Naar content

KBP Online Release 16.00

Op 1 februari 2017 is de jaarrelease 16.00 van KBP online beschikbaar gekomen.

VOORDAT U MET AANGIFTEJAAR 2016 BEGINT, LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE AANDACHTIG DOOR:

Vragen m.b.t. uitstelregeling niet meer in de aangifte

De vragen m.b.t. de uitstelaanvraag zitten m.i.v. aangiftejaar 2016 niet meer in de aangifte maar in een afzonderlijk dashboard (overzicht) welke in de release van 6 februari 2017 beschikbaar komt.

De jaarconversie 2015 – 2016 hoeft dan ook niet uitgevoerd te worden voor de uitstelregeling. U hoeft de aangifte pas te converteren als u daadwerkelijk met de aangifte 2016 aan de slag gaat.

 

De aangifte IB 2016 is beschikbaar

De belangrijke wijzigingen in de aangifte zijn:

Persoonlijk

 • De vragen in de schermen “Algemeen” en “Persoonlijke situatie” zijn samengevoegd in het nieuwe scherm “Persoonlijke situatie”. Als de aangifte voor het eerst geopend wordt, wordt allereerst het nieuwe scherm geopend. Het gevolg is dat men niet langer kan vergeten om eerst het scherm “Persoonlijke situatie” te openen alvorens men doorgaat met het invullen van de aangifte.
 • Bij Buitenland- en Migratie-aangiften zijn de hierboven genoemde 2 schermen niet samengevoegd omdat er dan teveel vragen in één scherm gesteld worden waardoor het geheel onoverzichtelijk wordt.
 • Alle vragen m.b.t. de belasting- en verzekeringsplicht zijn nu samengevoegd in een nieuw scherm. Vooral bij Buitenland- en Migratie-aangiften waren de vragen verdeeld over verschillende schermen. De vragen kunnen nu het beste eerst beantwoord worden alvorens men de aangifte verder gaat invullen.
 • In het scherm “Altijd muteerbare gegevens” is een nieuw veld opgenomen: “Tekst ondertekening (indien afwijkend)” waarmee een afwijkende ondertekening opgegeven kan worden (standaard wordt “Hoogachtend" gebruikt).

 

Winst uit onderneming

 • “Verdeling kapitaal en resultaat”: de vragen ‘Winst uit medegerechtigheid’ en ‘Winst uit hoofde van een schuldvordering’ die voorheen in het jaarstuk stonden, blijken persoonlijk te zijn. Daarom zijn deze 2 vragen nu opgenomen in de Specificatie ‘Verdeling resultaat’.
 • “Investeringsregelingen”: in dit scherm zijn 3 nieuwe vragen opgenomen m.b.t. de investeringsaftrek. Als alle drie de vragen met Nee zijn beantwoord, dan wordt er in het controleverslag een waarschuwing afgedrukt of het juist is dat ze met Nee zijn beantwoord.
 • “FOR”: in dit scherm is het nu ook mogelijk om de ‘Premies i.v.m. het afwikkelen van de FOR’ op te geven indien de vrije afname van de FOR daadwerkelijk is omgezet in een lijfrente.

 

Eigen woning

 • Voor leningen die afgesloten zijn bij leningverstrekkers die niet verplicht zijn om gegevens door te geven aan de Belastingdienst én die na 31 december 2012 zijn afgesloten, is een uitgebreide specificatie toegevoegd. In het scherm “Inkomsten/kosten” is in de specificatie bij de post ‘Rente geldleningen eigen woning(en)’ de vraag ‘Lening afgesloten bij leningverstrekker die NIET verplicht is gegevens door te geven EN lening afgesloten na 31 december 2012’ toegevoegd. Als deze vraag met Ja wordt beantwoord, dan dient men de uitgebreide specificatie in het scherm “Specificatie geldlening(en)” in te vullen.
 • Met betrekking tot de uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning zijn extra vragen toegevoegd. Tevens is een apart scherm “TOELICHTING KAPITAALVERZEKERING” toegevoegd waar een nadere toelichting gegeven wordt op de extra vragen.
 • Deze specificatie vervangt geheel het formulier “Opgaaf lening eigen woning”.

 

Overige inkomsten

 • Met betrekking tot de brede herwaarderingskapitaalsuitkering zijn extra vragen toegevoegd.

 

Inkomensvoorziening

 • Berekening van de reserveringsruimte

Dit onderdeel is geheel vernieuwd. Het is gebleken dat in de oude opzet niet alle situaties gedekt werden. In de nieuwe opzet kan men alleen nog de betaalde premies van het voorafgaande jaar opgeven. Verder is het invullen van de 7 voorafgaande jaarruimten hetzelfde gebleven en is de kolom ‘Niet-verbruikte jaarruimte’ toegevoegd.

In de kolom ‘Niet-verbruikte jaarruimte’ kan men opgeven welk deel van de jaarruimte in dat jaar nog niet eerder verbruikt is. Is het bedrag gelijk aan de jaarruimte, dan is er voor dat jaar nog niets verbruikt en kan er betaalde premie afgeboekt worden. Als het bedrag nihil is, dan wil dat zeggen dat de gehele jaarruimte voor dat jaar al verbruikt is.

In de kolom ‘Afboeking’ wordt berekend hoe de betaalde premie van het voorafgaande jaar verdeeld moet worden over de 7 voorafgaande jaren. Het berekende bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag in de kolom ‘Niet-verbruikte jaarruimte’.

De berekening van de kolom ‘Verbruikte ruimte’ is: ‘Jaarruimte’ minus ‘Niet-verbruikte jaarruimte’ plus ‘Afboeking’. Het verschil tussen de ‘Jaarruimte’ en ‘Verbruikte ruimte’ is beschikbaar voor de reserveringsruimte.

 • “Betaalde premies”: de post ‘Premies i.v.m. het afwikkelen van de oudedagsreserve
  en/of stakingswinst (bij overlijden)’ is gesplitst in de posten ‘Premies i.v.m. het afwikkelen van de oudedagsreserve’ en ‘Premies i.v.m. het afwikkelen van de stakingswinst’. Hierdoor kan er beter gecontroleerd worden of het bedrag aan premies i.v.m. het afwikkelen van de oudedagsreserve gelijk is aan de vrije afname van de FOR.

 

Voorheffingen box 1

 • ‘Voorheffing Belgische compensatieregelingen’

Als de belastingplichtige in aanmerking komt voor de algemene compensatieregeling dan wordt de berekende voorheffing van de algemene compensatieregeling nu direct overgenomen in aanslagberekening.

Als de belastingplichtige in aanmerking komt voor de bijzondere compensatieregeling dan kan KBP de voorheffing niet berekenen omdat een aantal essentiële gegevens ontbreken. In dat geval kunt u handmatig een bedrag invullen bij de post ‘Voorheffing bijzondere compensatieregeling'.

 • Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. De vragen die hierop betrekking hebben, zijn opgenomen in het scherm “Voorheffingen Box 1”.

 

Box 3

 • De ouderentoeslag is verdwenen.
 • In de specificatie van de onroerende zaken zijn een tweetal aanpassingen aangebracht. Het is nu ook mogelijk om het eigendomspercentage te wijzigen van een woning die in het buitenland staat en de vraag ‘De woning werd verhuurd en was niet zelfstandig verkoopbaar’ (met bijbehorende berekening) is toegevoegd.
 • In het scherm “Diverse bezittingen” is de post ‘Belastbare afkoopwaarde netto lijfrente- of netto pensioenregeling’ toegevoegd.

 

Correctie/vermindering premie-inkomen

 • Alle vragen m.b.t. het premie-inkomen zijn nu samengevoegd in dit nieuwe onderdeel van het programma. Tegelijkertijd is er nu een duidelijker overzicht van de opbouw van het premie-inkomen.

 

Voorkoming dubbele belasting

 • Dit onderdeel dat voorheen “verstopt” zat onder het onderdeel “Bijzondere situaties” is nu verplaatst naar het hoofdmenu van de aangifte en tegelijkertijd overzichtelijker gemaakt.
 • Bij alle onderdelen van de voorkoming dubbele belasting kan nu de stallingsregeling of doorschijfregeling opgegeven worden. Hier kan het inkomen of de bronbelasting opgegeven worden die in de voorgaande jaren niet verrekend zijn.
 • Bij “Voorkoming dubbele belasting volgens de evenredigheidsmethode, onroerende zaken Box 3” kan nu de begin- en eindperiode opgegeven worden.

 

Persoonsgebonden aftrek

 • Bij de scholingskosten zijn de scholingsuitgaven met studiefinanciering nu definitief verdwenen.
 • Voor Migratie-aangiften is de buitenlandse periode van de post ‘Niet verrekend in voorgaande jaren’ verdwenen. Genoemde post geldt nu voor de gehele periode.

 

Heffingskortingen

 • De post ‘Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden’ is verdwenen.
 • Bij Buitenland- en Migratie-aangiften wordt nu het belastingdeel van de heffingskorting tijdsevenredig herleid indien er geen sprake is van kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

 

De aangifte VPB 2016 is beschikbaar

Bij de instelling t.b.v. het printen in de kantoorgegevens, IB en VPB, (tabblad Omschrijving) is nu de instelling "Tekst boven ondertekening in aanbiedingsbrief (bijv. Met vriendelijke groeten" opgenomen. Hiermee kan worden afgeweken van de standaard ondertekening "Hoogachtend". Eventueel kan op klantniveau hiervan nog weer worden afgeweken.

De belangrijkste wijzigingen in de aangifte zijn:

Algemene gegevens

 • Bij de algemene gegevens van de VPB en ook bij de moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen, is het veld ‘Nummer Kamer van Koophandel’ opgenomen. Het nummer bestaat uit 8 cijfers en is verplicht als u wilt deponeren bij de Kamer van Koophandel.

 

Algemene gegevens opgaaf

 • In dit onderdeel zijn 2 nieuwe vragen opgenomen:

‘Is de regeling aanvullende documentatieverplichtingen (DB/2015/462M) op u van toepassing en heeft u in uw lokaal dossier melding gemaakt van betrokkenheid bij een bedrijfsreorganisatie of overdrachten van immateriële activa waaronder begrepen goodwill’

‘Er is een belang in een fiscaal transparante maatschap, vof, cv of andere entiteit’.

Belastbaar bedrag Nederland

 • In het scherm “Vrijgesteld en Niet-aftrekbaar” is bij het onderdeel ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ de post ‘Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen’ toegevoegd.
 • In het scherm “Investeringsregelingen” zijn 3 nieuwe vragen opgenomen m.b.t. de investeringsaftrek. Als alle drie de vragen met Nee zijn beantwoord, dan wordt er in het controleverslag een waarschuwing afgedrukt of het juist is dat ze met Nee zijn beantwoord.
 • In het scherm “Deelnemingsvrijstelling” is de post ‘Niet vrijgesteld voordeel volgens art. 13, lid 17 Vpb’ toegevoegd.

 

Aandeelhouders

 • In de specificatie bij de aandeelhouders zijn een hele serie nieuwe vragen opgenomen m.b.t. informele kapitaalstortingen.

 

Deelnemingen

 • De post ‘Netto voordelen met of uit de deelneming’ kan niet langer rechtstreeks ingevuld worden. Als er sprake is van netto voordelen dan dienen in het scherm “Gebeurtenissen in het boekjaar” de vragen onder de hoofdstukken 2 en 3 beantwoord te worden waarna het netto voordeel berekend wordt.
 • In het scherm “Gebeurtenissen in het boekjaar” is hoofdstuk 7: ‘Is door of via deze deelneming een verkapt dividend ontvangen’ met een hele serie vragen betreffende dit onderwerp toegevoegd.

 

Algemene opmerking betreffende het elektronische aangiftebericht

U kunt direct de aangifte IB en VPB elektronisch indienen (het M-biljet dient nu ook altijd elektronisch ingediend te worden).

Door problemen in de testprocedure van de Belastingdienst (welke al in de eerste week van januari gemeld zijn aan de Belastingdienst) is het niet mogelijk geweest de elektronische aangifte op alle punten volledig te kunnen testen.

Het gaat vooral om de nieuwe punten in de aangifte (in de IB de leningen voor de eigen woning en in de VPB de nieuwe onderdelen in de specificatie van de aandeelhouders en deelnemingen).

Het kan dus zijn dat een aangifte wordt afgekeurd op één van deze posten.

Zodra de Belastingdienst de problemen heeft opgelost gaan wij de betreffende onderdelen verder testen.

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.