Naar content

mr. Eelco de Jong

advocaat, ZYPP advocaten
Specialisme

Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsaansprakelijkheidsrecht, onteigening en eigendomsbeperking, grondexploitatie, planschade, nadeelcompensatie, kabels- en leidingen, publiek private samenwerking (PPS), natuurbescherming (gebieds- en soortenbescherming).

Auteur in het kort

Eelco de Jong (1968) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting bestuursrecht. Na zijn afstuderen is Eelco zijn loopbaan gestart bij een aantal gemeenten om vervolgens als senior-secretaris bij de rechtbank te gaan werken. Alvorens als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen in dienst te treden, is Eelco een aantal jaren docent aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam geweest.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.