Naar content

Collectie Openbare Orde & Veiligheid voor overheidsprofessionals

Als beleidsmedewerker, vergunningverlener, jurist of adviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid, heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken waar u zorgvuldig mee om wilt gaan. Wij helpen u daarmee graag op weg! Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Openbare Orde en Veiligheid snel de gewenste informatie en kunt u documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Crisissituaties

De Collectie Openbare Orde en Veiligheid is onmisbaar voor iedereen die wil voorkomen dat er een crisissituatie ontstaat. En voor allen die, mocht er toch een crisis ontstaan, daar op de juiste manier mee willen omgaan.
 

Terrein Veiligheid

Naast juridische informatie zoals artikelsgewijs commentaar op relevante wetteksten bevat deze Collectie veel praktische informatie over organisaties/thema’s op het terrein van veiligheid zoals; politie, krijgsmacht, detentie, handhaving, rechterlijke macht, brandweer, integriteit, risico, terrorisme, forensische wetenschap, “crisis en crisismanagement” en “inlichtingen en veiligheidsdiensten”.
 

Concrete handvatten en achtergrondinformatie

Ook treft u informatie aan voor ambtenaren voor wie crisisbeheersing geen kerntaak is. Naast concrete handvatten vindt u nuttige achtergrondinformatie over bijvoorbeeld aansprakelijkheid en lijsten met afkortingen en begrippen.

 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Basis
Collectie Openbare Orde & Veiligheid Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

De brandweer speelt een belangrijke rol in de veiligheidszorg in Nederland. De brandweer heeft cruciale taken bij de preventie en bestrijding van branden en ongevallen en is een centraal onderdeel van de rampenbestrijding.


Image

De burgemeester is de belangrijkste functie binnen het lokaal bestuur in Nederland. In dit handboek brengen we inzichten over de positie, rol en functioneren van de burgemeester in Nederland bij elkaar.


Image

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema's in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de vormen van criminaliteitsbestrijding brengen bij burgers, media, politiek, bestuur, politie, justitie en wetenschap vele emoties met zich mee.


Image

Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.


Image

Op 1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking getreden. In dit boek worden deze wet en de belangrijkste gedelegeerde regelgeving en verdragen voor grensoverschrijdende politiesamenwerking helder uiteengezet en becommentarieerd.


Image

In deze tweede herziene druk van de bundel Detentie geven auteurs uit wetenschap en praktijk een diepgaande beschrijving en analyse van de belangrijkste aspecten van detentie.


Image

Forensische wetenschap is een steeds belangrijker onderdeel van opsporingsonderzoek, vervolging en berechting. Het is een centraal bestanddeel in het onderzoek en bewijs. In dit overzichtswerk worden de verschillende elementen van forensische wetenschap bij elkaar gebracht.


Image

Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken.


Image

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een steeds belangrijker rol in de nationale veiligheid. Dit boek biedt een overzicht van de inzichten in de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.


Image

Veel organisaties besteden inmiddels aandacht aan integriteit, integriteitsschendingen en -beleid. In dit handboek brengen toonaangevende auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk kennis en inzichten op deze terreinen in Nederland bij elkaar.
Image

De derde druk van het handboek Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. Het boek is geschikt voor het onderwijs op HBO en WO niveau, voor de politiepraktijk en voor het wetenschappelijk onderzoek naar de politie.


Image

In deze geheel herziene tweede druk geven auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk een actueel beeld van de wijze waarop de rechterlijke macht formeel en feitelijk is georganiseerd en functioneert.


Image

In deze bundel besteden toonaangevende auteurs uit de wetenschap en praktijk aandacht aan de belangrijkste aspecten van risico en risicomanagement.


Image

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid bevat een artikelsgewijs commentaar op relevante wetteksten voor orde en veiligheid, en geeft een zo toegespitst mogelijk beeld van wetgeving en regelingen op dit terrein.


Image

Terrorisme is van alle tijden. Maar sinds de aanslagen op 11 september 2001 heeft terrorisme en terrorismebestrijding steeds meer aandacht gekregen in de Westerse wereld.


Image

In deze bundel wordt veiligheid geduid, de veiligheidszorg en rechtshandhaving geschetst en de veiligheidsmaatregelen beschreven en geanalyseerd. Een integraal overzicht van de stand van zaken van veiligheid en veiligheidszorg in Nederland.


Image

Dit Zakboek Bevolkingszorg is in de eerste plaats bestemd voor ambtenaren voor wie crisisbeheersing geen kerntaak is.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg