Naar content
 

Arbeidsrecht

ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de jurist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.

Second opinion en deskundigenoordeel

Uit ArbeidsRecht, afl. 12
Door: P.S. Fluit

Naast het bestaande deskundigenoordeel is er in 2017 door wijziging van Arbowet en Arbobesluit een nieuw instrument geïntroduceerd: de second opinion. De werknemer kan bij een geschil met zijn bedrijfsarts over de verzuimbegeleider kosteloos een andere bedrijfsarts raadplegen. In deze bijdrage worden de overeenkomsten en verschillen met het deskundigenoordeel beschreven en wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de rechtspraktijk.

ArbeidsRecht Café 2018

Sinds de invoering van de Wwz in 2015 is er uiteraard veel over die wet geschreven in het tijdschrift ArbeidsRecht. Redactie en uitgever van het tijdschrift vonden het een goed moment om alle auteurs uit te nodigen die sindsdien hebben bijgedragen aan het tijdschrift, voor het ArbeidsRecht Café in Nieuwspoort, Den Haag.

 

Stand van zaken

Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het arbeidsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in deze Stand van zaken wetgeving.

Staatsblad

 • Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354), Wet van 19 december 2018, Stb 2018, 515 jo 517, Kamerstukken 34934
 • Wet invoering extra geboorteverlof, Wet van 14 december 2018, Stb. 2018, 451 jo 452, Kamerstukken 34967
 • Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid, Wet van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234, Kamerstukken 34699
 • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders, Wet van Wet van 15 juni 2018, Stb. 2018, 221 jo 426, Kamerstukken 34494

Eerste Kamer

 • Wet continuïteit ondernemingen I, Kamerstukken 34218
 • Wet verdringingstoets, Kamerstukken II 2015/16, nr. 34325
 • Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken II 2016/17, nr. 34506
 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen), Kamerstukken II 2016/17, nr. 34650

Tweede kamer

 • Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra), Kamerstukken II 2018/19, nr. 35073
 • Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans), Kamerstukken II 2018/19, nr. 35074
 • Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs, Kamerstukken II 2018/19, nr. 35089
 • Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn. Kamerstukken II 2018/19, nr. 35096
Auteurs in het arbeidsrecht
Thea Vlot heeft rechten gestudeerd in Leiden en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft gewerkt bij verschillende rechtbanken en bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Sinds 1999 is zij advocaat, eerst bij Van Doorne en daarna als zelfstandig advocaat.

Lees verder op de auteurspagina
Mark Diebels is advocaat arbeidsrecht en partner van KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Zijn bijzondere aandachtsgebied is de zieke werknemer. In 2014 is Mark gepromoveerd aan de Tilburg University op re-integratie van zieke werknemers. Hij treedt regelmatig op als spreker.

Lees verder op de auteurspagina
Arbeidsrecht in de Wolters Kluwer shop
1
2
3
4
5
Alle uitgaven over arbeidsrecht

Jurisprudentie

Inzicht in Arbeidsrecht

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur


Bekijk de nieuwsbrief

 

Tijdschrift Recht en Arbeid

Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) vormt de perfecte balans tussen verdiepende artikelen en praktisch toepasbare informatie. Voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie.

Wat staat er in aflevering 13 van Tijdschrift Recht en Arbeid?

COLUMN

Experimenteren of regelen. Vervroeging van rechterlijke bemoeienis met arbeidsrechtelijke vragen
Mr. H.W.M.A. Staal

PRAKTIJK
De billijke vergoeding en haar WW-consequenties 
(Heeft de toekenning van een billijke vergoeding invloed op de WW-uitkering van de werknemer?)
Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate

Beatrix Ruf en het ontslagrecht
(Bespreking van het rapport over het vertrek van Beatrix Ruf als directeur van het Stedelijk Museum vanuit ontslagrechtelijk perspectief)
Mr. R.A.A. Duk

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: behoort de noodzaak tot het overeenkomen van beperkende bedingen tot het verleden?
(De WBB regelt de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland maar alleen indien werkgevers zelf moeite doen informatie geheim te houden)
Mr. S.E. Bos

ACTUEEL

Experimenteren of regelen

Aflevering 13, column uit Tijdschrift Recht & Arbeid

Door: Prof. mr. S.S.M. Peters

Jarenlange ervaring in de rechtshulp en vervolgens in de rechtspraak geven mij soms het gevoel een brandweerman te zijn die slechts erger kan voorkomen. Bluswerk met een voor één partij – soms zelfs voor beide partijen – weinig gelukkige afloop. Herstel van stukgelopen (arbeids)relaties is immers uitgesloten als de brand te veel verwoest heeft. Na sloop van de restanten is wederopbouw dan de enige remedie. Daarbij kan hoogstens financiële compensatie helpen om als een soort verzekeringsuitkering de schade te helen.

$cur_box.afb-url.alt-tekst.getData()

Collectie Arbeidsrecht

Vanaf € 75 per maand (excl. btw)

Alles op het gebied van arbeidsrecht online onder de muisknop. Inclusief ArbeidsRecht, Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Tijdschrift Recht en Arbeid.

Vrijblijvend proberen

Ervaar zelf hoe u met een Collectie snel tot de essentie van uw vraagstuk komt en neem een proefabonnement. Geheel vrijblijvend en zonder kosten. Het proefabonnement loopt na 4 weken automatisch af.


1 maand gratis
Arbeidsrecht

Alle vakinformatie die u nodig heeft in uw dagelijks werk vindt u bij Wolters Kluwer. Op het terrein van het arbeidsrecht bieden wij alle informatie over onder meer arbeidsovereenkomsten, loon, pensioen, overige arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie, arbeidsomstandigheden, werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschap (ondernemingsraad) en collectief arbeidsrecht (stakingsrecht, collectieve actie, collectieve arbeidsovereenkomst).

Bekende merken

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Monografieën Sociaal recht
Monografieën BW

Online
Collectie Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst

Tijdschriften
Arbeidsrecht
Tijdschrift Recht en Arbeid
Rechtspraak Arbeidsrecht, praktisch bewerkt

Boeken

Arbeidswetgeving
Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomstenrecht
Asser 7-V Arbeidsovereenkomst
Arbeidsprocesrecht
De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht
Collectief Arbeidsrecht 
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie