Naar content
127 Zoekresultaten voor " HR Management "
 1. Turnaround management

  Een groot deel van insolventiesituaties wordt opgelost buiten het kader van de Faillissementswet. Vaak weten ondernemingen in moeilijkheden zelf de oorzaken van hun problemen te vinden en maatregelen te nemen om vervolgens financieel weer gezond te worden.

 2. Loopbaancompetentie, management van mogelijkheden

  Het boek zet de wetenschappelijke basisbegrippen en modellen uiteen. Naast zaken als management van competenties en loopbaanmobiliteit komen zaken als motivatie, arbeidssatisfactie en emotionele en intellectuele begaafdheid aan de orde.

 3. Auditing Management Control

  De valkuilen en succesfactoren die bij de invoering van een managerial auditconcept een rol kunnen spelen.

 4. Collectie Overheid School Management Basis

  Collecties Overheid: Speciaal voor juristen en beleidsmedewerkers is er de Collectie Schoolmanagement.

 5. Civiel appel

  Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert. Appeltechniek is minstens even ingewikkeld als cassatietechniek.

 6. Arresten burgerlijk recht

  Al jaren de eerste keus binnen het onderwijs! Een selectie van arresten van de HR en enkele uitspraken van het HvJ van de EU, die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht.

 7. Beroep in cassatie in belastingzaken

  De Hoge Raad (HR) is in Nederland de hoogste rechter in belastingzaken. Als cassatierechter kan hij beoordelen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. Dit boek gaat uitgebreid in op verschillende aspecten van de cassatieprocedure.

 8. Verrekenprijzen; de verdeling van de winst van een multinational

  In deze Fiscale Monografie worden de materiële, de formele en de management-controlaspecten van verrekenprijzen behandeld. Er wordt ingegaan op doel en strekking van het arm's-lengthbeginsel dat daarbij geplaatst wordt in de context van het Nederlandse (internationale) belastingrecht.

 9. Governance in de praktijk van vo en mbo

  In het onderwijs wordt al geruime tijd gediscussieerd over de vraag wat goed onderwijsbestuur - oftewel governance - is. In deze Meso Focus maakt Harm Klifman duidelijk dat die vraag geen speeltje van bestuurders en adviseurs is, maar iedereen raakt die bij het onderwijs betrokken is. Klifman onderzoekt de drie klassieke bestuursmodellen en gaat uitgebreid in op (de overgang naar) het raad van toezichtmodel, omdat dit model sterk in opkomst is. Hij bespreekt de consequenties voor het oude management en het oude bestuur in relatie tot die van het nieuwe bestuur en de nieuwe raad van toezicht.

 10. DLex

  DLex is de meest complete software voor advocaten. Het pakket onderscheidt zich door de uitgebreide managementrapportages, een compleet digitaal dossier en een optimale Outlookkoppeling. In België en Frankrijk werken er al duizenden advocaten mee. DLex biedt ieder kantoor een oplossing op maat!