Naar content
Arbeidsrecht
1
2
3
4
5
Alle uitgaven over arbeidsrecht
 

ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de jurist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.

Wat staat in het juli/augustus-nummer van ArbeidsRecht?

27 Perikelen rond de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4 BW Mr. W.J.J. Wetzels

28 Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja Mevr. mr. J.H. (Hanneke) Bennaars

29 Handhaving van de Wet DBA Mr. B. Emmerig

30 Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (‘e-grond’): de lijnen in de rechtspraak uitgekristalliseerd? Mevrouw mr. E. Wies en mevrouw mr. M.A. Schneider

31 Over ‘arbeidstijd’ gesproken Naar aanleiding van HvJ EU 21 februari 2018, JAR 2018/75 Mr. dr. J (Harry) van Drongelen en Mr. D.J.J. (Dick) Korver

Uitgelicht uit ArbeidsRecht

Uit ArbeidsRecht, afl. 7/8 -

Is platformwerk een bedreiging of een kans voor het arbeidsrecht? Het antwoord is ja

Door: J.H. Bennaars  

Platformwerk is een actueel thema. Het onderwerp is actueel in de juridische literatuur, de nationale en internationale politiek en ook is er EU-jurisprudentie over verschenen. Arbeidsrechtelijk gezien leidt platformwerk vooral tot kwalificatievraagstukken en vragen over de kwaliteit van het werk en arbeidsomstandigheden. Ook werpt het werken via platformen vragen op over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Met deze bijdrage beoog ik een overzicht te geven van wat onder platformwerk verstaan kan worden en welke arbeidsrechtelijke aspecten er aan platformwerk kleven.

Lees verder

Auteurs in het Arbeidsrecht

 

Thea Vlot heeft rechten gestudeerd in Leiden en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft gewerkt bij verschillende rechtbanken en bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Sinds 1999 is zij advocaat, eerst bij Van Doorne en daarna als zelfstandig advocaat.

Lees verder op de auteurspagina
Mark Diebels is advocaat arbeidsrecht en partner van KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Zijn bijzondere aandachtsgebied is de zieke werknemer. In 2014 is Mark gepromoveerd aan de Tilburg University op re-integratie van zieke werknemers. Hij treedt regelmatig op als spreker.

Lees verder op de auteurspagina

Stand van zaken

Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het arbeidsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in deze Stand van zaken wetgeving.
Staatsblad

 • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders, Wet van Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 221, Kamerstukken 34494
 • Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85), Wet van 20 december 2017, Stb. 2018, 9 jo Stb. 2018, 10, Kamerstukken 34794
 • Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen), Wet van 13 december 2017, Stb. 2017, 505, Besluit van 5 februari 2018, Stb. 2018, 27 (Kamerstukken 34765)
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wet van 7 maart 2017, Stb. 2017, 123, Kamerstukken 32550

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)
Eerste Kamer

 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen), Kamerstukken II 2016/17, nr. 34650
 • Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, Kamerstukken II 2016/17, nr. 34699
 • Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128), Kamerstukken II 2017/18, nr. 34933

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)
Tweede Kamer

 • Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354), Kamerstukken II 2017/18, nr. 34934. Koninklijke boodschap (nr.1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), advies en nader rapport Raad van State (nr. 4), verslag (nr. 5), nota n.a.v. het verslag (nr. 6), nota van wijziging (nr. 7), nader verslag (nr. 8), nota n.a.v. het nader verslag (nr. 9)
 • Wet invoering extra geboorteverlof, Kamerstukken II 2017/18, nr. 34967. Koninklijke boodschap (nr.1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), advies en nader rapport Raad van State (nr. 4), verslag (nr. 5)
 • Verzamelwet SZW 2019, Kamerstukken II 2017/18, nr. 34977: Koninklijke boodschap (nr.1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), advies en nader rapport Raad van State (nr. 4)

Lees verder (voor abonnees van SmartNewz)

jurisprudentie

Laatste jurisprudentie

 • HvJ EU, 5 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:531 (Bevoegdheid Gerecht EU tot beoordeling reeks opvolgende arbeidsovereenkomsten)
 • Conclusie A-G Wahl: pleegouders zijn geen werknemers naar Unierecht, Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal), 28 juni 2018
 • Bescherming werknemers bij insolventie werkgever. Ook vergoeding wanneer werknemer arbeidsovereenkomst vrijwillig beëindigt wegens overplaatsing werkplek, Hof van Justitie van de Europese Unie, 28 juni 2018
 • HR, 15 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:693 (Bij overgang van onderneming vóór 1 juli 2015: toepassing Van Tuinen/Wolters)
 • Oordeel hof inhoudende dat werkgever aan stelplicht (art. 7:660 BW) heeft voldaan niet onbegrijpelijk; cassatieberoep verworpen ex art. 81 RO, Hoge Raad (Civiele kamer), 29 juni 2018
 • Hof is ten onrechte voorbijgegaan aan bewijsaanbod werkneemster over haar functioneren, Hoge Raad (Civiele kamer), 29 juni 2018

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur


Bekijk de nieuwsbrief

Recht en Arbeid

Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) vormt de perfecte balans tussen verdiepende artikelen en praktisch toepasbare informatie. Voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie.

Wat staat in het juli/augustus-nummer van Tijdschrift Recht en Arbeid?

PRAKTIJK

 1. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW Mr. C. van den Bor
 2. Het zieke uitzendbeding in de uitzend-cao Mr. R.H.M. Kroese


VERDIEPING

 1. Platformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet Mr. dr. P. Kruit & mr. M. Ouwehand


KRONIEK

 1. De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2017: armoe troef? Mr. R.A.A. Duk


ACTUEEL

60 Geen transitievergoeding voor AOW-er is geen discriminatie Annotatie bij Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651 Mr. M.D. Ruizeveld

61 Ontslag op staande voet en de transitievergoeding Annotatie bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 Mr. F.M. Dekker

62 Ondernemer is niet verplicht sociaal plan uit 2012 op reorganisatie in 2017 toe te passen Annotatie bij Hof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:993 Mr. dr. I. Zaal

63 (Pre)pensioen en korting op de WW-uitkering Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 21 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:558 Mr. P.S. Fluit

64 Detachering – E 101-verklaring – fraude en misbruik Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 6 februari 2018, nr. C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63 Mr. A.P. van der Mei

SPECIAL Wet arbeidsmarkt in balans

TRA 2018, afl. 9/10 -

De inkt van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is nog maar net opgedroogd, of we krijgen het conceptwetsontwerp Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) uitgeserveerd. Tijdschrift Recht en Arbeid publiceert binnenkort een SPECIAL over de WAB, waarin de redactie de belangrijkste onderdelen van de WAB kritisch bespreekt.

Lees de bijdragen
Balancerende kloven van de arbeidsmarkt…

Aflevering 9/10, column uit Tijdschrift Recht & Arbeid -

Door: prof. mr. F.J.L. Pennings

Op 9 april 2018 is het conceptwetsontwerp Arbeidsmarkt in balans gepubliceerd. Iedereen mocht gedurende één maand via een internetconsultatie hierop reageren. De meer bedachtzame media hebben er echter meer tijd voor nodig en in TRA zullen in het volgende nummer enige beschouwingen geplaatst worden over deelonderwerpen van het voorstel.

Lees verder

Collectie Arbeidsrecht

Collectie Arbeidsrecht Vanaf € 75 per maand (excl. btw)

Alles op het gebied van arbeidsrecht online onder de muisknop. Inclusief ArbeidsRecht, Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Tijdschrift Recht en Arbeid. 

Lees verder

Ervaar zelf hoe u met een Collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af.


1 maand gratis
Arbeidsrecht

Alle vakinformatie die u nodig heeft in uw dagelijks werk vindt u bij Wolters Kluwer. Op het terrein van het arbeidsrecht bieden wij alle informatie over onder meer arbeidsovereenkomsten, loon, pensioen, overige arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie, arbeidsomstandigheden, werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschap (ondernemingsraad) en collectief arbeidsrecht (stakingsrecht, collectieve actie, collectieve arbeidsovereenkomst).

Bekende merken

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Monografieën Sociaal recht
Monografieën BW

Online
Collectie Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst

Tijdschriften
Arbeidsrecht
Tijdschrift Recht en Arbeid
Rechtspraak Arbeidsrecht, praktisch bewerkt

Boeken

Arbeidswetgeving
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomstenrecht
Asser 7-V Arbeidsovereenkomst
Arbeidsprocesrecht
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht
Collectief Arbeidsrecht 
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie