Asser 7-XI Pensioen

Asser 7-XI Pensioen

Editie: editie Deel 7-XI
Verschijningsdatum: 26 augustus 2016
Asser 7-XI Pensioen
Kies uw producttype:
E-book
€ 154,50
Boek
€ 139,00
5% studieboekenkorting
€ 127,52
€ 139,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In dit nieuwe deel uit de Asser-serie treft u een complete analyse en beschrijving aan van de regels in de Pensioenwet. De auteur legt verbinding met de regels in het BW en de rechtspraak is nauwkeurig verwerkt. Ook behandelt deze titel diverse bijzondere pensioengerelateerde onderwerpen.
Heeft u als rechter, advocaat, bedrijfsjurist of zelfstandig adviseur regelmatig te maken met diepgaande vragen over het pensioenrecht? Houd Asser 7-XI Pensioen dan altijd binnen (online) handbereik.

Rechtspraak pensioenrecht
Het pensioenrecht is als rechtsgebied sterk in ontwikkeling. Denk aan het maatschappelijk debat over de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Veel vraagstukken zijn nog niet in de rechtspraak beslecht en daardoor onduidelijk. In Asser 7-XI Pensioen is jurisprudentie nauwkeurig en gedetailleerd verwerkt en is de betekenis daarvan op de rechten en verplichtingen tussen de bij pensioenen betrokken partijen geduid. Deze commentaren zijn zeer waardevol bij het beantwoorden van rechtsvragen in uw eigen praktijk.

Verdieping Pensioenwet
Asser 7-XI Pensioen bevat een schat aan informatie over de Pensioenwet en daarmee samenhangende wetgeving. Zo wordt de rechtsfiguur van verplichtstelling van deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds en de vrijstellingen daarvan uitgebreid behandeld. Als ook de overeenkomsten betreffende pensioen in de zin van de Wet privatisering ABP. De Pensioenwet reguleert twee bijzondere overeenkomsten: de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Hier zijn drie partijen bij betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder. U treft in deze uitgave een fijnmazige analyse aan van de wederzijdse verplichtingen van deze partijen, waarbij steeds in beschouwing wordt genomen of en in hoeverre de regels in het BW van toepassing zijn. Denk hierbij met name aan de BW-regelgeving over rechtshandelingen, overeenkomsten in het algemeen, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst.

Bijzondere onderwerpen pensioenrecht
Deze titel schetst een compleet beeld van de Pensioenwet en het pensioenrecht. Zo komen er ook, met het pensioenrecht samenhangende, bijzondere onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld:
· medezeggenschap en ontslagbescherming
· gelijke behandeling
· grensoverschrijdend pensioenverkeer
· einde deelneming
· overgang van een onderneming
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
26 augustus 2016
Editie:
Deel 7-XI
Druk:
1
ISBN:
9789013137545
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Uitgebreide inhoudsopgave
  XVII
 2. Enige afkortingen
  XXXIX
 3. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XLIII
 4. Hoofdstuk 1
  Inleiding en achtergrond
  1
  1. 1.1
   Geschiedenis pensioen
   1
  2. 1.2
   Het pensioenstelsel
   3
  3. 1.3
   De tweede pijler nader bekeken
   7
  4. 1.4
   Geschiedenis en doel van de Pensioenwet
   11
  5. 1.5
   De drie partijen in het pensioenrecht
   15
  6. 1.6
   Toekomst van het pensioenstelsel
   17
  7. 1.7
   Plaats pensioenrecht in het recht
   20
  8. 1.8
   Het belang van het EU-recht
   26
  9. 1.9
   Het toezicht
   30
  10. 1.10
   Klachten- en geschillenprocedures en procesrecht
   36
 5. Hoofdstuk 2
  Pensioen, pensioenbegrippen en pensioenkarakters
  41
                 1. 2.1
                  Pensioen in de Pensioenwet
                  41
                 2. 2.2
                  Pensioensoorten
                  49
                 3. 2.3
                  Voorwaardelijk pensioen (VPL-pensioen)
                  55
                 4. 2.4
                  Nettopensioen
                  57
                 5. 2.5
                  Vervroegde uittreding (VUT)
                  58
                 6. 2.6
                  Toeslag
                  61
                 7. 2.7
                  Karakters pensioenovereenkomst
                  66
                 8. 2.8
                  Enige andere pensioenbegrippen
                  73
                1. Hoofdstuk 3
                 De Pensioenovereenkomst
                 79
                 1. 3.1
                  Pensioenovereenkomst: begrip en plaatsing in het recht
                  79
                 2. 3.2
                  Aangaan pensioenovereenkomst
                  82
                 3. 3.3
                  Informatieplichten
                  93
                 4. 3.4
                  Partijen bij de pensioenovereenkomst
                  101
                 5. 3.5
                  Medezeggenschap ondernemingsraad bij pensioenovereenkomst
                  112
                 6. 3.6
                  Inhoud pensioenovereenkomst
                  113
                 7. 3.7
                  Verplichtingen werkgever uit pensioenovereenkomst
                  118
                 8. 3.8
                  Uitleg pensioenovereenkomst
                  120
                 9. 3.9
                  Einde pensioenovereenkomst
                  123
                2. Hoofdstuk 4
                 De uitvoeringsovereenkomst
                 127
                 1. 4.1
                  Inleiding
                  127
                 2. 4.2
                  Aangaan uitvoeringsovereenkomst
                  129
                 3. 4.3
                  Partijen bij de uitvoeringsovereenkomst
                  138
                 4. 4.4
                  Inhoud van de uitvoeringsovereenkomst
                  145
                 5. 4.5
                  Karakter van de uitvoeringsovereenkomst
                  148
                 6. 4.6
                  Verhouding Pensioenwet en verzekeringsrecht
                  156
                 7. 4.7
                  De niet aangemelde werknemer en gevolgen van onjuiste informatie
                  162
                 8. 4.8
                  De begunstigde
                  171
                 9. 4.9
                  Garantieplicht in uitvoeringsovereenkomst
                  176
                 10. 4.10
                  Verplichtingen van werkgever en de pensioenuitvoerder
                  180
                 11. 4.11
                  Medezeggenschap ondernemingsraad bij de uitvoeringsovereenkomst
                  185
                 12. 4.12
                  Uitleg van de uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement
                  185
                 13. 4.13
                  Duur en einde van de uitvoeringsovereenkomst
                  186
                3. Hoofdstuk 5
                 Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
                 195
                 1. 5.1
                  Algemeen
                  195
                 2. 5.2
                  Geschiedenis wetgeving verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
                  201
                 3. 5.3
                  Europees recht: mededinging en vrije dienstverrichting
                  205
                 4. 5.4
                  Markt en overheidbepalingen
                  213
                 5. 5.5
                  De verplichtstelling – verplichtstellingbesluit, procedure, representativiteit, wijziging en intrekking
                  216
                 6. 5.6
                  Rechtsgevolgen – binding aan statuten en reglementen, rechten en plichten van rechtswege, uitgesloten bepalingen
                  220
                 7. 5.7
                  Werkingssfeer – verplichtstelling, statuten en vrijwillig
                  229
                 8. 5.8
                  Werkingssfeer ten aanzien van werkgevers
                  237
                 9. 5.9
                  Werkingssfeer ten aanzien van in de bedrijfstak werkende personen
                  242
                4. Hoofdstuk 6
                 Vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
                 247
                 1. 6.1
                  Algemeen
                  247
                 2. 6.2
                  Taak bedrijfstakpensioenfonds tot het verlenen van vrijstelling
                  250
                 3. 6.3
                  Reikwijdte en gevolgen vrijstelling
                  255
                 4. 6.4
                  Procedure
                  259
                 5. 6.5
                  Vrijstelling wegens bestaande pensioenregeling
                  262
                 6. 6.6
                  Vrijstelling in verband met groepsvorming
                  267
                 7. 6.7
                  Cao-vrijstelling
                  269
                 8. 6.8
                  Vrijstelling in geval van netttopensioen
                  272
                 9. 6.9
                  Vrijstelling in verband met onvoldoende beleggingsrendement
                  273
                 10. 6.10
                  Vrijstelling om andere redenen
                  276
                 11. 6.11
                  Voorschriften
                  279
                 12. 6.12
                  Intrekken vrijstelling
                  287
                 13. 6.13
                  Gevolgen fusie en splitsing voor vrijstelling
                  289
                 14. 6.14
                  Gevolgen faillissement en doorstart
                  293
                 15. 6.15
                  Vrijstelling voor gemoedsbezwaren
                  294
                 16. 6.16
                  Vrijstelling voor tijdelijk in Nederland werkende persoon
                  294
                5. Hoofdstuk 7
                 Premie
                 297
                 1. 7.1
                  Algemeen
                  297
                 2. 7.2
                  Begrip premie, bijstorting, werkgevers- en werknemerspremie en verschuldigdheid
                  300
                 3. 7.3
                  Gevolgen van verzuim bij premiebetaling, verjaring en rechtsverwerking
                  320
                 4. 7.4
                  Hoogte van de premie – Pensioenwet, Wet LB 1964 en gelijke behandeling
                  327
                 5. 7.5
                  Doorsneepremie
                  338
                 6. 7.6
                  Gevolgen van niet betalen van de premie voor pensioenaanspraken
                  342
                 7. 7.7
                  Boedelschuld en voorrechten
                  356
                 8. 7.8
                  Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder
                  358
                6. Hoofdstuk 8
                 Wijziging van de pensioenregeling
                 367
                 1. 8.1
                  Algemeen
                  367
                 2. 8.2
                  Automatische wijzigingen en de doorwerking van wetgeving
                  369
                 3. 8.3
                  Wijziging van de pensioenovereenkomst bij overeenkomst, waaronder bij cao. Instemming van de werknemer
                  375
                 4. 8.4
                  Wijziging van de pensioenovereenkomst door beroep op een wijzigingsbeding
                  385
                 5. 8.5
                  Wijziging pensioenregeling bij verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en ABP
                  392
                 6. 8.6
                  Het premiebetalingvoorbehoud
                  395
                 7. 8.7
                  Wijziging pensioenovereenkomst via het pensioenreglement
                  397
                 8. 8.8
                  Wijziging pensioenovereenkomst via overeenkomst met ondernemingsraad
                  399
                 9. 8.9
                  Informatie over wijziging pensioenovereenkomst
                  400
                 10. 8.10
                  Wijziging pensioenovereenkomst en medezeggenschap
                  405
                 11. 8.11
                  Wijziging uitvoeringovereenkomst
                  405
                 12. 8.12
                  Wijziging van het pensioenreglement
                  408
                 13. 8.13
                  Verlaging pensioengrondslag en behoud van opgebouwde aanspraken
                  410
                 14. 8.14
                  Wijzigingsverbod opgebouwde aanspraken
                  411
                 15. 8.15
                  De uitgewerkte rechtsverhouding en wijziging voor gewezen deelnemers en gepensioneerden
                  418
                7. Hoofdstuk 9
                 Bescherming, beschikken, de betekenis van communicatie en informatie en verjaring
                 423
                 1. 9.1
                  Algemeen
                  423
                 2. 9.2
                  Behoud opgebouwde pensioenaanspraken
                  424
                 3. 9.3
                  Beschikken over pensioen
                  425
                 4. 9.4
                  Ruilen van pensioen
                  432
                 5. 9.5
                  Bescherming partner
                  435
                 6. 9.6
                  Bescherming bij scheiding
                  440
                 7. 9.7
                  Ouderdomspensioen levenslang
                  442
                 8. 9.8
                  Vermindering van aanspraken en rechten door pensioenfonds
                  442
                 9. 9.9
                  Faillissement pensioen(aanspraak)gerechtigde
                  445
                 10. 9.10
                  Faillissement van de werkgever
                  448
                 11. 9.11
                  Bescherming tegen crediteuren bij verzekeraar en premiepensioeninstelling
                  453
                 12. 9.12
                  Eigendomsbescherming
                  454
                 13. 9.13
                  Informatieplichten en bescherming tegen onjuiste informatie
                  456
                 14. 9.14
                  Verjaring en klachtplicht
                  463
                8. Hoofdstuk 10
                 Medezeggenschap en ontslagbescherming
                 471
                 1. 10.1
                  Ondernemingsraad
                  471
                 2. 10.2
                  Vereniging van pensioengerechtigden
                  492
                 3. 10.3
                  Medezeggenschap via organen bij een pensioenfonds
                  494
                 4. 10.4
                  Ontslagbescherming bij uitoefening van medezeggenschap
                  500
                9. Hoofdstuk 11
                 Gelijke behandeling
                 503
                 1. 11.1
                  Inleiding
                  503
                 2. 11.2
                  Man/vrouw
                  507
                 3. 11.3
                  Burgerlijke staat
                  519
                 4. 11.4
                  Deeltijd
                  520
                 5. 11.5
                  Duur arbeidsovereenkomst en wachttijd en drempelperiode
                  520
                 6. 11.6
                  Handicap en chronische ziekte en medische keuringen
                  521
                 7. 11.7
                  Leeftijd
                  524
                 8. 11.8
                  Functie onderscheid
                  531
                 9. 11.9
                  Pensioenontslag
                  533
                10. Hoofdstuk 12
                 Pensioenuitvoerders
                 539
                 1. 12.1
                  Algemeen
                  539
                 2. 12.2
                  Verzekeraar
                  542
                 3. 12.3
                  Premiepensioeninstelling
                  545
                 4. 12.4
                  Pensioenfondsen. Ondernemingspensioenfonds, waaronder Multi-Opf, bedrijfstakpensioenfonds en algemeen pensioenfonds
                  548
                 5. 12.5
                  Uitbesteding
                  566
                11. Hoofdstuk 13
                 Grensoverschrijdend verkeer en pensioen
                 569
                 1. 13.1
                  Inleiding
                  569
                 2. 13.2
                  Grensoverschrijdend werknemersverkeer
                  574
                 3. 13.3
                  Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenovereenkomst
                  586
                 4. 13.4
                  Grensoverschrijdende uitvoering door pensioenuitvoerder van buitenlandse pensioenregeling
                  590
                12. Hoofdstuk 14
                 Einde deelneming
                 593
                 1. 14.1
                  Algemeen
                  593
                 2. 14.2
                  Einde verwerving pensioenaanspraken en mogelijkheden tot voorzetting pensioenverwerving
                  598
                 3. 14.3
                  Behoud opgebouwde aanspraken
                  605
                 4. 14.4
                  Risicoaanspraken
                  610
                 5. 14.5
                  Informatieplicht
                  612
                 6. 14.6
                  Gelijke behandeling bij toeslagen
                  614
                 7. 14.7
                  Waardeoverdracht
                  615
                 8. 14.8
                  Plicht tot waardeoverdracht bij individueel einde van de deelneming
                  621
                 9. 14.9
                  Collectieve waardeoverdracht
                  634
                 10. 14.10
                  Overdracht naar een buitenlandse instelling
                  645
                 11. 14.11
                  Overige gevallen van waardeoverdracht
                  646
                 12. 14.12
                  Inbreng van waarde
                  647
                 13. 14.13
                  Samenloop ouderdomspensioen met uitkering uit Werkloosheidswet
                  648
                13. Hoofdstuk 15
                 Overgang onderneming
                 651
                 1. 15.1
                  Inleiding
                  651
                 2. 15.2
                  Overgang van een onderneming
                  653
                 3. 15.3
                  Aandelenoverdracht
                  671
                14. Zakenregister
                 675
                15. Wetsartikelenregister
                 687
                16. Jurisprudentieregister
                 699
                Meer Verberg
                Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                Kies uw producttype:
                E-book
                € 154,50
                Boek
                € 139,00
                5% studieboekenkorting
                € 127,52
                € 139,00 incl. btw
                Prijs per stuk
                Boek
                Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                • Bestellen op rekening
                • Gratis verzending
                • Grootste uitgever van juridische informatie
                Terug naar boven