Naar content

Collectie Omgevingswet voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Omgevingswet snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.

Collecties Basis en Compleet 

De Collecties Overheid kennen twee niveaus, Basis en Compleet. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een breed aanbod? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Compleet
Basis
Collectie Omgevingswet Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

Bevat een artikelsgewijs commentaar op de volgende titels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek:

  • titel 1 Koop en ruil
  • titel 7 Opdracht
  • titel 7A Reisovereenkomst
  • titel 9 Bewaarneming
  • titel 10 Arbeidsovereenkomst
  • titel 14 Borgtocht
  • titel 15 Vaststellingsovereenkomst


Image

De losbladige uitgave Huurrecht, onderdeel van de Groene Serie, is een volledig nieuw artikelsgewijs commentaar op de wettelijke huurbepalingen. Het nieuwe huurrecht, titel 7.4 BW is hier volledig in verwerkt.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

Milieurecht Totaal is de meest actuele en complete uitgave op het gebied van het milieurecht. In deze uitgave vindt u alle voor het milieurecht relevante wet- en regelgeving, voorzien van een artikelsgewijs commentaar. Daarnaast zijn op het gebied van het milieurecht relevante uitspraken opgenomen, vaak samengevat en/of voorzien van een annotatie.


Image

Module Afval is een online product dat u een totaalbeeld geeft van alle juridische, beleidsmatige, technische en praktische aspecten van dit beleidsterrein.


Image

In de Module Bouwregelgeving wordt uitgebreid aandacht besteed aan o.a. de wet- en regelgeving, jurisprudentie, toelichtingen en commentaren.


Image

Het gehele beleidsveld Geluid én Luchtkwaliteit nu overzichtelijk in beeld gebracht.


Image

Het gehele beleidsveld grondzaken nu overzichtelijk in beeld gebracht.


Image

In de nieuwe Module Handhaving Leefomgeving worden aspecten van ruimtelijke en milieu hygiënische aard uitgebreid beschreven. De onderliggende wetgeving wordt daarnaast van commentaar voorzien.


Image

Een complete online module met veel praktische informatie, een “must” voor een ieder die dagelijks werkzaam is met of in de horeca.


Image

In de module Kengetallen wordt aandacht besteed aan de kengetallen, opgenomen in de vorm van handige modellen, maar ook aan de achterliggende beleidsinformatie in het onderdeel 'Achtergronden'. De module biedt de gebruiker praktische richtlijnen voor het inrichten van onder meer de fysieke leefomgeving, ondersteund met actuele voorbeelden en cijfers uit onderzoeken, rapporten en binnen- en buitenlandse literatuur.


Image

In deze Module wordt niet alleen uitgebreid aandacht besteed aan o.a. de wet- en regelgeving en jurisprudentie op de beleidsterreinen Pacht & Landelijk gebied, maar geeft u ook informatie over de toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en mogelijke knelpunten in de uitvoering.


Image

De regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening is constant in beweging. Met deze module heeft u altijd de belangrijke en meest actuele wetten en besluiten bij de hand, inclusief algemeen en artikelsgewijs commentaar. Daarnaast biedt deze module u ook actuele jurisprudentie, uitgebreide uitleg van begrippen en antwoorden op relevante vragen.


Image

Zoeken en navigeren door vakinformatie kan nu nog beter. Met de Module Vastgoed & Wonen vindt u alle relevante informatie in korte tijd bij elkaar. Zoek eenvoudig door wetgeving, praktijkinformatie, jurisprudentie, vakliteratuur, modellen en nog veel meer!Image

Alle wetgeving, inclusief officiële toelichtingen en de wijzigingshistorie, en jurisprudentie op het gebied van het wegenverkeersrecht.


Image

De Module Wabo leidt overheden, bedrijven, adviseurs en advocaten naar een juiste interpretatie van de wet.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Met Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS) blijft u op de hoogte van de belangrijkste strafrechtelijke uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Omgevingsvergunning in de praktijk (voorheen Milieuvergunningen Totaal) is sinds jaar en dag een vaste waarde in de vergunningverlenings- en handhavingsprakijk.


Image

Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) publiceert maandelijks een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het vastgoedrecht.


Image

In deze uitgave vindt u alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, voorzien van artikelsgewijs commentaar, waar u in uw werk mee te maken heeft.


Image

Tekst & Commentaar Algemene Wet bestuursrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op de tekst van de Awb.


Image

De vierde druk van deze titel in de T&C-serie bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk.


Image

Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving.


Image

In deze vijfde druk in de serie Tekst & Commentaar is o.a. opgenomen een artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer, het Besluit MER, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Activiteitenbesluit.


Image

In deze uitgave zijn de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen en becommentarieerd.


Image

Deze tweede druk van Tekst & Commentaar WABO bevat deskundig commentaar op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De tekst is afgelsoten op 1 juli 2013.


Image

Thema's van omgevingsrecht (Thom) is een nieuwe online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.


> alle titels in de Collectie
Collectie Omgevingswet Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Namelijk het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt aan bod. Bovendien houdt het zich nadrukkelijk bezig met personenschade. AV&S bevat artikelen, scherpzinnige commentaren op rechtspraak en wet- en regelgeving en mededelingen met betrekking tot congressen, opleidingen, verschenen boeken, tijdschriften, etc.


Image

Van nieuwe en tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht kunt u kort en bondig op de hoogte blijven door de Actuele berichtgeving Ruimtelijk Bestuursrecht.


Image

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. In de Gemeentestem worden artikelen gepubliceerd op het terrein van o.a. het gemeenterecht, het bijzonder bestuursrecht en het EG - recht.


Image

In het tijdschrift Geluid vindt u bestaande oplossingen en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot geluidshinder.Image

MilieuMagazine is het toonaangevende vakblad over milieumanagement in Nederland. Het is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is bij onder andere overheid, bedrijf, adviesbureau en instelling.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Bodem is het enige Nederlandse vaktijdschrift dat zich specifiek richt op het onderwerp bodembeheer in al zijn aspecten.


Image

Maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht.


Image

WR, Tijdschrift voor huurrecht is een toonaangevend maandblad voor jurisprudentie en artikelen op het terrein van het huurrecht van woon- en bedrijfsruimte. Het bevat de relevante hogere rechtspraak, zonodig voorzien van commentaar.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg
 

Ontdek onze Collecties

De Collecties Advocatuur bieden de meest complete informatie per rechtsgebied en stellen u in staat om snel te kunnen inspelen op actuele en complexe vraagstukken.

Accountants

Speciaal voor accountants hebben we een complete online verzameling van tijdschriften, boeken, jurisprudentie, wetsteksten en commentaren op maat samengesteld.

De Collecties Bedrijfsjurist bieden de meest complete informatie per rechtsgebied en stellen u in staat om snel te kunnen inspelen op actuele en complexe vraagstukken.

Fiscalisten

De Collecties voor fiscalisten koppelen alle beschikbare bronnen die u voor uw werk nodig heeft, zoals onder meer Vakstudie, Cursus Belastingrecht en Vakstudie Nieuws.

De Collecties Notariaat bieden de meest complete informatie per rechtsgebied en stellen u in staat om snel te kunnen inspelen op actuele en complexe vraagstukken.

Overheden

Als medewerker bij een gemeente, RUD, waterschap of provincie, heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. De Collecties Overheid bieden u ondersteuning.