Naar content

Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
De Collecties Advocatuur kennen veelal drie niveaus, Basis, Compleet en Expert. Deze Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Bent u op zoek naar een heel breed aanbod of verdieping? De Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening en de Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. 

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat deze Collectie voor u kan betekenen? Bekijk dan hieronder de inhoud van de Collectie. U kunt ook meteen uw vrijblijvende en kosteloze proefabonnement aanvragen.

Expert
Compleet
Basis
Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade Basis  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen.

Image

Data Juridica is een uitgebreide databank met samenvattingen van een groot aantal juridische publicaties. Het archief in Data Juridica gaat terug tot 1972.


Image

De Praktijkgids (Prg.) - kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk, is het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het tijdschrift is gewijd aan de burgerrechtelijke rechtspraktijk en rechtspraak.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen.


Image

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux - Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

* = Alleen relevante vakgebieden.Image

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.


Image

Rechtspraak van de Week (RvdW) is een complementaire voorpublicatie van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

* = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Schip en Schade bevat beslissingen op het gebied van het zee- en binnenvaartrecht alsmede transport- en brandverzekeringsrecht.


Image

Het thematische deel Tekst & Commentaar Vermogensrecht kent een zekere overlap met Tekst & Commentaar BW (voor zover het de Boeken 3, 5, 6 en 7 betreft), maar de overvloedige bijlagen bevatten veelal becommentarieerd aanverwante wet- en regelgeving.


Image

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op de titels 17 en 18 van Boek 7 BW. Ook zijn de relevante delen van de Wet financieel toezicht en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van commentaar voorzien.


> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade Compleet  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Compleet Collectie worden ook alle titels van de Basis Collectie beschikbaar gesteld.

Image

AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Namelijk het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt aan bod. Bovendien houdt het zich nadrukkelijk bezig met personenschade. AV&S bevat artikelen, scherpzinnige commentaren op rechtspraak en wet- en regelgeving en mededelingen met betrekking tot congressen, opleidingen, verschenen boeken, tijdschriften, etc.


Image

Dit deel is gewijd aan het verzekeringsrecht en bestaat uit een algemeen deel, een deel schadeverzekering en een deel levensverzekering. Behandeld worden met name de privaatrechtelijke aspecten van de verzekering.


Image

Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen.


Image

In dit boek wordt het tweede deel van de verbintenis in het algemeen behandeld.


Image

Asser 6-VI* De verbintenis uit de wet (voorheen deel 4-III) behandelt de stof van de derde titel en de vierde titel van Boek 6: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Deze 13e druk is geheel bijgewerkt en kenmerkt zich o.a. door een grotere aandacht voor Europees recht en rechtsvergelijking.


Image

Deel 3-I* biedt voor het eerst een inleiding in het Europese recht, voor zover dit het nationale privaatrecht beïnvloedt. Uiteengezet wordt in hoeverre het recht van de Europese Unie en het EVRM doorwerken in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.


Image

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.


Image

Een artikelsgewijze toelichting op afdeling 6.1.10. 'De gevolgen van het niet nakomen van verbintenissen'. Het behandelt alle aspecten omtrent schadevergoeding met vermelding van literatuur en rechtspraak.


Image

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.


Image

Het Handboek Personenschade is sinds jaar en dag hét naslagwerk op het gebied van personenschade. Het handboek is van hoog juridisch niveau, maar kent een praktische insteek.


Image

Houdt u zich op professioneel niveau bezig met motorrijtuigenverzekeringen en de schadegevallen waarbij een motorrijtuig betrokken is? In dit gezaghebbende naslagwerk vindt u alles wat u op dit gebied moet weten.


Image

De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Juristenblad is hét toonaangevende weekblad voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. * = Alleen relevante vakgebieden.


Image

Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) volgt de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek nauwlettend. Het gehele terrein van het burgerlijk recht wordt bestreken, waarbij het accent vooral op het vermogensrecht ligt.

> alle titels in de Collectie

* Alleen relevante vakgebieden

Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade Expert  Offerte aanvragen   Proefabonnement aanvragen

Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Collectie zijn opgenomen. Bij aanschaf van de Expert Collectie worden ook alle titels van de Basis en de Compleet Collectie beschikbaar gesteld.

Image

Op welke gronden kunnen we anderen rechtens dwingen onze schade te dragen? In deze uitgave vindt u de antwoorden op deze vraag.Image

De aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars kenmerkt zich door een aantal bijzonderheden, waaronder een specifiek op hun taak toegesneden zorgplicht. Dit op de praktijk gerichte boek is gewijd aan de belangrijkste onderwerpen van de beroepsaansprakelijkheid.


Image

In dit boek wordt er, zowel een actuele weergave en een kritische bespreking gegeven van de huidige stand van zaken op verjaringsgebied.


Image

De regeling van de bevrijdende verjaring is in 1992 met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) fundamenteel gewijzigd.


Image

De titel van dit boek geeft - kort en goed - de inhoud van de daarin vervatte studie aan: onderzoek is gedaan naar de bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht


Image

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van de - beginnende of gevorderde - rechtenstudent als ten behoeve van de praktijkjurist.


Image

Dit Compendium beoogt een volledig, zij het uiteraard beknopt, overzicht te bieden van het vermogensrecht, zoals dat in de Boeken 3, 5 en 6 en in vier daarmee nauw verband houdende titels van Boek 7 is neergelegd.


Image

Dit boek is tot stand gekomen binnen het Belgisch Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap op gastronomische basis "Willem Elsschot" naar aanleiding van de jaarvergadering, waarin als wetenschappelijk thema centraal stond; 'contractsvrijheid voor de verzekeraar' en meer in het bijzonder de vraag hoe vrij de verzekeraar is in de wijze van begrenzen van de door hem geboden dekking.


Image

Deze bundel gaat over de verhouding tussen Europees recht en nationaal privaatrecht. Het beoogt de praktijkjurist inzicht te geven in de invloed van het Europese recht op het Nederlandse burgerlijk recht. Het belangrijkste doel van de bundel is dan ook om de kennis van die juristen die thuis zijn in het nationale vermogensrecht te completeren met de Europeesrechtelijke aspecten daarvan.


Image

Dit boek analyseert de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sinds het verschijnen van de eerste druk zijn er diverse ontwikkelingen te bespeuren in de rechtspraak en literatuur op het terrein van deze polis.


Image

In dit boek staan twee begrippen van het schadevergoedingsrecht centraal: eigen schuld (art. 6:101 BW) en mede-aansprakelijkheid (art. 6:102 BW).


Image

Toelichting n.a.v. de elektronische verzekeringspolis (op 1 juli 2010 ingevoerd) en de op 1 juli 2011 in te voeren nieuwe regeling betreffende elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst.


Image

Nieuwe wetgeving op het gebied van de oneerlijke handelspraktijken, die eind 2008 van kracht is geworden.


Image

In dit boek wordt het leerstuk van de onrechtmatige daad in groepsverband integraal behandeld.


Image

In dit deel wordt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen besproken (art. 6:169-172 BW). De derde druk vormt een geheel herziene bewerking van de tweede druk. De ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak en literatuur van 1998 tot 2014 zijn daarin verwerkt.Image

Deze monografie behandelt alle algemene aspecten van onrechtmatige daad. Verder behandelt het boek, meer in het bijzonder, de artikelen 6:162 t/m 168 BW, en in verband daarmee ook de hinder.Image

Dit boek gaat over de overgang van vorderingen en schulden en de afstand van vorderingen. Aan de hand van de wettelijke regeling (titel 2 van Boek 6 BW) worden de belangrijkste aspecten van deze weerbarstige materie besproken.Image

Het deel 'Voortgang' vormt het negende en afsluitende deel van de Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.


Image

In 1999 verscheen de eerste druk van onderhavig boek. Het onderwerp heeft sindsdien niet stilgestaan. Zo is onder andere titel 7.17 BW ingevoerd en zijn er de nodige rechterlijke uitspraken en uitspraken van het Kifid over het onderhavige onderwerp gewezen.


Image

In dit boek staat de vraag centraal of de civielrechtelijke sanctie punitive damages een toekomst heeft in continentaal Europa.


Image

Juristen houden zich vooral bezig met materieel recht. Voor de praktijk is echter van minstens even groot belang, hoe de desbetreffende rechten en verplichtingen daadwerkelijk ten gunste of ten laste van de betrokkenen kunnen worden gerealiseerd, als dat tenminste niet vrijwillig gebeurt.
Image

In dit deel komt o.a aan de orde: algemene beschouwingen over schadevergoedingsrecht, algemene beschouwingen over afdeling 6.1.10 BW en het begrip schade.


Image

Deze monografie vormt een drieluik met de monografieën B34 en B36, respectievelijk: Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (A.R. Bloembergen/S.D. Lindenbergh) en Schadevergoeding: algemeen, deel 3 (Spier). In dit tweede deel worden de artt. besproken.


Image

Geschreven door en voor praktizijns, behandelt deze monografie de vermogensschade, met inbegrip van fiscale aspecten, die het gevolg is van dood of verwonding van mensen.Image

In dit boekje worden de ontwikkelingen op het gebied van het smartengeld van de afgelopen tien jaar aan de hand van een aantal kernthema's beschreven en besproken.


Image

The impact of European Union Law on private law is considerable and continues to increase. In some areas of private law that impact is nearly as old as EU law itself, but in more recent years it has begun to spread to other parts of private law and to its heartland, the law of obligations and property law.Image

Dit deel uit de serie Monografieën NBW houdt zich bezig met de vernieuwingen die de vierde titel van Boek 6 bracht in het Nederlandse privaatrecht met betrekking tot de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardige verrijking.


Image

Op 1 januari 2006 is er een nieuw verzekeringsrecht ingevoerd als titel 17 van Boek 7 BW. De wetgever is erin geslaagd een korte overzichtelijke regeling ervoor te ontwerpen.


Image

Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) wederom een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of - zo men wil - Anders Dan Rechtspraak (ADR).


Image

In de vierde druk van dit boek staat de praktijkjurist centraal. Gepoogd is hem op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid. Dit werk is door zijn heldere opzet ook zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden.


> alle titels in de Collectie

Heeft u vragen over de Collecties, dan kunt u ons bereiken via 0570-673447

"Collecties bieden de specialisten op ons kantoor de snelste weg tot alle informatie op hun vakgebied. Dat werkt echt heel efficiënt!"
,
"Een Collectie is zo handig! Geen losse abonnementen meer maar alle relevante informatie op mijn vakgebied altijd binnen handbereik."
,