Executierecht

Executierecht

Editie: editie deel 5
Verschijningsdatum: 3 juli 2017
Executierecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 19,54
€ 21,30 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze uitgave biedt studenten en andere geïnteresseerden een vlot geschreven introductie in het executie- en beslagrecht. Als u niet dagelijks met dit rechtsgebied te maken heeft, biedt deze uitgave snel antwoord op uw vragen. Literatuur en rechtspraak zijn tot 2017 verwerkt, zodat u bovendien werkt met actuele informatie.
Executierecht biedt HBO- en WO-studenten en andere geïnteresseerden een inleiding in het executie- en beslagrecht. Het beschrijft enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen (dwangsom en gijzeling) aan bod - en uiteraard het beslagrecht. We kennen in Nederland vele soorten beslagen. U krijgt daarom eerst een overzicht. Vervolgens is bij de bespreking van de beslagen de wettelijke volgorde aangehouden, waarbij eerst de executoriale en daarna de conservatoire beslagen de revue passeren. Tot slot gaat deze uitgave in op de uitspraak HR 13 september 2013 over het bewijsbeslag in niet-IE-zaken. Omdat Executierecht bedoeld is als introductie in dit rechtsgebied, zijn zoveel mogelijk algemene regels weergegeven en worden de executiemiddelen en bewarende maatregelen zo kort mogelijk besproken.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 juli 2017
Editie:
deel 5
Druk:
5
ISBN:
9789013140781
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
176
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. 1
  Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht
  1
  1. 1.1
   Inleiding
   1
  2. 1.2
   Executierecht
   2
  3. 1.3
   Beslagrecht
   3
  4. 1.4
   Faillissementsrecht
   5
  5. 1.5
   Het recht van parate executie
   5
  6. 1.6
   Wettelijke regeling
   6
  7. 1.7
   Executoriale titels
   7
  8. 1.8
   Niet iedere executoriale titel is direct voor executie vatbaar
   8
  9. 1.9
   Condemnatoire vonnissen en beschikkingen van de Nederlandse rechter
   9
  10. 1.10
   Beslissingen van buitenlandse rechters
   10
  11. 1.11
   Proces-verbaal schikkingscomparitie
   11
  12. 1.12
   Arbitrale vonnissen
   12
  13. 1.13
   Authentieke akten
   12
       1. 1.14
        Dwangbevel
        13
       2. 1.15
        Keuzemogelijkheden voor de schuldeiser/executant; vermogensbestanddelen waarop geen beslag mag worden gelegd
        13
       3. 1.16
        De deurwaarder
        15
       4. 1.17
        De sterke arm
        16
       5. 1.18
        Verplichting van veroordeelde tot medewerking aan executie en het verschaffen van inlichtingen
        17
       6. 1.19
        Het huisrecht
        17
       7. 1.20
        Voorafgaande betekening
        19
       8. 1.21
        Overgang van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel
        20
       9. 1.22
        Executie onder een derde
        20
       10. 1.23
        Executie van een beperkt recht op of een aandeel in een goed
        22
       11. 1.24
        Executiegeschillen
        22
       12. 1.25
        Domiciliekeuze
        25
       13. 1.26
        Executiekosten
        25
       14. 1.27
        Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging
        25
       15. 1.28
        Beslag mag niet worden gelegd op goederen, bestemd voor de openbare dienst. Immuniteit van executie
        27
       16. 1.29
        Art. 65 en nietigheden in het executierecht
        28
      1. 2
       Reºle executie. Indirecte executiemiddelen
       29
       1. 2.1
        Reºle executie
        29
       2. 2.2
        Voorbeelden van reºle executie
        30
       3. 2.3
        Botsende executies
        33
       4. 2.4
        Directe en indirecte executiemiddelen
        35
       5. DWANGSOM
        35
       6. 2.5
        Inleiding
        35
       7. 2.6
        Beleidsruimte van de rechter
        37
       8. 2.7
        Dwangsom ter afdwinging van een veroordeling tot betaling van een geldsom
        38
       9. 2.8
        Dwangsom tot nakoming van arbeidsrechtelijke en familierechtelijke verplichtingen
        40
       10. 2.9
        Dwangsom en schadevergoeding; boetebeding
        40
       11. 2.10
        Opheffing, opschorting en vermindering van de dwangsom
        41
       12. 2.11
        Faillissement
        42
       13. 2.12
        Korte verjaringstermijn
        43
       14. 2.13
        Verbeurte dwangsom eerst na betekening
        43
       15. 2.14
        Rechtsmiddelen en kort geding
        44
       16. 2.15
        Executie van dwangsommen
        46
       17. 2.16
        Overgang van rechten voortspruitend uit dwangsomveroordeling
        47
       18. LIJFSDWANG (GIJZELING)
        48
       19. 2.17
        Lijfsdwang als ultimum remedium
        48
      2. 3
       Beslagrecht; algemene opmerkingen en onderscheiding van de belangrijkste soorten beslag
       50
       1. 3.1
        Terminologie
        50
       2. 3.2
        De beslaglegging
        50
       3. 3.3
        Blokkering
        51
       4. 3.4
        Pauliana
        53
       5. 3.5
        Medeschuldeisers
        54
       6. 3.6
        Onderverdeling
        54
       7. 3.7
        Executoriale en conservatoire beslagen
        55
       8. 3.8
        Verhaalsbeslagen en beslagen tot afgifte of levering
        57
       9. 3.9
        Faillissement en beslag
        58
       10. 3.10
        Complicaties bij beslag tot afgifte of levering
        59
       11. 3.11
        Overige complicaties
        59
       12. 3.12
        Ten onrechte gelegde beslagen; schadevergoeding
        60
       13. 3.13
        Verhaal op goederen die niet aan de schuldenaar toebehoren
        61
       14. 3.14
        Het einde van het beslag
        61
      3. 4
       Executoriale beslagen op goederen die geen registergoederen zijn
       64
       1. 4.1
        Overzicht
        64
       2. 4.A
        Executoriaal beslag op roerende zaken
        64
       3. 4.2
        Gang van zaken bij het leggen van het beslag
        64
       4. 4.3
        Goederen waarop geen beslag mag worden gelegd
        65
       5. 4.4
        Medewerkingsplicht van derden
        66
       6. 4.5
        Gerechtelijke bewaring van in beslag genomen zaken
        66
       7. 4.6
        Verzet tegen de executie door een derde
        67
       8. 4.7
        Blokkerende werking; zaaksvervanging
        68
       9. 4.8
        Medeschuldeisers
        69
       10. 4.9
        De executoriale verkoop
        69
       11. 4.10
        Varia
        70
       12. 4.11
        Executie door de pandhouder
        71
       13. 4.B
        Executoriaal derdenbeslag
        71
       14. 4.12
        Inleiding. Vermogensbestanddelen waarop executoriaal derdenbeslag kan worden gelegd
        72
       15. 4.13
        Gang van zaken bij het derdenbeslag
        74
       16. 4.14
        De geºxecuteerde en de door de derde-beslagene afgelegde verklaring
        77
       17. 4.15
        De derde-beslagene
        78
       18. 4.16
        Beslag op toekomstige vorderingen; niet opeisbare vorderingen
        80
       19. 4.17
        Medeschuldeisers
        81
       20. 4.18
        Blokkering
        82
       21. 4.19
        Onevenredig laag arbeidsinkomen
        83
       22. 4.20
        Alimentatie
        84
       23. 4.21
        Derdenbeslag onder de overheid
        85
       24. 4.22
        Gewoon beslag op roerende zaken die zich onder een derde bevinden
        86
       25. 4.C
        Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf
        87
       26. 4.23
        Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf
        87
       27. 4.D
        Verdeling van de opbrengst der executie
        88
       28. 4.24
        Verdeling van de opbrengst der executie
        88
       29. 4.E
        Executoriaal beslag tot verkrijging van afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn
        90
       30. 4.25
        Executoriaal beslag tot verkrijging van afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn
        90
       31. 4.26
        Samenlopende beslagen
        90
      4. 5
       Executoriaal beslag op onroerende zaken
       92
       1. 5.1
        Executoriaal beslag op onroerende zaken; vergelijking met het beslag op roerende zaken; beslag op schepen en luchtvaartuigen
        92
       2. 5.2
        Gang van zaken bij het leggen van het beslag
        93
       3. 5.3
        Blokkerende werking
        94
       4. 5.4
        Faillissement en beslag op onroerende zaken
        98
       5. 5.5
        Medeschuldeisers; hypotheekhouders
        99
       6. 5.6
        Rechten van derden op het beslagen goed
        100
       7. 5.7
        Executoriale verkoop; eigendomsovergang; zuivering
        101
       8. 5.8
        Ontruiming van de geºxecuteerde zaak
        102
       9. 5.9
        Verdeling van de opbrengst der executie
        103
       10. 5.10
        Doorhaling van ingeschreven beslagen
        103
      5. 6
       Conservatoire maatregelen
       104
       1. 6.1
        Inleiding: conservatoire beslagen en andere conservatoire maatregelen
        104
       2. 6.2
        Systeem van wetgeving; behandelingsplan
        105
       3. 6.A
        Algemene bepalingen voor conservatoir beslag
        106
       4. 6.3
        Vermogensbestanddelen waarop wel/geen conservatoir beslag gelegd mag worden
        106
       5. 6.4
        Verlof van de voorzieningenrechter
        106
       6. 6.5
        Zwarte en grijze beslagen
        108
       7. 6.6
        Vrees voor verduistering
        109
       8. 6.7
        De hoofdzaak
        110
       9. 6.8
        Het stellen van zekerheid door de beslaglegger
        111
       10. 6.9
        Het stellen van zekerheid (algemeen)
        112
       11. 6.10
        Gang van zaken bij het leggen van conservatoir beslag
        113
       12. 6.11
        Blokkerende werking
        114
       13. 6.12
        Geschillen over conservatoir beslag (art. 705)
        114
       14. 6.13
        Opheffingsgronden (art. 705 lid 2)
        116
       15. 6.14
        Verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen
        116
       16. 6.15
        Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht; het niet nodig zijn van het beslag
        116
       17. 6.16
        Zekerheidstelling door de beslagene
        117
       18. 6.17
        Overgang in executoriaal beslag
        118
       19. 6.18
        Beºindiging van het beslag als duidelijk is dat de beslaglegger geen executoriale titel verkrijgt (art. 704 lid 2)
        119
       20. 6.19
        Verkoop van in conservatoir beslag genomen goederen, alvorens de beslaglegger over een executoriale titel beschikt
        120
       21. 6.20
        Kosten van het beslag
        120
       22. 6.21
        Is conservatoir beslag mogelijk om nog niet opeisbare en toekomstige vorderingen veilig te stellen?
        121
       23. 6.22
        Systeem van verwijzing in de regeling van de afzonderlijke conservatoire beslagen
        122
       24. 6.B
        Conservatoire verhaalsbeslagen
        122
       25. 6.23
        Inleiding
        122
       26. 6.24
        Conservatoir beslag onder de schuldenaar op roerende zaken die geen registergoederen zijn
        123
       27. 6.25
        Conservatoir derdenbeslag
        123
       28. 6.26
        Conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf
        125
       29. 6.27
        Conservatoir beslag op onroerende zaken
        126
       30. 6.C
        Overige conservatoire beslagen
        126
       31. 6.28
        Inleiding
        126
       32. CONSERVATOIR BESLAG TOT AFGIFTE VAN ZAKEN EN LEVERING VAN GOEDEREN
        126
       33. 6.29
        Toepassingsmogelijkheden
        127
       34. 6.30
        Wijze van beslaglegging en overige formaliteiten
        128
       35. 6.31
        Verdeling gemeenschap; enkele bijzondere bepalingen
        128
       36. 6.32
        Afwikkeling van het beslag
        129
       37. 6.33
        Samenlopende beslagen
        130
       38. CONSERVATOIR BESLAG TEGEN SCHULDENAREN ZONDER BEKENDE WOONPLAATS (VREEMDELINGENBESLAG; SAISIE FORAINE)
        130
       39. 6.34
        Toepassingsmogelijkheden
        131
       40. 6.35
        Bewaring
        132
       41. 6.36
        Verlof schept competentie
        132
       42. MARITAAL BESLAG
        133
       43. 6.37
        Doel en toepassingsmogelijkheden
        133
       44. 6.38
        Wijze van beslagleggen; eigen aard van het maritale beslag en daarmee verband houdende afwijkende regels
        133
       45. 6.39
        Afwikkeling van het beslag
        134
       46. 6.40
        Samenlopende beslagen
        134
       47. Bewijsbeslag
        135
       48. 6.41
        Beknopte beschrijving
        135
       49. 6.42
        Ook buiten het IE-terrein
        137
      6. Lijst van voornaamste literatuur
       141
      7. Register van wetten en verdragen
       145
      8. Jurisprudentieregister
       155
      9. Trefwoordenregister
       161
      Meer Verberg
      Deze uitgave is onderdeel van de serie:
      Producttype Boek :
      5% studieboekenkorting
      € 19,54
      € 21,30 incl. btw
      Prijs per stuk
      Boek
      Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
      • Bestellen op rekening
      • Gratis verzending
      • Grootste uitgever van juridische informatie
      Terug naar boven