Naar content
4302 Zoekresultaten voor " onder redactie van prof.dr. P. Kavelaars%3B bewerkt door prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk "
 1. Cirkels - Een rondgang door het werk van Jan Vranken

  Jan Vranken studeerde in Nijmegen Notariaat en Nederlands recht. Achtereenvolgens was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker Inleiding en Algemene Rechtsleer aan de universiteit van Nijmegen, advocaat...

 2. Cirkels - Een rondgang door het werk van Jan Vranken

  Jan Vranken studeerde in Nijmegen Notariaat en Nederlands recht. Achtereenvolgens was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker Inleiding en Algemene Rechtsleer aan de universiteit van Nijmegen, advocaat...

 3. Christels koers

  Opstellenbundel aangeboden aan prof. mr. drs. Grundmann-van de Krol ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 4. Hoofdwegen door het verkeersrecht

  Deze studiepocket verschaft een goede kennismaking met het verkeers(straf)recht en biedt onderwijs, praktijk en wetenschap aanknopingspunten voor verdere bestudering van dat rechtsgebied.

 5. Verrekening door de fiscus

  Tekstra onderzoekt in hoeverre de regels voor verrekening door de fiscus, zoals neergelegd in artikel 24 Invorderingswet 1990, afwijken van het algemene civielrechtelijke verrekeningsregime.

 6. Gedogen door bestuursorganen

  Dit boek behandelt het gedogen door bestuursorganen van overtredingen van wettelijke voorschriften. Aan de orde komen de bestuursrechtelijke mogelijkheden om te gedogen en de daarvoor geldende formele vereisten. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het gedogen voor het gedogende bestuursorgaan, de gedoogde overtreder, derden en de strafrechtelijke autoriteiten.

 7. Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb

  In deze fiscale brochure Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB wordt mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad uitgebreid ingegaan op het boeterecht na inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014.

 8. Het Nederlands Politierecht

  Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet.

 9. Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders

  Een studie (cum laude) naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhoudingen, naar Amerikaans, Duits en Nederlands recht.

 10. Asser 5-V Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap

  Deze zesde druk behandelt de maatschap en v.o.f. zoveel mogelijk in samenhang met elkaar; aan de moeilijke rechtsfiguur van de commanditaire vennootschap is een apart hoofdstuk gewijd.