Naar content
 

Arbeidsrecht

ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de jurist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.

Wbfo: toezicht, rechtsbescherming en aandachtspunten bij retentiebonussen

Uit ArbeidsRecht, afl. 11
Door: A.M. Helstone & P. Disseldorp

In de financiële sector gelden strikte eisen voor het toekennen van retentiebonussen indien wordt afgeweken van de hoofdregel van het 20% bonusmaximum. Financiële ondernemingen mogen in dat geval alleen een retentiebonus toekennen als aan een aantal cumulatieve vereisten wordt voldaan. In dit artikel staan wij stil bij deze cumulatieve vereisten. Eén van de vereisten voor toekenning van een retentiebonus is dat de toezichthouder schriftelijk moet hebben ingestemd met toekenning. De vraag is welke maatregelen een financiële onderneming kan nemen als een toezichthouder niet instemt met toekenning van de retentiebonus. Kan de financiële onderneming bezwaar maken tegen deze weigering om in te stemmen? In dit artikel besteden wij aandacht aan deze vraag naar de rechtsbescherming.

ArbeidsRecht Café 2018

Sinds de invoering van de Wwz in 2015 is er uiteraard veel over die wet geschreven in het tijdschrift ArbeidsRecht. Redactie en uitgever van het tijdschrift vonden het een goed moment om alle auteurs uit te nodigen die sindsdien hebben bijgedragen aan het tijdschrift, voor het ArbeidsRecht Café in Nieuwspoort, Den Haag.

 

Stand van zaken

Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het arbeidsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in deze Stand van zaken wetgeving.

Staatsblad

 • Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, Rijkswet van 30 januari 2019, Stb. 2019, 56 (Kamerstukken 35071 (R2110)): De rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
 • Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354), Wet van 19 december 2018, Stb 2018, 515 jo 517, Kamerstukken 34934: De wet treedt in werking op 13 januari 2019.
 • Wet invoering extra geboorteverlof, Wet van 14 december 2018, Stb. 2018, 451 jo 452, Kamerstukken 34967: De wet is op 1 januari 2019 gedeeltelijk in werking. Voor het overige treedt de wet op 1 juli 2020 in werking.
 • Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, Wet van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234 jo Stb. 2019, 76, Kamerstukken 34699: De wet treedt gedeeltelijk op 1 januari 2020 en gedeeltelijk op 1 april 2020 in werking.
 • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders, Wet van Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 221 jo 426, Kamerstukken 34494: De wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Eerste Kamer

 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen), Kamerstukken 34650: De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 maart 2019 aangenomen. Voorlopig verslag (A), memorie van antwoord (B), brief minister (C), eindverslag (D)
 • Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra), Kamerstukken I 2018/19, nr. 35071: Het wetsvoorstel is op 28 maart 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.
 • Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans), Kamerstukken 35074: Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft (vooralsnog) naar plenaire afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor de Kamerwisseling in juni 2019. Gewijzigd voorstel van wet (A)

Tweede kamer

 • Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, Kamerstukken II 2018/19, nr. 35072: Koninklijke boodschap (nr.1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), verslag (nr. 4)
 • Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs, Kamerstukken II 2018/19, nr. 35089: Koninklijke boodschap (nr.1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), advies Raad van State (nr. 4), verslag (nr. 5)
 • Voorstel van wet van het lid Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn. Kamerstukken II 2018/19, nr. 35096: Geleidende brief (nr. 1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), brief (nr. 4), Advies Raad van State (nr. 5), gewijzigde memorie van toelichting (nr. 6)
 • Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen), Kamerstukken I 2018/19, nr. 35 157: Geleidende brief (nr. 1 ), voorstel van wet (nr. 2), memorie van antwoord (nr. 3)
Auteurs in het arbeidsrecht
Thea Vlot heeft rechten gestudeerd in Leiden en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft gewerkt bij verschillende rechtbanken en bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Sinds 1999 is zij advocaat, eerst bij Van Doorne en daarna als zelfstandig advocaat.

Lees verder op de auteurspagina
Mark Diebels is advocaat arbeidsrecht en partner van KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Zijn bijzondere aandachtsgebied is de zieke werknemer. In 2014 is Mark gepromoveerd aan de Tilburg University op re-integratie van zieke werknemers. Hij treedt regelmatig op als spreker.

Lees verder op de auteurspagina
Arbeidsrecht in de Wolters Kluwer shop
1
2
3
4
5
Alle uitgaven over arbeidsrecht

Jurisprudentie

Inzicht in Arbeidsrecht

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur


Bekijk de nieuwsbrief

 

Tijdschrift Recht en Arbeid

Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) vormt de perfecte balans tussen verdiepende artikelen en praktisch toepasbare informatie. Voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie.

Wat staat er in aflevering 3 van Tijdschrift Recht en Arbeid?

COLUMN

24 Deliveroo: terecht bezorgd

Mr. drs. P.Th. Sick

 

PRAKTIJK

25 Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Wat houdt de compensatieregeling (art. 7:673e BW) in en wat zijn de gevolgen voor de rechtspraktijk?

Mr. P.S. Fluit

 

26 De AVG in het sollicitatieproces, een goed begin is het halve werk

Hoe in de praktijk om te gaan met de AVG en UAVG gedurende het sollicitatieproces?

Mr. D.J.A. Vesters

 

27 De maatregelen in het regeerakkoord over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wat resteert er van de plannen anno 2019?

Mr. dr. L. van den Berg

 

KRONIEK

28 Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 februari 2017- 1 december 2018

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

 

ACTUEEL

29 De opzegtermijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Mr. F.M. Dekker

 

30 De vervaltermijn verduidelijkt

Mr. M.D. Ruizeveld

 

31 Raadpleging Europese Ondernemingsraad hoeft niet vooraf te gaan aan raadpleging op nationaal niveau

Mr. L.C.J. Sprengers

 

32 Duitse regeling waarbij via collectieve arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat bij de

berekening van het vakantieloon rekening kan worden gehouden met perioden van gedeeltelijke werkloosheid is in strijd met het Unierecht

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

 

BOEKEN

33 Europese vrijheden en nationaal arbeidsrecht

Mr. R.A.A. Duk

Deliveroo: terecht bezorgd

Aflevering 24, column uit Tijdschrift Recht & Arbeid

Door: Mr. drs. P.Th. Sick

Het was groot nieuws op 15 januari van dit jaar: de kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werknemers zijn en geen opdrachtnemers, en bovendien dat Deliveroo op de betreffende arbeidsovereenkomsten de Cao Beroepsgoederenvervoer moet toepassen. Alle kranten berichtten er over, en hetzelfde gold voor de journaals en nieuwsprogramma’s op televisie.
Onder de kop “Waarom is de Deliveroo-uitspraak zo belangrijk?” analyseerde NRC de gevolgen van de uitspraak voor Deliveroo en soortgelijke ondernemingen zoals Uber (taxivervoer) en Helpling (schoonmaak).
De algemene teneur was dat de rechter met deze uitspraak het fenomeen platformarbeid een halt heeft toegeroepen, zowel ter bescherming van de rechtspositie van de individuele platformwerker als ter bescherming van het stelsel van sociale zekerheid. Door deze werkers niet op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen maar als opdrachtnemers voor zich te laten werken, hoeven deze ondernemingen immers geen werkgeverspremies voor hen af te dragen, geen loon door te betalen bij ziekte, kunnen zij onder het minimumloon betalen en dragen zij geen risico voor schade van hun werknemers bij arbeidsongevallen.
En dat terwijl uit cijfers van verzekeraars blijkt dat brombezorgers zoals die van Deliveroo zes keer vaker dan gemiddeld schade rijden, en die schade bovendien 75% hoger uitvalt dan bij andere brommerrijders, omdat er relatief vaak letselschade is, soms zelfs met de dood tot gevolg.

$cur_box.afb-url.alt-tekst.getData()

Collectie Arbeidsrecht

Vanaf € 75 per maand (excl. btw)

Alles op het gebied van arbeidsrecht online onder de muisknop. Inclusief ArbeidsRecht, Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Tijdschrift Recht en Arbeid.

Vrijblijvend proberen

Ervaar zelf hoe u met een Collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af.


1 maand gratis
Arbeidsrecht

Alle vakinformatie die u nodig heeft in uw dagelijks werk vindt u bij Wolters Kluwer. Op het terrein van het arbeidsrecht bieden wij alle informatie over onder meer arbeidsovereenkomsten, loon, pensioen, overige arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie, arbeidsomstandigheden, werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschap (ondernemingsraad) en collectief arbeidsrecht (stakingsrecht, collectieve actie, collectieve arbeidsovereenkomst).

Bekende merken

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Monografieën Sociaal recht
Monografieën BW

Online
Collectie Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst

Tijdschriften
Arbeidsrecht
Tijdschrift Recht en Arbeid
Rechtspraak Arbeidsrecht, praktisch bewerkt

Boeken

Arbeidswetgeving
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomstenrecht
Asser 7-V Arbeidsovereenkomst
Arbeidsprocesrecht
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht
Collectief Arbeidsrecht 
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie