Naar content

Collectie Waterschappen voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een waterschap heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu beleidsadviseur, jurist of projectmanager bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte en complete manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg met onze nieuwe Collectie Waterschappen. Deze collectie is volledig toegespitst op het werkterrein van de juridische professional bij een waterschap.

Naast de Collectie Waterschappen is ook de Collectie Ambtenarenrecht en de Collectie Belastingen beschikbaar voor de professional bij een waterschap.
 

Collecties

In de Collecties van Wolters Kluwer is de meest complete informatie per rechtsgebied of vakgebied gebundeld en eenvoudig raadpleegbaar zodat u snel kunt inspelen op actuele en complexe vraagstukken. Collecties zijn opgebouwd uit wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaar en vakliteratuur. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit aan informatie. En via onze sterk verbeterde en gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator vindt u met deze Collecties snel en gericht de gewenste informatie en kunt u documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Basis
Collectie Waterschappen Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Namelijk het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt aan bod. Bovendien houdt het zich nadrukkelijk bezig met personenschade. AV&S bevat artikelen, scherpzinnige commentaren op rechtspraak en wet- en regelgeving en mededelingen met betrekking tot congressen, opleidingen, verschenen boeken, tijdschriften, etc.


Image

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u een compleet overzicht van de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein.


Image

De nieuwsbrief Bestuursrecht Actueel bestaat uit een drietal rubrieken te weten wetgeving, jurisprudentie en literatuur.


Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. In de Gemeentestem worden artikelen gepubliceerd op het terrein van o.a. het gemeenterecht, het bijzonder bestuursrecht en het EG - recht.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Bevat een artikelsgewijs commentaar op de volgende titels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek:

  • titel 1 Koop en ruil
  • titel 7 Opdracht
  • titel 7A Reisovereenkomst
  • titel 9 Bewaarneming
  • titel 10 Arbeidsovereenkomst
  • titel 14 Borgtocht
  • titel 15 Vaststellingsovereenkomst


Image

Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG - verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht.


Image

De losbladige uitgave Huurrecht, onderdeel van de Groene Serie, is een volledig nieuw artikelsgewijs commentaar op de wettelijke huurbepalingen. Het nieuwe huurrecht, titel 7.4 BW is hier volledig in verwerkt.


Image

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.


Image

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.


Image

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.


Image

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten.Image

Milieurecht Totaal is de meest actuele en complete uitgave op het gebied van het milieurecht. In deze uitgave vindt u alle voor het milieurecht relevante wet- en regelgeving, voorzien van een artikelsgewijs commentaar. Daarnaast zijn op het gebied van het milieurecht relevante uitspraken opgenomen, vaak samengevat en/of voorzien van een annotatie.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

De module aanbesteding schept orde en biedt u relevante wet-en regelgeving, op nationaal en internationaal niveau, met de meest recente jurisprudentie en praktijkinformatie.


Image

Module Afval is een online product dat u een totaalbeeld geeft van alle juridische, beleidsmatige, technische en praktische aspecten van dit beleidsterrein.


Image

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.


Image

In de Module Bouwregelgeving wordt uitgebreid aandacht besteed aan o.a. de wet- en regelgeving, jurisprudentie, toelichtingen en commentaren.


Image

Het gehele beleidsveld grondzaken nu overzichtelijk in beeld gebracht.


Image

In de nieuwe Module Handhaving Leefomgeving worden aspecten van ruimtelijke en milieu hygiënische aard uitgebreid beschreven. De onderliggende wetgeving wordt daarnaast van commentaar voorzien.


Image

Module Milieubeheer is een compact online product voor de kernactiviteiten binnen het werkproces van de milieu-professional. Kernachtig én diepgaand. Alle regelgeving en jurisprudentie op basis van de Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht.


Image

In deze Module wordt niet alleen uitgebreid aandacht besteed aan o.a. de wet- en regelgeving en jurisprudentie op de beleidsterreinen Pacht & Landelijk gebied, maar geeft u ook informatie over de toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en mogelijke knelpunten in de uitvoering.


Image

De regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening is constant in beweging. Met deze module heeft u altijd de belangrijke en meest actuele wetten en besluiten bij de hand, inclusief algemeen en artikelsgewijs commentaar. Daarnaast biedt deze module u ook actuele jurisprudentie, uitgebreide uitleg van begrippen en antwoorden op relevante vragen.


Image

Alle wetgeving, inclusief officiële toelichtingen en de wijzigingshistorie, en jurisprudentie op het gebied van het wegenverkeersrecht.


Image

De Module Wabo leidt overheden, bedrijven, adviseurs en advocaten naar een juiste interpretatie van de wet.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) belicht de belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht (inclusief bestuursprocesrecht).


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Met Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS) blijft u op de hoogte van de belangrijkste strafrechtelijke uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Omgevingsvergunning in de praktijk (voorheen Milieuvergunningen Totaal) is sinds jaar en dag een vaste waarde in de vergunningverlenings- en handhavingsprakijk.


Image

Vrijwel dagelijks doen zich gebeurtenissen voor die nieuwe vragen oproepen rond overheidstoezicht, handhaving en aansprakelijkheid.


Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

In deze uitgave vindt u alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, voorzien van artikelsgewijs commentaar, waar u in uw werk mee te maken heeft.


Image

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) in werking getreden. Deze bundel voorziet in de behoefte aan een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving.


Image

Tekst & Commentaar Algemene Wet bestuursrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op de tekst van de Awb.


Image

De vierde druk van deze titel in de T&C-serie bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk.


Image

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit twee banden en bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek.


Image

Commentaar op Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen.


Image

Tekst & Commentaar Grondwet bevat de wettekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden waarbij ieder artikel is voorzien van commentaar, in een vaste opbouw.


Image

Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving.


Image

In deze vijfde druk in de serie Tekst & Commentaar is o.a. opgenomen een artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer, het Besluit MER, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Activiteitenbesluit.


Image

In deze uitgave zijn de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen en becommentarieerd.


Image

Tekst & Commentaar Strafrecht bevat de tekst van het Wetboek van Strafrecht in de stand van 1 juli 2014. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste - snel herkenbare - opbouw.


Image

Tekst & Commentaar Strafvordering biedt allereerst een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering. Periodiek online actualiseringen waar nodig.


Image

Deze tweede druk van Tekst & Commentaar WABO bevat deskundig commentaar op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De tekst is afgelsoten op 1 juli 2013.


Image

Thema's van omgevingsrecht (Thom) is een nieuwe online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.


Image

Bodem is het enige Nederlandse vaktijdschrift dat zich specifiek richt op het onderwerp bodembeheer in al zijn aspecten.


Image

Maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht.


Image

WR, Tijdschrift voor huurrecht is een toonaangevend maandblad voor jurisprudentie en artikelen op het terrein van het huurrecht van woon- en bedrijfsruimte. Het bevat de relevante hogere rechtspraak, zonodig voorzien van commentaar.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg