Naar content
Arbeidsrecht in de Wolters Kluwer shop
1
2
3
4
5
Alle uitgaven over arbeidsrecht
 

ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de jurist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.

Uitgelicht uit ArbeidsRecht

Uit ArbeidsRecht, afl. 8/9 -

‘Little brother’ is recording: het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers

Door: M. Hurks  

Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone, al dan niet van de baas. Handig natuurlijk voor beantwoorden van e-mail in de avond en bereikbaarheid in het weekend. Smartphones hebben echter ook uitstekende microfoons om (heimelijk) een gesprek mee op te nemen.

In een bijdrage uit 2007 in dit tijdschrift was de auteur geen uitspraken tegengekomen waarin werknemers een beroep doen op een geluidsopname. Dat is nu wel anders.

We zien een tendens die sindsdien een grote vlucht heeft genomen en dat met name werknemers regelmatig een beroep doen op de (transcriptie) van een heimelijk opgenomen gesprek. Hoe gaan rechters om met heimelijk opgenomen gesprekken? Moeten werkgevers er meer rekening mee houden in de toekomst?

In deze bijdrage zal een overzicht worden gegeven van de stand van zaken in de jurisprudentie.

Lees verder

Auteurs in het Arbeidsrecht

 

Thea Vlot heeft rechten gestudeerd in Leiden en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft gewerkt bij verschillende rechtbanken en bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Sinds 1999 is zij advocaat, eerst bij Van Doorne en daarna als zelfstandig advocaat.

Lees verder op de auteurspagina
Mark Diebels is advocaat arbeidsrecht en partner van KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Zijn bijzondere aandachtsgebied is de zieke werknemer. In 2014 is Mark gepromoveerd aan de Tilburg University op re-integratie van zieke werknemers. Hij treedt regelmatig op als spreker.

Lees verder op de auteurspagina

Stand van zaken

Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het arbeidsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in deze Stand van zaken wetgeving.

Staatsblad

 • Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige  arbeidsongeschiktheid, Wet van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234, Kamerstukken 34699
 • Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128), Wet van 11 juli 2018, Stb. 2018, 229 jo 230,  Kamerstukken 34933
 • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders, Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 221, Kamerstukken 34494

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)
Eerste Kamer

 • Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken II 2016/17, nr. 34506
 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen), Kamerstukken II 2016/17, nr. 34650
 • Wet invoering extra geboorteverlof, Kamerstukken II 2017/18, nr. 34967

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)
Tweede Kamer

 • Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT, Kamerstukken II 2017/18, nr. 34818
 • Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, Kamerstukken II 2017/18, nr. 34837
 • Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354), Kamerstukken II 2017/18, nr. 34934

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)

Jurisprudentie

Laatste jurisprudentie

 • HvJ EU, 5 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:531 (Bevoegdheid Gerecht EU tot beoordeling reeks opvolgende arbeidsovereenkomsten)
 • Conclusie A-G Wahl: pleegouders zijn geen werknemers naar Unierecht, Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal), 28 juni 2018
 • Bescherming werknemers bij insolventie werkgever. Ook vergoeding wanneer werknemer arbeidsovereenkomst vrijwillig beëindigt wegens overplaatsing werkplek, Hof van Justitie van de Europese Unie, 28 juni 2018
 • HR, 15 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:693 (Bij overgang van onderneming vóór 1 juli 2015: toepassing Van Tuinen/Wolters)
 • Oordeel hof inhoudende dat werkgever aan stelplicht (art. 7:660 BW) heeft voldaan niet onbegrijpelijk; cassatieberoep verworpen ex art. 81 RO, Hoge Raad (Civiele kamer), 29 juni 2018
 • Hof is ten onrechte voorbijgegaan aan bewijsaanbod werkneemster over haar functioneren, Hoge Raad (Civiele kamer), 29 juni 2018

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur


Bekijk de nieuwsbrief

 

Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) vormt de perfecte balans tussen verdiepende artikelen en praktisch toepasbare informatie. Voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie.

De prijs van het arbeidsrecht

Aflevering 11, column uit Tijdschrift Recht & Arbeid -

Door: prof. mr. R.A.A. Duk

Als concurrentie met Netflix en HBO hebben de ‘fake news’ media in de Verenigde Staten de reality show over Donald Trump opgezet, met voor elke aflevering van die evidente “soap” een ‘cliff hanger’. Wie als advocaat dat spektakel volgt, valt op dat veel potentiële getuigen tegen de President ‘flippen’ en dat daarbij dan vrijwel steeds wordt gewezen op de onmogelijkheid voor die verdachten om de kosten te dragen van verder verweer tegen de voor hen dreigende strafrechtelijke vervolging.

 

Lees verder
ArbeidsRecht Café 2018

Sinds de invoering van de Wwz in 2015 is er veel over deze wet geschreven in het tijdschrift ArbeidsRecht. Redactie en uitgever van het tijdschrift hebben alle auteurs uitgenodigd voor het ArbeidsRecht Café in Nieuwspoort, Den Haag.

Lees verder

Collectie Arbeidsrecht

Collectie Arbeidsrecht  
Vanaf € 75 per maand 
(excl. btw)

 

Alles op het gebied van arbeidsrecht online onder de muisknop. Inclusief ArbeidsRecht, Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Tijdschrift Recht en Arbeid. 

Lees verder

Ervaar zelf hoe u met een Collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af.


1 maand gratis
Arbeidsrecht

Alle vakinformatie die u nodig heeft in uw dagelijks werk vindt u bij Wolters Kluwer. Op het terrein van het arbeidsrecht bieden wij alle informatie over onder meer arbeidsovereenkomsten, loon, pensioen, overige arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie, arbeidsomstandigheden, werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschap (ondernemingsraad) en collectief arbeidsrecht (stakingsrecht, collectieve actie, collectieve arbeidsovereenkomst).

Bekende merken

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Monografieën Sociaal recht
Monografieën BW

Online
Collectie Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst

Tijdschriften
Arbeidsrecht
Tijdschrift Recht en Arbeid
Rechtspraak Arbeidsrecht, praktisch bewerkt

Boeken

Arbeidswetgeving
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomstenrecht
Asser 7-V Arbeidsovereenkomst
Arbeidsprocesrecht
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht
Collectief Arbeidsrecht 
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie