Naar content

Collectie Arbeidsrecht

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Arbeidsrecht biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.
 

Basis, Compleet en Expert
De Collecties Advocatuur kennen veelal drie niveaus, Basis, Compleet en Expert. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een heel breed aanbod of verdieping? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening en de Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. 

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Expert
Compleet
Basis
Collectie Arbeidsrecht Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.
Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

Rechtspraak Arbeidsrecht publiceert 14 keer per jaar een selectie van uitspraken op het terrein van het arbeidsrecht in brede zin. Iedere uitspraak is voorzien van kort praktisch commentaar.Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Deze achtste druk is een bijzondere uitgave, omdat deze verschijnt vlak voor de 'Wet werk en zekerheid' van kracht wordt. Daarom is ervoor gekozen om de bepalingen die zien op flexibele arbeidskrachten, zoals de art. 628, 652, 653 en 691 te becommentariëren naar de stand van de wet per 1 januari 2015.


Image

Tekst & Commentaar Pensioenrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving met betrekking tot het pensioenrecht, in het bijzonder de Pensioenwet, waarbij onbecommentarieerde bijlagen de uitgave completeren.


> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Arbeidsrecht Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

Het arbeidsovereenkomstenrecht is een belangrijk deel van het arbeidsrecht en ook een complex terrein met vele wetten en regelingen die regelmatig wijzigen. Wolters Kluwer biedt u het standaardwerk op dit gebied: Arbeidsovereenkomst.


Image

Dit boek geeft een overzicht van het geldende recht en besteedt uitgebreid aandacht aan de nieuwe 'Wet werk en zekerheid' die de komende jaren onder andere in het ontslagrecht tot veranderingen leidt. Daarmee is dit boek een actueel en compleet naslagwerk voor iedereen die zich professioneel met deze materie bezighoudt.


Image

ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de arbeidsrechtspecialist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt.


Image

Dit Asser-deel behandelt de arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst en de ondernemingsovereenkomst. De invloed van het Europees arbeidsrecht krijgt hierbij ruime aandacht.


Image

Het Praktijkboek Flexibele arbeidsrelaties is het enige naslagwerk op het terrein van de flexibele arbeidsrelaties. Per onderdeel van de uitgave komt, zowel het relevante arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht aan orde. De onderdelen C (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd), F (freelance contract) en H (uitzendwerk) bevatten bovendien een fiscaalrechtelijk deel.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Ondernemingsraad is een online handboek voor de juridisch adviseur, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging. Het behandelt op grondige wijze de problematiek rond de ondernemingsraad.


Image

Het tijdschrift TRA vormt de perfecte balans tussen verdiepende artikelen en praktisch toepasbare informatie. Een tijdschrift voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie.


> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Arbeidsrecht Expert  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Expert Collectie worden ook alle titels van de Basis en de Compleet Collectie beschikbaar gesteld.

Image

Het arbeidsrecht in 50 uitspraken biedt u een helder overzicht van de meest belangwekkende uitspraken van de afgelopen jaren op arbeidsrechtelijk gebied.


Image

In dit boek worden de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie geanalyseerd en becommentarieerd. Literatuur en jurisprudentie worden uitputtend besproken vanuit een praktijkgerichte benadering.Image

In Arbeidswetgeving 2014/2015 zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving verzameld. In editie 2014/2015 zijn de belangrijkste artikelen uit het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid opgenomen, zoals bekend per mei 2014.


Image

De huidige Nederlandse preventieve ontslagprocedures vertonen afwijkingen ten opzichte van het 'normale' civiele- en bestuursprocesrecht. Procesrechtelijke bijzonderheden staan in deze studie centraal.


Image

Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden en cao's, op stakingen en ondernemingsraden en op de rol van de overheid - nationaal en internationaal - in het arbeidsleven.


Image

Hebben werknemers invloed op de strategie van de vennootschap? Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord, waarbij wordt bezien hoe de stand van zaken kanworden verbeterd volgens maatschappelijke opvattingen.


Image

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht is een uiterst handzaam en praktisch boekje dat de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt.


Image

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht is een uiterst handzaam en praktisch boekje dat de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt.


Image

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht is een uiterst handzaam en praktisch boekje dat de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt.


Image

Het Nederlandse ontslagrecht wordt in dit boek uitgelegd aan de hand van het ontslagbeleid dat door de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen wordt gehanteerd met voorbeelden die zijn ontleend aan de rechtspraktijk.


Image

In deze dissertatie wordt onderzocht in welke gevallen de medezeggenschap van werknemers onder druk komt te staan door de keuze van een bepaalde ondernemingsvorm of door een herstructurering.


Image

Een onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse werknemer.


Image

Veel meer dan vroeger worden werkenden geconfronteerd met zorgtaken en geacht zich constant te scholen teneinde inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De huidige Werkloosheidswet biedt echter weinig keuzevrijheid en bescherming tegen deze 'nieuwe sociale risico's', omdat deze beschouwd worden als vrijwillige werkloosheid.


Image

Het zzp'schap leidt tot nogal wat juridische vragen. Deze monografie geeft een overzicht van de juridische vraagstukken die zich rondom het zzp'schap kunnen afspelen. Slechts de fiscaliteit komt niet aan de orde.


Image

The enforcement of labour law in cross-border worker situations increasingly gains attention at EU and Member State level. This book addresses an important question: in which ways and to what extent do EU rules and EU case law exert influence on the Dutch, German, and Swedish methods to monitor and enforce labour law in transnational situations?


Image

Dit boek maakt de systematiek van de Verordening 883/2004 duidelijk - die sinds de invoering een aantal keren gewijzigd is en waarover ook jurisprudentie gevormd is - zowel voor degenen die nog onbekend zijn met het rechtsterrein als voor gevorderden.


Image

De Wet werk en zekerheid is nieuw, complex en omvangrijk. Dit boek behandelt wat er veranderd is en hoe het nieuwe flex- en ontslagrecht eruit ziet.


Image

Een uitvoerige analyse van de wetsgeschiedenis en de rechtspraak van de afgelopen 100 jaar inzake de drie eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet (zoals gesteld in art. 7:677 BW).


Image

Hoofdzaken biedt vanuit breed perspectief een niet al te gedetailleerde uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Voor WO en HBO.


Image

Dit boek gaat over inkomensbescherming bij onbetaald verlof als een oplossing voor de concurrerende tijdeisen van werk en andere levensloopactiviteiten.


Image

Het boek concentreert zich op het arbeidsrecht van de Europese Unie.


Image

Dit boek behandelt op een overzichtelijke manier de Nederlandse wetgeving met betrekking tot pensioen in haar volle breedte.


Image

Van Mierlo onderzocht de spanning tussen het medezeggenschapsrecht in de Wet op de ondernemingsraden en het ondernemingsrecht in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financieel toezicht.


Image

Dit boek Onderneming en beloning beoogt een aantal bouwstenen aan te dragen voor een goed begrip van de vele juridische problemen die vandaag de dag rondom beloning spelen.


Image

Het onderwerp van deze studie is een onderzoek naar de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin sprake is van pluraliteit van werkgeverschap als gevolg van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken.


Image

In deze studie wordt de vraag onderzocht welke spanningen er zijn tussen onderdelen van de Nederlandse sociale zekerheid die geprivatiseerd zijn enerzijds en internationale en Europese normen anderzijds.


Image

De centrale vraag in dit boek is: voldoet het Nederlandse re-integratierecht aan de Europese (EU) doelstellingen?


Image

In dit boek staat de vraag centraal hoe arbeidsrechtspraak het beste kan worden vormgegeven.


Image

In dit boek staat de vraag centraal in hoeverre de sollicitatiefase en de proeftijd door het recht worden genormeerd.


Image

In deze uitgave wordt ingegaan op de jurisprudentie met betrekking tot de zieke werknemer die is ontstaan sedert de re - integratieverantwoordelijkheid berust bij de werkgever met het UWV als toezichthouder.


Image

Herziene druk van Roods standaardwerk "Wet op de ondernemingsraden". Opzet: historie van de wet en aantekeningen per artikel met aandacht voor parlementaire stukken, jurisprudentie en literatuur.


Image

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, is in eerste instantie bedoeld voor WO en HBO onderwijs. Voor degenen die in hun dagelijkse werk met toepassing en consequenties van arbeidsrecht geconfronteerd worden, zal dit boek ook van waarde zijn.


Image

Socialezekerheidsrecht is een juridisch leerboek en biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht.


Image

Dit onderzoek gaat over de toegang tot het recht bij geschillen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Image

In dit boek wordt in kaart gebracht op welke wijze wetgever en rechter de persoonlijke belangen van de werknemer beschermen, met name op het gebied van arbeidstijden en verlof.


Image

Werkzekerheid is een begrip dat recent is opgekomen binnen het arbeidsmarktbeleid. Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrechtelijke kader betekent of kan betekenen.


Image

Het boek is bedoeld als naslagwerk voor de praktijk, waarbij wel her en der door de auteur een eigen opvatting wordt verkondigd.


Image

In deze uitgave worden allereerst de hoofdlijnen van de wijzigingen die in de WEOR zijn aangebracht in een apart hoofdstuk besproken. Vervolgens wordt in de volgende hoofdstukken de gehele WEOR toegelicht, inclusief de gewijzigde bepalingen.


Image

Kan de wetgever werkgevers en werknemers tegelijkertijd tegemoet komen op het punt van flexibele arbeid?


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

"Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!"
,
"Een Collectie is zo handig! Geen losse abonnementen meer maar alle relevante informatie op mijn vakgebied altijd binnen handbereik."
,