Naar content

Bent u al voorbereid op KEI?

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) wordt na een extern rapport, waarin serieuze conclusies getrokken worden, 'gereset'. Spir-it, de IT-organisatie van de rechtspraak heet nu IVO (Informatievoorzieningsorganisatie rechtspraak) en de ambities worden bijgesteld van automatisering van de hele keten naar digitale informatievoorziening voor/van alle betrokkenen bij de rechtspraak.

KEI wordt 'gereset'

Het lijkt erop dat het door de wetgever genegeerde advies van de Raad van State uit 2014 min of meer bewaarheid is geworden: “Het wetsvoorstel heeft als doel het civiele procesrecht te vereenvoudigen en te uniformeren. Het lijkt niet noodzakelijk daarnaast digitaal procederen verplicht te stellen. Door beide, ongelijksoortige, onderwerpen te koppelen worden de doelen van het wetsvoorstel bovendien afhankelijk gesteld van het welslagen van de automatisering. Dat welslagen is volgens de Afdeling advisering nog allerminst zeker. Door het wetsvoorstel gefaseerd in te voeren kunnen mogelijke problemen of vertraging wel worden beperkt, maar het nadeel hiervan is dat het leidt tot een (langdurig) naast elkaar bestaan van oude en nieuwe procedures binnen een en hetzelfde gerecht, en tot (meer) onoverzichtelijke situaties voor landelijk opererende professionele partijen. Gelet hierop adviseert de Afdeling advisering de wijzigingen die voortvloeien uit de digitalisering en die wijzigingen in verband met de vereenvoudiging en uniformering van het procesrecht los te koppelen.”


De Raad voor de rechtspraak, verantwoordelijk voor KEI en de organisatie van de rechtspraak, neemt nu de volgende maatregelen:

 • De digitalisering, die in verschillende programma’s binnen de Rechtspraak plaatsvond, is ondergebracht in één informatievoorzieningsorganisatie.
 • De Informatievoorzieningsorganisatie Rechtspraak (IVO) pakt knelpunten in de IT-architectuur aan, werken in kleine realiseerbare stappen wordt het uitgangspunt.
 • Automatisering die niet goed past binnen het voornemen om te vereenvoudigen, zoals eKanton, wordt direct beëindigd.
 • De besturing van het digitaliseringsproces wordt vereenvoudigd en rollen en bevoegdheden worden verduidelijkt.
 • De kennis van de bestuurders en de organisatie wordt met opleiding, training en begeleiding op het noodzakelijke niveau gebracht.

In de rechtsgebieden waarin al digitaal wordt geprocedeerd, blijft dit gewoon doorgaan. De digitalisering op het terrein van strafrecht gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018. Komende maanden zal er een besluit worden genomen over de landelijke invoering van digitaal procederen in handelsvorderingen.

Bekijk hier de KEI-wetsvoorstellen en -wetten op de NJB-website:

Webinar Digitalisering rechtspraak (KEI)

Op 13 juni 2016 vond ons webinar 'Digitalisering rechtspraak (KEI') plaats. In dit webinar gingen prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen in op de recente KEI-ontwikkelingen en beantwoordden zij prangende vragen van de deelnemers. Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan op de button hieronder.


Webinar terugkijken
of bekijk direct de slides

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige ‘KEI-wetgeving’ als op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo krijgt u deskundig inzicht in alle wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Met deze 7e druk bent u voorbereid op wat gaat komen.

Deze nieuwe druk van Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is voor elke professional een must have:

 • Met een kopje ‘komend recht’ bij de artikelen die geraakt worden door ‘KEI’ kunt u als eerste anticiperen op wat er gaat komen (zie voorbeeld bij Artikel 19)

 • De modernisering van het arbitragerecht mag u niet missen en is in deze druk dan ook een belangrijk onderdeel

 • De ontwikkelingen in verband met de Wet verbetering van de Vormerkung zijn zorgvuldig verwerkt

 • Zeer actueel met de stand van de wet per 1 januari 2016

 • Door de beste auteurs uit het vakgebied

Niet voor niets is Tekst & Commentaar met zijn slimme formule al 25 jaar dé toonaangevende serie op het gebied van wetgeving.

7e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en prof. mr. C.J.J.C. van Nispen | ISBN 9789013134278 | 2820 pagina’s | € 360,- (incl. btw)

Meer informatie en bestellen

Geheel KEI-proof!

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Deze tweede druk uit de Asser-serie bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Aan de orde komen onder andere: absolute en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, de uitspraak, de proceskostenveroordeling, het gezag van gewijsde, procedurele verwikkelingen, incidenten en het kort geding.

Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt tot juli 2016, en sluit aan bij het project KEI. Ook bevat het veel verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Het is kortom een aanwinst voor uw procespraktijk!

2e druk | prof. mr. A.C. van Schaick | 1 september 2016 | ISBN: 9789013138429 | 390 pagina’s | € 79,- (incl. btw).

Meer informatie en bestellen

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI)

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen. Het is het eerste en enige boek dat haarfijn uit de doeken doet hoe de verschillende wijzigingen tot stand zijn gekomen en wat de wetgever ermee voorstaat.
 

Focus op de belangrijkste wetsvoorstellen

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI) gaat in afzonderlijke delen in op de behandeling van de drie belangrijkste wetsvoorstellen:

 • de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (dat wat het civiele procesrecht betreft betrekking heeft op de rechtsingang en de procedure in eerste aanleg)

 • de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie

 • de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

In ieder deel heeft de redactie alle relevante parlementaire stukken artikelsgewijs gebundeld, vanaf het voorstel van wet tot en met het laatste kamerstuk in de Eerste Kamer én de Handelingen Eerste Kamer. Zo komt u snel tot de kern van de parlementaire geschiedenis.

1e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en mr. K.J. Krzemiński | 14 november 2016 | ISBN: 9789013137774 | € 117,50 (incl. btw)

Meer informatie en bestellen

KEI Uitgaven

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Navigator Collectie Burgerlijk procesrecht

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Burgerlijk Procesrecht biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.


Meer informatie

Binnenkort verschijnt:

Asser Procesrecht 4 Hoger beroep | mr. F.B. Bakels, prof. mr. A. Hammerstein en mr. E.M. Wesseling-van Gent


Software

In het kader van het programma ‘Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak’ (KEI) bouwen onze developers momenteel aan een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak voor onze softwareoplossingen, Kleos en DLex. Met één druk op de knop worden uw documenten geüpload op het officiële platform. Ontdek onze innovatieve software voor advocaten!