Naar content
259 Zoekresultaten voor " Monografie%C3%ABn Privaatrecht "
 1. Europees Privaatrecht

  Ook het privaatrecht wordt in toenemende mate door het recht van de Europese Unie beïnvloed. In verband daarmee pleegt men inmiddels het Europees privaatrecht als afzonderlijk rechtsgebied te onderscheiden.

 2. Insolventie in het internationaal privaatrecht

  Dit boek bevat een analyse van de Insolventieverordening en de daarop gebaseerde jurisprudentie. Daarnaast wordt het geldende recht beschreven dat geldt voor verhoudingen met niet-EU-lidstaten.

 3. Een theorie van het privaatrecht

  Dit boek confronteert het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht in een aantal opzichten. Die confrontatie vindt allereerst plaats op het niveau van waarden, rechtsbeginselen en regels, vervolgens op het niveau van rechtsbegrippen en algemene leerstukken en ten slotte op het niveau van de status van rechtsbetrekkingen.

 4. Financiëel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht

  Preadvies Vereniging voor Effectenrecht van juni 2009. Hoge actualiteitswaarde inzake de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht, met name vraagstukken rondom de sanctionering van de overtreding van gedragsvoorschriften (financiële sector).

 5. Overeenkomsten internationaal privaatrecht en Weens Koopverdrag

  Juridische aspecten van het internationale handelsverkeer worden in toenemende mate bepaald door internationale verdragen en EG-verordeningen. Wat betrefthet internationaal privaatrecht gaat het om de EG-Verordening Nr. 593/2008 inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten (Rome-I).

 6. Parlementaire geschiedenis BW, Boek 10 Internat. Privaatrecht (IPR)

  Dit boek bevat alle stukken die betrekking hebben op de parlementaire geschiedenis van Boek 10 BW, Internationaal Privaatrecht. Deze stukken...

 7. EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?

  Het EVRM en de rechtspraak van het EHRM bieden verschillende concrete aanknopingspunten voor de beslechting van vermogensrechtelijke geschillen. Zo heeft de overheid op grond van art. 2 en 8 EVRM de plicht om, door middel van een effectief stelsel van regelgeving, het leven en de gezondheid van de burgers te beschermen. En zo vraagt art. 6 EVRM om access to justice, wat in sommige gevallen een beroep op verjaring in de weg staat.

 8. Burenrecht

  Deze monografie gaat over het burenrecht. Samen met de mandeligheid en de erfdienstbaarheden behoort het burenrecht tot dat deel van het privaatrecht, dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn.

 9. Mandeligheid en erfdienstbaarheden

  Deze monografie gaat over mandeligheid en erfdienstbaarheden. Samen met het burenrecht behoren de mandeligheid en de erfdienstbaarheden tot dat deel van het privaatrecht dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn. Iedereen kan op een zeer directe manier met deze regels in aanraking komen.

 10. Contracteren in de internationale praktijk

  Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke bagage". De rol van het Internationaal privaatrecht (IPR) en die van het Eenvormig privaatrecht (EPR) kan niet worden onderschat bij het adviseren over of het opstellen van internationale overeenkomsten.