Naar content

Collectie Algemeen Bestuursrecht voor overheidsprofessionals

Als medewerker bij een gemeente heeft u te maken met een breed scala aan vraagstukken. Of u nu baliemedewerker, beleidsmedewerker, jurist, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bent; vraagstukken wilt u op een efficiënte manier behandelen zonder de actualiteit uit het oog te verliezen. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Wij helpen u daarmee graag op weg!

Via onze informatieportal Navigator vindt u met de Collectie Algemeen Bestuursrecht snel en gericht de gewenste informatie. U kunt documenten downloaden, printen, e-mailen en delen.
 

Collecties Basis en Compleet 

De Collecties Overheid kennen twee niveaus, Basis en Compleet. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een breed aanbod? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening.
 

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Compleet
Basis
Collectie Algemeen Bestuursrecht Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u een compleet overzicht van de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein.


Image

De nieuwsbrief Bestuursrecht Actueel bestaat uit een drietal rubrieken te weten wetgeving, jurisprudentie en literatuur.


Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

De Gemeentewet en haar toepassing behandelt onder meer de inrichting, de samenstelling en de bevoegdheden van het gemeentebestuur, de financiën van de gemeenten en het toezicht op het gemeentebestuur.


Image

Bevat een artikelsgewijs commentaar op de volgende titels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek:

  • titel 1 Koop en ruil
  • titel 7 Opdracht
  • titel 7A Reisovereenkomst
  • titel 9 Bewaarneming
  • titel 10 Arbeidsovereenkomst
  • titel 14 Borgtocht
  • titel 15 Vaststellingsovereenkomst


Image

Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG - verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht.


Image

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.


Image

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.


Image

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.


Image

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten.


Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Tekst & Commentaar Algemene Wet bestuursrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op de tekst van de Awb.


Image

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit twee banden en bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek.


Image

Commentaar op Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen.


Image

Tekst & Commentaar Grondwet bevat de wettekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden waarbij ieder artikel is voorzien van commentaar, in een vaste opbouw.


Image

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid bevat een artikelsgewijs commentaar op relevante wetteksten voor orde en veiligheid, en geeft een zo toegespitst mogelijk beeld van wetgeving en regelingen op dit terrein.


> alle titels in de Collectie

Bekijk de verschillen tussen de Collecties

Vergelijk Collecties
Collectie Algemeen Bestuursrecht Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Namelijk het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt aan bod. Bovendien houdt het zich nadrukkelijk bezig met personenschade. AV&S bevat artikelen, scherpzinnige commentaren op rechtspraak en wet- en regelgeving en mededelingen met betrekking tot congressen, opleidingen, verschenen boeken, tijdschriften, etc.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. In de Gemeentestem worden artikelen gepubliceerd op het terrein van o.a. het gemeenterecht, het bijzonder bestuursrecht en het EG - recht.


Image

Vrijwel dagelijks doen zich gebeurtenissen voor die nieuwe vragen oproepen rond overheidstoezicht, handhaving en aansprakelijkheid.


Image

Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) belicht de belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht (inclusief bestuursprocesrecht).


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties Overheid, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

“Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!”

Collecties, volgens advocaat Gerard van der Berg