Naar content

Collectie Burgerlijk Procesrecht

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Burgerlijk Procesrecht biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.
 

Basis, Compleet en Expert
De Collecties Advocatuur kennen veelal drie niveaus, Basis, Compleet en Expert. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een heel breed aanbod of verdieping? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening en de Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. 


Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Expert
Compleet
Basis
Collectie Burgerlijk Procesrecht Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP) publiceert maandelijks een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het burgerlijk procesrecht.


Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering bevat een artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede op de bevoegdheidsbepalingen van de EEX-Verordening.


> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Burgerlijk Procesrecht Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

Dit boek gaat over de civielrechtelijke procedure in eerste aanleg. Het boek behandelt, zowel de procedure die wordt ingeleid door een dagvaarding als die welke wordt ingeleid door een verzoekschrift. Gezien de definitie van de procedure in eerste aanleg wordt ook de procedure in reconventie en de verzetprocedure, die meestal in eerste aanleg wordt gevoerd, besproken.


Image

Met dit boek verschijnt, zestig jaar na het uitkomen van de laatste druk van Asser/Anema/Verdam, opnieuw een boek over bewijs in de Asser-serie.


Image

Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep.


Image

Als eerste boek in de nieuwe Asser-Serie Procesrecht verschijnt deel 7 in de reeks, de vierde druk van het bekende werk Cassatie in burgerlijke zaken.


Image

Dit commentaar bevat de teksten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van verscheidene voor Nederland in werking getreden verdragen en EG - verordeningen op het gebied van het burgerlijk procesrecht.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Hoofdredactie: dr. mr. Fred Schonewille, Redacteur: mr. Dirk-Jan Bender

Het nieuwe tijdschrift dat methodiek en uitkomsten van mediations inzichtelijk maakt!


Image

In vrijwel iedere procedure ontstaan vragen over stelplicht en bewijslastverdeling. Het beantwoorden van deze vragen is voor u als jurist of rechter van groot belang voor de uitkomst van de procedure.


Image

Het Tijdschrift voor Arbitrage is het medium voor informatie over de particuliere geschillenbeslechting. Het beoogt het vereiste inzicht voor de arbitrage- en bindend-adviespraktijk te verbeteren.


> alle titels in de Collectie
Collectie Burgerlijk Procesrecht Expert  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Expert Collectie worden ook alle titels van de Basis en de Compleet Collectie beschikbaar gesteld.


Image

Dit proefschrift betreft een van die nationale procesregels: de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden. Er wordt bezien wat de ruimte is voor de Nederlandse rechter om over te gaan tot het aanvullen van rechtsgronden.


Image

Art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat eenieder het recht geeft op een eerlijke procedure, is niet meer weg te denken uit het Nederlands burgerlijk procesrecht.


Image

Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Het boek vervangt de in 1992 verschenen Monografie BW Bewijslastverdeling (A24) en het boek Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling.


Image

Dit boek is geheel geactualiseerd en beantwoordt vragen die door wetswijzigingen in het burgerlijk procesrecht ontstaan. Aan de orde komen, zowel actuele ontwikkelingen en onderwerpen als de bevoegdheid van de rechter, de dagvaardingsprocedure en het bewijsrecht. Deze onderwerpen worden praktisch toegelicht door auteurs met jarenlange ervaring in de rechterlijke macht, advocatuur, juridische adviespraktijk of wetenschap.


Image

Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert. Appeltechniek is minstens even ingewikkeld als cassatietechniek.


Image

Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten.


Image

Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist een bondige behandeling van de meeste procesrechtelijke knelpunten.


Image

Tegenwoordig is de zitting het centrale punt van de civiele procedure. Maar er is nog weinig bekend over de zittingsaanpak van rechters.


Image

Dwangsom geeft het proefschrift weer van mevrouw M.B. Beekhoven van den Boezem, ter verkrijging van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Groningen.Image

De toegang tot bescheiden kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een procedure. Dit boek bespreekt op verdiepende en tegelijkertijd praktische wijze wanneer en hoe een aanspraak op bescheiden geldend kan worden gemaakt.


Image

De Goede Procesorde geeft het proefschrift weer van V.C.L. Lindijer, ter verkrijging van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Groningen.


Image

Dit boek biedt een systematische beschrijving van de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep. Het behandelt de devolutieve werking van het hoger beroep en het grievenstelsel. Praktische en actueel, zeer nuttig voor de praktijk.Image

Een procesovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen afwijken van het procesrecht. Door middel van dergelijke overeenkomsten kunnen partijen zorgen voor een procedure op maat: zij kunnen bewerkstelligen dat de procedure beter is afgestemd op de behoeften in hun zaak, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen.


Image

De schadestaatprocedure is sedert het proefschrift van Spoelder uit 1966 niet meer integraal behandeld. Voor de praktijk is daarom behoefte aan een volledige behandeling van de schadestaatprocedure in het licht van de huidige wet- en regelgeving.Image

In deze uitvoerige, bijna 1000 pagina's tellende uitgave wordt derdenbeslag op een zo praktisch mogelijke wijze begrijpelijk en inzichtelijk gemaakt.Image

Dit boek confronteert het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht in een aantal opzichten. Die confrontatie vindt allereerst plaats op het niveau van waarden, rechtsbeginselen en regels, vervolgens op het niveau van rechtsbegrippen en algemene leerstukken en ten slotte op het niveau van de status van rechtsbetrekkingen.


Image

In bijna alle internationale overeenkomsten maken partijen een keuze voor een (arbitraal) gerecht om eventuele, vaak toekomstige, geschillen te beslechten. Dit boek gaat over zowel uitdrukkelijke als stilzwijgende forumkeuze.Image

Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR - procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune rechtsmachtregels (art. 1-14 Rv) en de bevoegdheidsregels in de EG - Verordening Brussel IIbis alsmede in de EEX - Verordening.


Image

Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek.


Image

Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek.


Image

De rol van deskundigen in civiele zaken kan in de praktijk bij partijen, rechter en deskundige tot aanleiding van allerlei vragen geven. Een groot aantal daarvan wordt in dit boek besproken.


Image

In dit proefschrift wordt een systematisch en toegankelijk overzicht gegeven van hoe Nederlands - Antilliaanse en Arubaanse zaken in hoger beroep en in cassatie worden behandeld en berecht.


Image

Bewijsmiddelen vormen een belangrijk element in de uitkomst van veel procedures. Art. 843a Rv, het recht op inzage, is een bruikbaar hulpmiddel om bewijs te vergaren, niet alleen vóór de aanvang van, maar ook tijdens een procedure. Dit artikel omtrent het inzagerecht of de exhibitieplicht is pas de laatste jaren (weer) in de belangstelling komen te staan en leidde tot ongeveer 300 uitspraken van bijna alleen maar feitenrechters.


Image

Dit boek geeft inzicht in het voorlopig getuigenverhoor. In de praktijk leven talrijke vragen over dit onderwerp. Op zoek naar antwoorden behandelt de auteur vele aspecten van het voorlopig getuigenverhoor. Ook bespreekt Groot de afwijzingsgronden die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld. De praktische benadering maakt dit boek onmisbaar voor professionals in de procespraktijk.


Image

Deze bundel bevat bijdragen over het hoger beroep in het burgerlijk, straf - en bestuursprocesrecht.


Image

Actuele 4de druk gewijd aan materieelrechtelijke gevolgen van civielrechtelijk beslag: materieelrechtelijke gevolgen van beslag in het algemeen, evenals dergelijke gevolgen, verbonden aan beslag op registergoederen, vorderingen en roerende zaken.


Image

Op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting hebben zich in de loop der tijd diverse varianten ontwikkeld. Mediation is daar één van. Het bijzondere van mediation is onder andere dat de geschillen worden beslecht door partijen zelf.


Image

Het EU-recht heeft steeds meer invloed gekregen op het Nederlandse civiele procesrecht. Omgekeerd is het nationale procesrecht van belang voor het EU-recht. Dit boek betreft dit snijvlak van EU-recht en Nederlands civiel procesrecht.


Image

De regeling van het conservatoir beslag kende lange tijd een 'kabbelend' bestaan. Hierin kwam verandering nadat uit onderzoek was gebleken van een zwakke positie van de beslagene.


Image

In dit boek wordt de overeenkomst tot arbitrage met name bezien vanuit het bewijsvoorschrift van art. 1021 Rv, dat als bewijs van de overeenkomst tot arbitrage in beginsel een geschrift verlangt.


Image

In het boek vindt u gezichtspunten die uitermate interessant zijn voor eenieder die in de praktijk met de problematiek van parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II te maken heeft.


Image

Deze uitgave bestaat uit drie delen. In Deel I is de parlementaire geschiedenis van de Wet van 2 juni 2014 artikelsgewijs opgenomen. In deel II zijn opgenomen de Voorstellen van Prof. mr. Albert Jan van den Berg uit 2006. Ten slotte is in deel III opgenomen de Arbitragewet 1986.


Image

Het bewijsrecht, dat 1 april 1988 in werking is getreden, vindt zijn plaats in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op vergelijkbare wijze als in de serie Parlementaire geschiedenis NBW, wordt in deze uitgave een overzicht gegeven van de totstandkoming van de wet.
Image

Wolters Kluwer introduceert: Parlementaire Geschiedenis Wro online. Dé digitale databank over de totstandkoming van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Alle teksten zijn geselecteerd door medewerkers van de Raad van State.


Image

Dit boek omvat een praktische behandeling van de achtereenvolgens te verrichten processuele handelingen in een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg. Te beginnen bij 'rechtsingang' en te eindigen bij 'vonnis'.


Image

Beschrijving van uitzonderingen op de verplichte procesvertegenwoordiging.


Image

Beschrijving van uitzonderingen op de verplichte procesvertegenwoordiging.Image

Het Verdrag van Amsterdam heeft een stormachtige ontwikkeling van het Europese civiele procesrecht te zien gegeven. Hierna werd het mogelijk het burgerlijk procesrecht door verordeningen en richtlijnen op Europees niveau te regelen.


Image

Het Verdrag van Amsterdam heeft een stormachtige ontwikkeling van het Europese civiele procesrecht te zien gegeven. Hierna werd het mogelijk het burgerlijk procesrecht door verordeningen en richtlijnen op Europees niveau te regelen.


Image

Dit boek geeft inzicht in regelgeving, rechtspraak en de law in action op het gebied van proceskosten en - gedrag. Bovendien bevat het aanbevelingen voor de rechtspraktijk en de regelgever om beter te kunnen sturen met proceskosten.


Image

De belangrijkste grondstof voor de rechterlijke beslissingen zijn de feiten van het geval. Hoe de rechter precies te werk gaat in de verschillende fasen van feitenvaststelling, wordt uitvoerig besproken. Daarbij is er vooral aandacht aan het belang van waarheidsvinding.


Image

Vrijwaring & Interventie biedt de praktijkjurist een handleiding voor meer complexe partijen verhoudingen in het Nederlandse civiele proces.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

"Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!"
,
"Een Collectie is zo handig! Geen losse abonnementen meer maar alle relevante informatie op mijn vakgebied altijd binnen handbereik."
,