Naar content
281 Zoekresultaten voor " Monografie%C3%ABn BW "
 1. IPR en BW

  Boek 10 BW is gewijd aan het internationaal privaatrecht en wordt gezien als een mijlpaal in de codificatie van het Nederlandse IPR. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals de codificatiegeschiedenis, Boek 10 ten opzichte van andere bronnen van IPR en de invloed van het materiële burgerlijk recht. U krijgt inzicht in de inhoud en de achtergronden van Boek 10.

 2. Hoofdzaken Boek 8 BW

  Dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht bevat de hoofdzaken van het - op 1 april 1991 ingevoerde - Boek 8 BW. Dit deel beoogt deze materie hanteerbaar te maken door uit te gaan van de regeling voor het verkeersmiddel bij uitstek voor het...

 3. Eindverslag commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW

  In dit eindverslag is het onderzoek naar het nieuwe erfrecht van de commissie Erfrecht KNB opgenomen. Dit onderzoek is gericht op die punten die in de notariële, erfrechtelijke praktijk aanleiding geven tot problemen of onzekerheden.

 4. Bewijslastverdeling

  Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Het boek vervangt de in 1992 verschenen Monografie BW Bewijslastverdeling (A24) en het boek Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling.

 5. Aanneming van werk

  Deze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen.

 6. Koop van onroerende zaken

  Dit deel behandelt de koop van onroerende zaken en bouwt voort op Monografie BW B 65a (Koop algemeen). Uitgebreid wordt ingegaan op de in 2003 ingevoerde artikelen 7:2 en 3 BW inzake de consumentenkoop van onroerende zaken en de Vormerkung, alsmede de daaraan ten grondslag liggende wetsgeschiedenis en de inmiddels gevormde jurisprudentie.

 7. Algemene voorwaarden

  In het rechtsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. De wens een dreigende benadering van wederpartijen te beteugelen, heeft ertoe geleid dat in het Burgerlijk Wetboek een uitvoerige regeling betreffende algemene voorwaarden is opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3, art. 6:231-247 BW) staat in deze monografie centraal. Bovendien wordt ingegaan op een aantal meer algemene leerstukken, die de materie mede beheersen: totstandkoming (met inbegrip van de `battle of forms'), uitleg, vernietiging en haar gevolgen.

 8. Achtergestelde vorderingen

  Contractueel kunnen twee of meer partijen overeenkomen dat een of meer van hen zijn vordering bij die van anderen achterstelt. Art. 3:277 lid 2 BW erkent het bestaan van een dergelijke afspraak waarin de vordering van een schuldeiser 'jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent'. In deze monografie wordt aan de achterstelling aandacht gegeven.

 9. Algemene voorwaarden

  In het rechtsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. De wens een dreigende benadering van wederpartijen te beteugelen, heeft ertoe geleid dat in het Burgerlijk Wetboek een uitvoerige regeling betreffende algemene voorwaarden is opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3, art. 6:231-247 BW) staat in deze monografie centraal. Bovendien wordt ingegaan op een aantal meer algemene leerstukken, die de materie mede beheersen: totstandkoming (met inbegrip van de `battle of forms'), uitleg, vernietiging en haar gevolgen.

 10. Consumentenkoop

  In Nederland vindt de bescherming van de consument-koper plaats door veel bepalingen in de kooptitel (titel 7.1 BW) en ook de regels inzake niet-nakoming in het geval van een consumentenkoop van dwingend¬rechtelijke aard te verklaren. Bovendien is een aantal bijzondere regels ingevoerd die alleen voor de consumentenkoop gelden. Deze wettelijke regelingen staan in deze monografie centraal.