               36. 2.7.2
                Ballast Nedam
                196
               37. 2.7.3
                Op grote schaal aanvaard?
                196
               38. 2.8
                Deskundigenonderzoek
                197
               39. 2.8.1
                Reikwijdte van het deskundigenonderzoek
                197
               40. 2.8.2
                Afwijkende afspraken maken met deskundigen: Teleplan
                197
               41. 2.8.3
                Invloed van (mogelijke) vorderingen op derden: Sirowa en Xeikon
                198
               42. 2.8.3.1
                Xeikon
                199
               43. 2.8.3.2
                Sirowa
                200
               44. 2.8.3.3
                Afgeleide schade?
                200
               45. 2.8.3.4
                Relevantie van enquŒteonderzoek
                203
               46. 2.8.3.5
                Waardering
                204
               47. 2.9
                Uitkoopprocedures op grond van art. 2:359c BW
                205
               48. 2.9.1
                Ziggo
                205
               49. 2.9.2
                USG
                206
               50. 2.9.3
                Overige uitkoopprocedures op grond van art. 2:359c BW
                207
               51. 2.9.4
                Enkele (procedurele) opmerkingen over art. 2:359c BW
                207
               52. 2.9.4.1
                De drie maandentermijn (lid 3)
                207
               53. 2.9.4.2
                De billijke prijspresumptie (lid 6)
                208
               54. 2.9.4.3
                Relevantie van art. 2:359c BW?
                209
               55. 3
                Geschillenregeling
                210
               56. 3.1
                Algemeen
                210
               57. 3.2
                De uittredingsnorm van art. 2:343 lid 1 BW
                210
               58. 3.3
                Afwijkende afspraken
                210
               59. 3.3.1
                Peildatum
                210
               60. 3.3.2
                Bevoegde rechter in hoger beroep
                211
               61. 3.4
                Billijke verhoging?
                211
               62. 3.5
                Enkele procedure aspecten
                212
               63. 3.5.1
                Uitvoerbaar bij voorraadverklaring
                212
               64. 3.5.2
                Voorschot deskundigenonderzoek
                212
               65. 3.5.3
                Hoger beroep tegen tussenvonnis
                213
               66. 3.6
                Uitstoting
                215
               67. 3.6.1
                STN
                215
               68. 3.6.2
                De verhouding met het enquŒterecht
                216
             1. Deel II:
              Bijdragen
              219
              1. De invloed van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op het rechterlijk oordeel
               221
               1. 1
                Inleiding
                221
               2. 2
                Factoren uit de cognitiefilosofie en psychologie
                224
               3. 2.1
                Inleiding
                224
               4. 2.2
                Intuïtief denken
                225
               5. 2.3
                Onbewuste causal inference
                230
               6. 2.4
                Face-to-face contact
                233
               7. 2.5
                Reverse engineering
                235
               8. 3
                De cruciale rol van verzekeringen
                237
               9. 3.1
                Inleiding
                237
               10. 3.2
                Collectief versus individu
                239
               11. 3.3
                Relatief brede verzekeringsdekking
                241
               12. 3.4
                De gangbaarheid van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
                243
               13. 3.5
                Het onderscheid binnen en buiten faillissement
                244
               14. 4
                Slot
                246
              2. Methoden voor het begroten van vermogensschade
               249
               1. 1
                Inleiding
                249
               2. 2
                De Differenz hypothese
                250
               3. 3
                Winst en verlies versus kasstroom
                252
               4. 3.1
                Winst en verlies
                252
               5. 3.2
                Kasstroom
                253
               6. 4
                De accountingmethode versus de economische methode
                255
               7. 4.1
                Inleiding
                255
               8. 4.2
                Vermogensschade begroten met de accountingmethode
                256
               9. 4.3
                Vermogensschade begroten met de economische methode
                257
               10. 5
                Keuze voor een methode in de praktijk
                259
               11. 5.1
                Inleiding
                259
               12. 5.2
                Gebruik van methoden in de praktijk
                260
               13. 5.3
                Leiden de twee methoden tot een andere uitkomst?
                262
               14. 6
                Raadpleging Nederlandse jurisprudentie
                267
               15. 7
                Samenvatting
                268
              3. Over overdracht van aandelen door de DGA, faillissement van de vennootschap en onbetaalde crediteuren. Bestuurders- of aandeelhoudersaansprakelijkheid?
               271
               1. 1
                Inleiding
                271
               2. 2
                Verkoop van aandelen, een vermogensrechtelijke transactie
                273
               3. 3
                Lagere rechtspraak
                274
               4. 3.1
                Rb. Utrecht 25 mei 2011 (LBP Sight/Vesseur)
                274
               5. 3.2
                Rb. Amsterdam 25 januari 2012 (Sveba Beheer)
                276
               6. 3.3
                Rb. Middelburg 5 maart 2012 (BMW Financial Services)
                279
               7. 3.4
                Rb. Almelo 12 september 2012 (Haafkes q.q./Aannemingsbedrijf)
                280
               8. 3.5
                Rb. ‘s-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft 11 oktober 2012 (Fideel/Reaal Verzekeringen)
                282
               9. 3.6
                Rb. Oost-Brabant 27 februari 2013 (De-BV-Dokter.nl)
                284
               10. 3.7
                Rb. Oost-Brabant 1 mei 2013 (International Poolguild)
                285
               11. 3.8
                Hof ‘s-Hertogenbosch 26 juli 2016 (Tape Control)
                288
               12. 4
                Opvattingen in de literatuur
                290
               13. 5
                Tussenconclusie
                291
               14. 6
                Onrechtmatige daad van de aandeelhouder jegens de crediteur
                294
               15. 6.1
                Onrechtmatige daad algemeen
                294
               16. 6.2
                Zorgvuldigheidsverplichting van de aandeelhouder jegens de crediteur
                295
               17. 6.3
                Nadere invulling van de zorgvuldigheidsverplichting: een feiten- en omstandighedencatalogus
                299
               18. 6.4
                Vereisten aan het onderzoek
                302
               19. 7
                Conclusie
                303
             2. Deel III:
              Verenigingsaangelegenheden
              305
              1. Samenstelling bestuur Vereniging Corporate Litigation
               307
              2. Verslag van de secretaris
               309
               1. 1
                Activiteiten van de vereniging
                309
               2. 2
                Werkzaamheden secretariaat
                309
              3. Aansprakelijkheid van werknemers (leidinggevenden – niet bestuurders) jegens derden
               311
               1. 1
                Inleiding
                311
               2. 2
                Het aansprakelijkheidsregime
                312
               3. 3
                Terug naar de exco
                314
              4. De bestuurder en claw back
               317
               1. 1
                Inleiding
                317
               2. 2
                De aanleiding nader beschouwd
                317
               3. 3
                Maar hoe zat het dan met die Codes?
                319
               4. 4
                En het BW dan?
                320
               5. 5
                Artikel 2:135 leden 6 en 8 BW
                321
               6. 6
                Niets nieuws onder de zon dus?
                323
               7. 7
                Afronding
                323
              5. De (niet statutair) bestuurder-werknemer en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
               325
               1. 1
                Inleiding
                325
               2. 2
                De BCA-verzekering
                326
               3. 3
                (Niet statutair) bestuurder – werknemer en BCA-verzekering
                331
               4. 4
                Clawback en BCA-verzekering
                333
               5. 5
                Verzekeraars moeten niet zo moeilijk doen?
                335
              6. Moot court
               337
               1. 1
                Casus
                337
               2. 2
                Pleidooi mr. R.G.J. de Haan
                345
               3. 3
                Pleidooi mr. M.H.C. Sinninghe DamstØ
                351
               4. 4
                Pleidooi mr. J.W. de Groot
                357
               5. 5
                Pleidooi mr. M.H.J. van Rest
                365
               6. 6
                Nabeschouwing mr. E. Hammerstein en mr. A. Hammerstein: de Mylan casus nader bezien
                373
               7. 6.1
                Inleiding
                373
               8. 6.2
                Deugt de statutaire regeling?
                375
               9. 6.3
                Zeggenschap van aandeelhouders
                376
               10. 6.4
                Grond voor een onmiddellijke voorziening?
                378
               11. 6.5
                Het vennootschappelijk belang
                379
               12. 6.6
                Slot
                380
             3. Ledenlijst (2017)
              381
             Meer Verberg
             Deze uitgave is onderdeel van de serie:
             Kies uw producttype:
             E-book
             € 42,81
             Boek
             € 31,75
             € 29,13
             € 31,75 incl. btw
             Prijs per stuk
             Boek
             Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
             • Bestellen op rekening
             • Gratis verzending
             • Grootste uitgever van juridische informatie
             Terug naar boven