Naar content

Collectie Banking & Finance

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Banking & Finance biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
De Collecties Advocatuur kennen veelal drie niveaus, Basis, Compleet en Expert. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een heel breed aanbod of verdieping? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening en de Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. 

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Expert
Compleet
Basis
Collectie Banking & Finance Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

In Rechtspraak Financieel recht vindt u maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht is het toonaangevende boek op het gebied van ondernemingsrecht in Nederland. 


> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Banking & Finance Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.


Image

Journaal ondernemingsrecht (Rechtspersonen-, Vennootschaps- en Effectenrecht) signaleert de meest relevante wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het rechtspersonenrecht, vennootschapsrecht en effectenrecht.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Menig artikel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere regelgeving van de minister van Financiën, waaronder algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.


Image

Deze derde druk van de uitgave 'Wet op het financieel toezicht: Tekst & Toelichting' bespaart de lezer de moeite om zelf wegwijs te worden in de Wet op het financieel toezicht, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding gepasseerd zijn.


Image

In deze pocketeditie 2014 zijn actuele wet- en regelgeving bijeengebracht die van belang zijn voor diegenen die zich in de praktijk of in hun studie bezighouden met het toezicht op de financiële markten.


> alle titels in de Collectie
Collectie Banking & Finance Expert  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Expert Collectie worden ook alle titels van de Basis en de Compleet Collectie beschikbaar gesteld.

Image

De bundel behandelt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende partijen die actief zijn in de financiële sector, zoals banken, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, financiële toezichthouders en kredietbeoordelaars.


Image

In dit boek worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld.


Image

In dit boek worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld.


Image

Opstellenbundel aangeboden aan prof. mr. drs. Grundmann-van de Krol ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Image

Gerard Kastelein heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend.


Image

Dit boek belicht de goederenrechtelijke aspecten van de Collateral Richtlijn vanuit rechtsvergelijkend perspectief.


Image

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de prospectusplicht, zoals deze is neergelegd in de Prospectusrichtlijn en hoe deze in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.


Image

Verslag wordt gedaan van onderzoek naar een aantal recente en voor het effectenrecht relevante ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht. Naast praktische aanbevelingen worden zinvolle voorstellen gedaan voor wetgeving en verder onderzoek.Image

This study focuses on statutory exit rights available to minority shareholders of private limited companies, in particular Dutch statutory exit rights.


Image

Een studie (cum laude) naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhoudingen, naar Amerikaans, Duits en Nederlands recht.


Image

In dit boek wordt ingegaan op de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke aspecten van het betalingsverkeer. Er is ook aandacht besteed aan de integriteitsregelgeving en het insolventierecht.


Image

Dit handboek biedt een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. Het richt zich op praktijkjuristen, wetenschappers en gevorderde studenten.


Image

In de Nederlandse juridische literatuur ontbreekt een actueel overzicht van de juridische aspecten van een beursgang. Dit Handboek beoogt in deze leemte te voorzien.


Image

Gids voor de praktijk voor de aanbieders, intermediairs en afnemers op de financiële markten, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en anderen die geregeld met regels van financieel toezicht en de handhaving daarvan te maken krijgen.Image

In deze 2e druk zijn de nieuwe wetgeving, jurisprudentie en marktontwikkelingen verwerkt en bovendien nieuwe onderwerpen, zoals de regels voor het (verplichte) openbaar bod, het clearen van derivaten, de Shortsellingverordening en de Interventiewet.


Image

Om partijen die werkzaam zijn of te maken hebben met de markt met betrekking tot kredietverstrekking een overzicht te geven van de regelgeving die voor hen relevant is, wordt in dit boek de diverse regelgeving beschreven en toegelicht.


Image

Om partijen die werkzaam zijn of te maken hebben met de markt met betrekking tot kredietverstrekking een overzicht te geven van de regelgeving die voor hen relevant is, wordt in dit boek de diverse regelgeving beschreven en toegelicht.


Image

Deze handleiding biedt praktische informatie om verschillende vormen van leasing te onderscheiden en te gebruiken. Het bevat een overzicht van de jurisprudentie en regelgeving. Ook besteedt de auteur speciale aandacht aan toezicht, fraudepreventie, en de ‘compliance functie’. Van Lokven plaatst dit product in de context van een snel veranderende markt en regelgeving: een hoogst actuele publicatie


Image

Lustrumbundel 2012 Vereniging voor Effectenrecht. De focus ligt op het financieel toezichtrecht.


Image

Dit boek behandelt het in de Wet op het financieel toezicht opgenomen systeem van markttoegang voor financiëledienstverleners en aanverwante aspecten.Image

Onderneming en Pensioen bevat 28 opstellen van vooraanstaande juristen en economen die vanuit verschillende invalshoeken kijken naar problemen rond de pensioenvoorziening.


Image

De bundel Onderneming en sanctierecht richt zich op bestuursrechtelijke handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en de Pensioenwet.


Image

Dit preadvies handelt over de taken en bevoegdheden van de AFM als het aankomt op de bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken (OHP) in de financiële sector.


Image

In deze uitgave worden de meest belangrijke aspecten van de voor beursvennootschappen geldende openbaarmakingsplicht van koersgevoelige informatie in kaart gebracht.


Image

In deze studie, ingedeeld in vier delen, staan de publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen centraal.
Image

The recent global financial crisis has given rise to many regulatory changes in the field of financial law. Regulators worldwide have come up with stricter and more extensive rules, for instance with regard to banking law, the law dealing with credit rating agencies, and insolvency law.


Image

De complete gids voor de praktijk, niet alleen voor trustkantoren en hun cliënten, maar ook voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en anderen die geregeld met trustwerkzaamheden te maken hebben.


Image

In deze studie komen alle deelaspecten van de wettelijke uitkoopregelingen aan bod. Het onderzoek is niet beperkt tot enkel de vennootschapsrechtelijke knelpunten, maar ziet ook op de procesrechtelijke aspecten en de methodes van waardering van aandelen.


Image

Dit boek geeft vanuit het perspectief van theorie en praktijk een nieuwe dimensie aan het vennootschappelijk belang en het aandeelhoudersbelang in relatie tot een openbaar bod.Image

In deze monografie staat de civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer en de daarbij betrokken vermogensbeheerder centraal.


Image

Tekstra onderzoekt in hoeverre de regels voor verrekening door de fiscus, zoals neergelegd in artikel 24 Invorderingswet 1990, afwijken van het algemene civielrechtelijke verrekeningsregime.


Image

Dit boek behandelt het overheidstoezicht op particuliere verzekeringsondernemingen in al zijn facetten. De tweede druk is geheel geactualiseerd qua wetgeving, jurisprudentie en literatuur.Image

Na de inwerkingtreding van de Wft op 1 januari 2007 is deze veelvuldig gewijzigd door Europese ontwikkelingen. De vraag rijst in hoeverre de Wft in zijn huidige vorm houdbaar en wenselijk is. Over deze en andere vragen gaan de preadviezen.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

"Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!"
,
"Een Collectie is zo handig! Geen losse abonnementen meer maar alle relevante informatie op mijn vakgebied altijd binnen handbereik."
,