Compliance in het financieel toezichtrecht

Compliance in het financieel toezichtrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 18 september 2018
Compliance in het financieel toezichtrecht
Producttype Boek :
€ 33,02
€ 35,99 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Zoekt u verdieping binnen het onderwerp compliance? Deze uitgave behandelt niet alleen de compliancefunctie en haar organisatorische inbedding, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Bovendien wordt het onderwerp zowel vanuit juridisch, cultureel als sociaalpsychologisch perspectief behandeld.
Compliance in het financieel toezichtrecht schetst een helder beeld van de opvattingen over compliance van alle betrokkenen in het financieel toezichtrecht. Denk hierbij aan zowel rechters, advocaten, compliance professionals als toezichthouders.

Deze titel behandelt niet alleen de compliancefunctie en de organisatorische inbedding van deze functie, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van non-compliance, waaronder het bancaire tuchtrecht. Hiernaast is specifieke aandacht besteed aan compliance in de trustsector en de rol van compliance in het financiële strafrecht.

Compliance verhelderd
De deskundige auteurs, allen werkzaam in de toezichtspraktijk, zijn erin geslaagd het onderwerp toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Ze behandelen een breed aantal onderwerpen en maken hierbij de onderliggende verbanden inzichtelijk. Elke professional die in aanraking komt met compliance-kwesties profiteert dan ook van deze uitgave.

Naast de juridische zijde van compliance, wordt het onderwerp ook ruimschoots vanuit cultureel- en sociaalpsychologisch perspectief bekeken.

De bundel sluit aan bij actuele ontwikkelingen, waaronder de verdergaande regulering vanuit Europa, zoals de bankenunie en MiFID II. Ook gaat veel aandacht uit naar de aanpassing van de nationale wetgeving inzake meldingen van ongebruikelijke transacties en trustkantoren, en wordt actuele rechtspraak inzake witwassen onder de loep genomen.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
18 september 2018
Editie:
2018
Druk:
3
ISBN:
9789013146110
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
268
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
 2. DEEl I
  DE COMPLIANCE OFFICER EN ZIJN OMGEVING
  13
  1. De compliance officer: geschikt of ongeschikt?
   1. 1.
    Inleiding
    15
   2. 2.
    De positie van de compliance officer in de organisatie
    16
   3. 3.
    Europese richtsnoeren
    18
   4. 3.1.
    EBA, ESMA en EIOPA
    18
   5. 3.2.
    Betrouwbaarheid en geschiktheid
    19
   6. 3.3.
    Onafhankelijkheid
    19
   7. 3.4.
    Time commitment
    20
   8. 3.5.
    Beschikbaarheid van een ‘suitability policy’
    21
   9. 4.
    Mogelijke valkuilen
    21
   10. 4.1.
    Belemmering van rechtstreekse toegang tot de hoogste bedrijfsleiding
    21
   11. 4.2.
    Functievermenging
    22
   12. 4.3.
    De juridische en compliancefunctie onder één dak
    22
              1. 5.
               Aanstelling van een externe, onafhankelijke compliance monitor
               23
              2. 6.
               Afsluiting
               24
             1. De rol van de compliance officer; de werking van de second line of defence
              1. 1.
               Inleiding
               25
              2. 2.
               Regelgeving of compliance cultuur?
               26
              3. 3.
               Het three-lines-of-defencemodel
               28
              4. 4.
               De rol van de compliance officer
               30
              5. 5.
               Identificeren
               32
              6. 6.
               Implementeren van beheersmaatregelen
               34
              7. 7.
               Monitoren en handhaven
               34
              8. 8.
               Rapporteren
               35
              9. 9.
               Enkele afsluitende beschouwingen
               36
             2. Integriteit van organisaties: een sociaal psychologisch perspectief
              1. 1.
               Inleiding
               37
              2. 2.
               Besluitvormingsprocessen
               38
              3. 3.
               Het ontsporen van groepsprocessen
               41
              4. 4.
               Handelingsperspectief van een compliance officer
               43
            1. DEEl II
             DE COMPLIANCEFUNCTIE EN HET JURIDISCHE SPEELVELD VAN DE COMPLIANCE OFFICER
             47
             1. De compliancefunctie
              1. 1.
               Inleiding
               49
              2. 2.
               Historische schets en context
               49
              3. 2.1.
               Korte historische schets
               49
              4. 2.2.
               De context: governance, belangenverstrengeling en integriteitsrisico’s
               52
              5. 3.
               Uitgangspunten compliancefunctie
               54
              6. 3.1.
               Compliance charter
               54
              7. 3.2.
               Onafhankelijkheidsvereiste
               55
              8. 3.3.
               Vakbekwaamheid en effectiviteit
               57
              9. 3.4.
               Taken compliance officer
               57
              10. 4.
               Zelfregulering
               57
              11. 4.1.
               VCO
               58
              12. 4.2.
               DSI
               59
              13. 5.
               Compliancefunctie verzekeraars
               59
              14. 5.1.
               Solvency II
               60
              15. 5.2.
               Gedelegeerde Verordening
               60
              16. 6.
               Compliancefunctie banken
               63
              17. 6.1.
               CRD IV
               63
              18. 6.2.
               EBA Richtsnoeren
               63
              19. 7.
               Compliancefunctie beleggingsondernemingen
               65
              20. 7.1.
               Gedelegeerde MiFID II-Verordening
               66
              21. 7.2.
               ESMA Richtsnoeren
               67
              22. 8.
               Capita Selecta
               67
              23. 8.1.
               Verantwoordelijkheid compliancefunctie
               67
              24. 8.2.
               Feitelijk leiding geven
               69
              25. 8.3.
               Compliancefunctie versus compliance officer
               72
              26. 8.4.
               Bescherming positie
               72
              27. 9.
               Slotbeschouwing
               72
             2. Compliance met financiële regelgeving in het tijdperk van de banken- en de kapitaalmarktunie
              1. 1.
               Inleiding
               73
              2. 2.
               Financiële regelgeving
               74
              3. 2.1.
               Europese regelgeving
               74
              4. 2.2.
               Implementatie en rechtstreekse werking
               76
              5. 2.3.
               Sectoraal versus cross-sectoraal
               77
              6. 3.
               Financiële toezichthouders
               78
              7. 3.1.
               EBA, ESMA en EIOPA
               78
              8. 3.2.
               ECB en SRB
               79
              9. 3.3.
               DNB en AFM
               81
              10. 4.
               Regelgeving en toezicht in de praktijk
               82
              11. 4.1.
               Vindbaarheid en kenbaarheid van regelgeving
               82
              12. 4.2.
               Taakafbakening toezichthouders
               83
              13. 4.3.
               Rechtsbescherming
               85
              14. 5.
               Nieuwe aandachtsgebieden
               85
              15. 5.1.
               Alternatieve kredietverlening
               85
              16. 5.2.
               FinTech
               86
              17. 5.3.
               Cryptocurrencies en Initial Coin Offerings
               87
              18. 6.
               Tot besluit
               88
             3. Cultuur, compliance en klant centraal
              1. 1.
               Inleiding
               89
              2. 2.
               Klant centraal: vanzelfsprekend (maar niet overduidelijk)
               90
              3. 3.
               Het belang van (juridische) eenduidigheid
               92
              4. 4.
               De pluriforme betekenis van klant centraal
               93
              5. 5.
               Klantbelang en zorgplicht
               94
              6. 6.
               Klantbelang en vennootschappelijk belang
               97
              7. 7.
               Uitleiding
               99
            2. DEEl III
             WITWASSEN, MELDPLICHT EN POORTWACHTERSFUNCTIE
             101
             1. Witwassen: strafbaarstellingen, bewijskwesties en het gebruik van cryptocurrencies
              1. 1.
               Inleiding
               103
              2. 2.
               Witwassen als fenomeen
               103
              3. 3.
               Witwassen als strafbaarstelling
               105
              4. 4.
               Het bewijs (en vermoeden) van witwassen en witwas typologieën
               110
              5. 5.
               Recente witwasjurisprudentie
               115
              6. 6.
               Afsluiting
               122
             2. De meldplicht in de WWFT – shoot first, ask questions later?
              1. 1.
               Inleiding
               125
              2. 2.
               De meldplicht en de subjectieve indicator
               126
              3. 3.
               De subjectieve indicator(en)
               127
              4. 4.
               Tussenconclusie
               131
              5. 5.
               Wettelijke definitie witwassen
               131
              6. 6.
               Melding doen; bij wie en op basis waarvan?
               132
              7. 7.
               Niet of te laat melden – mogelijke consequenties
               134
              8. 8.
               Alle ongebruikelijke transacties direct melden?
               135
              9. 9.
               Melding doen; op welk moment?
               137
              10. 10.
               Melding gedaan; en dan?
               138
              11. 11.
               Conclusie
               139
             3. Compliance en de poortwachterfunctie van trustkantoren
              1. 1.
               Inleiding
               143
              2. 2.
               Europese initiatieven tegen witwassen en financiering van terrorisme
               145
              3. 3.
               Nationale wetgeving gericht tegen witwassen en financiering van terrorisme
               148
              4. 4.
               Internationale standaarden van regulering en toezicht betreffende trustkantoren
               152
              5. 5.
               Het wettelijke toezicht op trustkantoren
               152
              6. 6.
               Compliancefunctie en de taak van de compliance officer
               155
              7. 7.
               De poortwachtersfunctie van trustkantoren
               157
              8. 8.
               De Wtt 2018 en de poortwachterfunctie
               160
              9. 9.
               Toezicht en handhaving door DNB
               164
              10. 10.
               Afsluiting
               168
            3. DEEl IV
             HANDHAVING
             169
             1. Bankentuchtrecht
              1. 1.
               Inleiding
               171
              2. 2.
               Achtergronden van het bankentuchtrecht
               171
              3. 3.
               Niet-procedurele aspecten van het bankentuchtrecht
               173
              4. 3.1.
               De kring van eedafleggers
               173
              5. 3.2.
               De eedaflegging
               174
              6. 3.3.
               De binding aan het tuchtrecht
               176
              7. 3.4.
               ‘Bevrijding’ van Gedragsregels en tuchtrecht
               176
              8. 3.5.
               De Gedragsregels
               177
              9. 3.6.
               De Stichting Tuchtrecht Banken
               178
              10. 4.
               De procedure
               179
              11. 4.1.
               De melding
               179
              12. 4.2.
               Ontvankelijkheidsprocedure en de herzieningsprocedure
               179
              13. 4.3.
               De procedure voor de tuchtcommissie en voor de Commissie van Beroep
               180
              14. 5.
               Enkele problemen en dilemma’s vanuit compliance-perspectief
               181
              15. 5.1.
               ‘Klantbelang centraal’
               181
              16. 5.2.
               De inhoud van de Gedragsregels
               183
              17. 5.3.
               Doorlopende aandacht
               185
              18. 5.4.
               Meldplicht bankentuchtrecht en arbeidstuchtrecht: juridische en teleologische bezwaren
               186
              19. 5.5.
               Tegenstrijdige belangen bij melden
               187
              20. 5.6.
               Homeopathische verdunning van verantwoordelijkheid
               189
              21. 5.7.
               Het onderscheid tussen professionele en privéhandelingen
               190
              22. 6.
               Evaluatie: herstel van vertrouwen
               191
             2. De integere bedrijfsuitoefening in het financiële strafrecht
              1. 1.
               Inleiding
               193
              2. 2.
               De strafrechtelijk verwijtbare rol van de bank
               193
              3. 3.
               Beleggingsfraude
               194
              4. 4.
               De bijzondere zorgplicht in het civiele recht
               195
              5. 5.
               De Safe Haven-zaak
               196
              6. 6.
               De rol van de bank
               197
              7. 7.
               De rol van de financiële dienstverlener
               198
              8. 8.
               Het strafbaar faciliteren van beleggingsfraude
               199
              9. 9.
               De bank als pleger van een strafbaar feit
               200
              10. 9.1.
               Kleurloos opzet
               200
              11. 9.2.
               De corrigerende werking van rechtsdwaling
               202
              12. 9.2.1.
               De advocaat in dienstbetrekking als onafhankelijk en onpartijdig adviseur
               203
              13. 9.2.2.
               De compliance officer als onafhankelijk en onpartijdig interne adviseur?
               204
              14. 9.2.3.
               Hoge AVAS-drempel
               210
              15. 9.3.
               Toerekening en het Drijfmest-arrest
               210
              16. 9.3.1.
               De in redelijkheid te vergen zorg en de integere bedrijfsuitoefening
               211
              17. 9.3.2.
               Een deugdelijk CDD-beleid
               212
              18. 9.3.3.
               Een matige integere bedrijfsuitoefening
               220
              19. 9.3.4.
               De compliancefunctie
               221
              20. 10.
               Uitleiding
               221
             3. Strafrechtelijke waarborgen bij de bestuurlijke boete
              1. 1.
               Inleiding
               223
              2. 2.
               De bestuurlijke boete in de Awb; aan strafrecht gelijkwaardig?
               225
              3. 3.
               Nemo tenetur en zwijgrecht
               227
              4. 3.1.
               Het cautiemoment
               227
              5. 3.2.
               Reflexwerking van het zwijgrecht: uitsluiting wilsafhankelijk bewijsmateriaal
               230
              6. 3.3.
               Wat is wilsafhankelijk materiaal?
               234
              7. 3.4.
               Slotsom zwijgrecht in boetezaken
               236
              8. 3.5.
               Uitholling van het zwijgrecht?
               237
              9. 4.
               Bestraffend bestuur
               239
              10. 4.1.
               Het EHRM over boeteoplegging door het bestuursorgaan
               240
              11. 4.2.
               Het CBb over functiescheiding
               242
              12. 4.3.
               Bezwaarfase overslaan?
               243
              13. 5.
               De kwalificatievraag, lex certa
               245
              14. 5.1.
               Het EHRM over voorzienbaarheid
               246
              15. 5.2.
               Het CBb over het lex-certabeginsel
               247
              16. 5.3.
               Slotsom lex certa
               252
              17. 6.
               Geen straf zonder schuld?
               252
              18. 6.1.
               Daderschap en verwijtbaarheid bij kleurloze overtredingen
               253
              19. 6.2.
               Bestuursrechtspraak over beroepen op avas (rechtsdwaling)
               254
              20. 6.3.
               De aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever
               256
              21. 6.4.
               Oplossing: pleitbaar standpunt
               258
              22. 7.
               Conclusie
               259
            4. DE AUTEURS
             263
            Meer Verberg
            Producttype Boek :
            € 33,02
            € 35,99 incl. btw
            Prijs per stuk
            Boek
            Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
            • Bestellen op rekening
            • Gratis verzending
            • Grootste uitgever van juridische informatie
            Terug naar boven